ХОРЛАМ – ТЕРСКЪОЛНУ КЪАУУМУНДА

Тырныауузну шахта ишлеучю управлениясыны директору Мызыланы Мухтарны хурметине аталып, жыл сайын гитче-футболдан тёрели эришиу бардырылады. Быйыл ол тогъузунчу кере ётдюрюлгенди. Аны чегинде Тырныауузну В.А. Губанов атлы спорт-саулукъ кючлеу комплексинде къырал учрежденияладан, Элбрус районну эллеринден онеки команда ойнагъандыла.

Эки ыйыкъдан кёпге созулгъан матчланы эсеплерине кёре биринчи жерни «Терскъол» команда алгъанды, экинчиге – «Бедык», ючюнчюге уа – «Эльбрус» чыкъгъандыла. Алагъа районну физкульутра эм спорт комитетинден майдалла кубокла, грамотала эм ахча саугъала берилгендиле, эм иги ойнагъанла энчи белгиленнгендиле.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024 - 08:23

СЫЙЛЫ АЙГЪА АТАП

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

15.04.2024 - 16:04

КЪАЛАЙГЪА ДА ТЕРК ЖЕТЕДИЛЕ

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда транспортну мурдорунда маммограф, флюорограф комплекследен 13-сю, эм тогъуз да фельдшер-акушер пункт ишлейдиле.

15.04.2024 - 12:53

«ПСИХОЛОГ ИЗЛЕННГЕНИН КЁРЮП, УЯЛЫП ЮЙДЕ КЕЧИКГЕНДЕН ХАЙЫР ЧЫГЪАРЫКЪ ТЮЙЮЛДЮ»

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле.