Дохутыр IэщIагъэм драгъэхьэх

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и ­министр Къалэбатэ Рустам яхуэзащ Налшык къалэ дэт лицей №2-м медицинэ унэтIыныгъэ иIэу къыщызэрагъэпэща классхэм щIэс еджакIуэхэм. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ къэралым щIэныгъэ нэхъыщхьэ щызрагъэгъуэт и еджапIэхэм я медицинэ къудамэхэм унэтIыныгъэ ­хэхакIэ узэрыщIэтIысхьэнум, узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм щIэуэ къы­хыхьа ­технологиехэмрэ Iэмалхэмрэ, ­дохутыр IэщIагъэр зыхуэдэм.

Министрым къызэрыхигъэщамкIэ, ап­хуэдэ зэхыхьэхэм я къалэн нэхъыщхьэр ­медицинэ IэщIагъэм ныбжьыщIэхэр дегъэхьэхыным и мызакъуэу, абыкIэ щIэныгъэ зэзыгъэгъуэтынухэр республикэм щы­лэжьэным къыхуеджэнырщ. «Медицинэ гъэсакIуэ-ущиякIуэхэм я еджапIэ къызэдгъэпэщынущ, курыт школ къэс щIыналъэм и медицинэ IуэхущIапIэхэм я дохутыр нэхъыщхьэхэр едгъэбыдылIэнущ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ еджакIуэхэм Iэмал яIэнущ ­сы­маджэщхэм щекIуэкI лэжьыгъэм нэхъ гъунэгъуу зыщагъэгъуэзэну, къыхаха ­IэщIагъэр зыхуэдэр IуэхукIэ ягъэунэхуну. Ди мурадщ мыпхуэдэ зэIущIэхэр мазэ къэс ­едгъэкIуэкIыну. Мы илъэсым Налшык къалэ медицинэ, химико-биологие класс щхьэхуэхэр зиIэ и еджапIэхэр зэщIэдгъэхьэнущ, адэкIэ республикэм и районхэм щыIэ курыт школхэри Iуэхум къыхэтшэнущ», - жиIащ Къалэбатэ Рустам.
Налшык къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м и дохутыр нэхъыщхьэ Кумыщ Анзор ли­-цейм и еджакIуэхэм я упщIэхэм жэуап ­яритащ. Ахэр теухуауэ щытащ IэщIагъэм и унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм, абыхэм ящыщу нобэ нэхъ щIэупщIэ зиIэхэм, сымаджэщым и лэжьыгъэр зэрызэтеублам, ­дохутыр нэсым хэлъын хуей хьэлхэр зы­хуэдэм, нэгъуэщI куэдми. Лицей №2-р дяпэкIэ Къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м и нэIэ щIэтынущ, ахэр зэрызэгурыIуам тету еджакIуэхэр мыгувэу сымаджэщым ирагъэблэгъэнущ икIи япэу ахэр щагъэгъуэ­зэнущ хирургие къудамэм и лэжьыгъэм. 
Апхуэдэу еджакIуэхэм я упщIэхэм жэуап иратащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министрым и къуэдзэ Къармэ Маратрэ ­ведомствэм лэжьакIуэхэмкIэ, къэрал къу­лыкъухэмкIэ, IуэхущIапIэ тхылъхэр зехьэ­нымкIэ и къудамэм и унафэщIым и къа­лэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Уэрдокъуэ Рузаннэрэ. 
КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министрым къыкIэлъыкIуэ зэIущIэр щригъэкIуэкIынущ Налшык къалэ дэт гимназие №14-м. 

ЩХЬЭЩЭМЫЩI Изэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 15:02

ЦIЫХУ 400-М ЩIИГЪУ ЯГЪЭХЪУЖАЩ

Лышх узыфэхэмкIэ Тэн Iус Ростов къалэм щыIэ щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм къызэритымкIэ, 2024 гъэр къызэрихьэрэ абы щеIэзащ Урысей Федерацэм и щIыналъэщIэхэм ящыщу цIыху 400-м щIигъум.

12.06.2024 - 09:03

БРИКС-М ЗЭХУЕШЭС

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм я тренерхэм иджыблагъэ ягъэбелджылащ БРИКС-м хыхьэ къэралхэм я 5-нэ Спорт джэгухэм ягъэкIуэну спортсменхэр.

12.06.2024 - 09:03

ЗЫХИЛЪХЬЭ ЩЫIЭТЭКЪЫМ

Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщIахэм я цIэхэр пэш щхьэхуэхэм фIэщыныр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым хабзэ дахэу щыувауэ зыбжанэ лъандэрэ къ

11.06.2024 - 15:02

КХЪУЭ БЫНЫМРЭ МЫЩЭМРЭ

Тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIищу 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа и тхылъым къитхыжащ. 

11.06.2024 - 10:01

ЗЭДЭЛЭЖЬЭНУ ЗЭГУРОIУЭ

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Демидов Александр хуэзащ КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт.