ВЕТЕРАН БЛА ТЮБЕШИУ

Урушну, урунууну, Сауутланнган кючлени эмда правону къоруулау органланы ветеранларыны Нальчикде советини башчысы Абдуллаланы Мустафа бла бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде (КъМКъАУ) тюбешиу болгъанды. «Барды аллай усталыкъ – Ата журтну къорууларгъа!» деген ат бла бардырылгъан патриотлукъ жумушха вузну сатыу-алыу – технологиялы факультетини окъуучулары да къатышхандыла. Къонакъ жаш адамла бла Къабарты-Малкъарда жашагъан миллетле Уллу Ата журт урушха къалай къатышханларыны, фашист душманладан къоруулауда Нальчик шахарны ол кезиуде магъанасыны юсюнден хапарлагъанды. 

Нальчикге 2010 жылда «Аскер махтаулукъну шахары» деген сыйлы ат берилген эди, 2015 жылда 8 майда уа, Уллу Хорламны 70 жыллыгъына аталып, къууанч халда «Нальчик – аскер Махтаулукъну шахары» стела ачылгъанды.

Мустафа Камалович Уллу Ата журт урушну кезиуюне тюшген сабийлигини, эсинде къалгъан затланы юсюнден хапарлагъанды. Ол жыллада бизни къырал не зат сынамай къалмагъанын, мамыр жашау болурча совет халкъ нечик уллу къыйын салгъанын да билдиргенди. Ахырында уа былай айтханды: «Уллу Ата журт урушну тарыхы – ол, айтып-айтмазча аллай деменгили кишиликни, жан бериуню, халкъны кючюню тарыхыды. Ата журтун къоруулай, жашауларын бергенлени юслеринден, Хорлам нечик уллу багъа бла келгенин да ёмюрледе унутурукъ тюйюлбюз».

Сыйлы къонакъгъа ыразылыкъ сёзлерин факультетни башчысы Тимур Тлупов эмда профессор Хамидби Боготов айтхандыла. Ол къыйын кезиуледе болгъан ишлени келир тёлюле да эсде тутарыкъларына ышаннганларын чертгендиле. Студентле да Мустафа Камаловичге ыспас этгендиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 15:02

АРА ЖОЛ АЙБАТ ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Арт жыллада Элбрус муниципал районда «Иги шахар болум къурау» федерал проектге кёре, эки майдан, аллай бир парк, жети сквер эм бир стела жангыртылгъанды.

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.