ЖОЛЛАДА КЪЫЙЫН БОЛУМЛА ЧЫКЪМАЗЧА

Къышны ахырында – жаз башыны аллында кюн терк-терк тюрленеди, кюндюз къар эрийди, кечеге уа буз къатады. Жоллада къыйын болумла чыкъмазча Россейни МЧС-ни регионда бёлюмюнден эсгертиуле этилгендиле:

- алда чурум неда башха транспорт чыкъса, тохтатыргъа заман болурча ашыкъмай барыргъа;

- бузлагъан жолда машинаны терк тохтатмазгъа;

- терк бара тургъанлай рульну бир жанына ашыгъыулу бурмазгъа;

- жолда алда баргъан машинала бла къоркъуусуз араны тутаргъа, алагъа белгиленнгенинден бек жууукълашмазгъа;

- башхаланы озаргъа кюрешмезге;

- тормоз системаны, терезелени тазалаучуланы, жарыкъ бериучю приборланы, сигнализацияны ишлеулерин эсепде тутаргъа;

- адамла жолну жаяу ётген жерледе, юйлени эм билим бериу учрежденияланы къатларында бютюн эсли болургъа.

Жаяу жюрютгенлени кеслеринден да быллай болумлада эслилик изленеди.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 15:02

АРА ЖОЛ АЙБАТ ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Арт жыллада Элбрус муниципал районда «Иги шахар болум къурау» федерал проектге кёре, эки майдан, аллай бир парк, жети сквер эм бир стела жангыртылгъанды.

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.