СУУ БЛА ЖАЛЧЫТЫУ ИГИЛЕНИРИКДИ

РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин жашау журт-коммунал мюлк комплексни айнытыугъа быйыл 30 миллиард сом къоратыллыгъын билдиргенди. Аны хайырындан эм азындан жюз объект эмда 8 минг километр чакълы сетьле жангыртыллыкъдыла. Правительствону комиссиясы онтёрт регионну, ол санда Къабарты-Малкъарны да, тийишли программаларын дурус кёргенди.

КъМР-ни Къурулуш эмда ЖКХ министерствосундан билдиргенлерине кёре, быйыл эмда келир жыл суу бла жалчытыу игиленнгенин эм азындан 45 минг адам сезерикди. Канализацияны юсюнден айтханда уа, аланы саны 780 боллукъду. Ишлени барына да 853,4 миллион сом бёлюнюрюкдю.

Сугъарылгъан жерлени ёлчеми кёбейгенди

«Халкъла аралы кооперация эмда экспорт» программаны хайырындан Къабарты-Малкъар республикада былтыр хайырланыугъа эки минг гектардан артыкъ сугъарылгъан жерле берилгендиле, деп билдиргендиле регионну Эл мюлк министерствосундан. Алай болурча, эл мюлкде уруннганлагъа бюджетден 122,2 миллион сом жиберилгенди. Ахчаны кёп къалмай барын да (121 миллион сом) федерал бюджетден бергендиле, къалгъан кесегин а республиканы бюджетинден къошхандыла. Аны бла тийишли проектле Май эмда Прохладна районлада бардырылгъандыла.

Мелиорацияны хайырындан тирликлилик иги да ёседи. Битимчиликни, тахта кёгетчиликни хайыры андан да иги бола барады. Аллай проектле быйыл да бардырыллыкъдыла, деп белгилегендиле министерстводан.

Газ приборлагъа къарарыкъдыла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны специалистлери быйыл 215 минг фатарда эмда иели юйде орналгъан газ приборлагъа къараргъа дейдиле. Ала къалай ишлегенлерин, ожакъланы тазалыкъларын, газ быргъыланы да тинтип чыгъарыкъдыла. Ала хар бири да белгиленнген мардалагъа нечик келишгенлерин кёрлюкдюле, хайырланыучулагъа инструктаж да бардырлыкъдыла. Законда айтылгъаннга кёре, быллай тинтиуле жыл сайын бир кере бардырылыргъа керекдиле.

«Газны къоркъуусузлу хайырланыугъа бек уллу эс бурабыз. Былтыр бизни специалистлерибиз 197 минг абонентни жокълагъандыла. Оборудованиягъа жыл сайын къаралып турса, артда боллукъ кемчиликлени заманында кёрюрге, хата-палахладан да къутулургъа болады», - дегенди компанияны башчысы Залим Вороков.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.04.2024 - 09:03

«МЕНИ АЛЛАЙ АДАМЛА ОКЪУТХАНДЫЛА, АЛАНЫ ДЕРСЛЕРИНДЕН СОРА УСТАЗ БОЛМАЙ КЪАЛЫРГЪА КЪЫЙЫН ЭДИ»

Озгъан жылда сабийлени окъутууда бла юйретиуде ишлеген аслам адамыбыз даражалы атлагъа тийишли болгъанлары кёллендиргенди. Аланы санында уа Ёзденланы Мадина да барды.

12.04.2024 - 09:03

ЖАШ АДАМЛАГЪА – НЕ ЖАНЫ БЛА ДА ОНГЛА

Жаш тёлю политиканы бардырыугъа къырал, регион даражада да уллу магъана бериледи.

11.04.2024 - 10:01

Итиниулюклерин кёргюзтгендиле

Футболдан 2015 жылда туугъан спортчуланы араларында Минеральные Воды шахарда эришиу болгъанды. Анга СКФО-ну регионларындан тогъуз команда къатышханды.

11.04.2024 - 10:01

Гиртчиликлери ючюн – сый-махтау, саугъала да

Профессионал усталыкъланы  битеуроссей  чемпионатыны регион кесеги  бошалгъанды. Анга жораланып Нальчикде Сабийлени эмда жаш тёлюню чыгъармачылыгъыны къаласында   къууанчлы  жыйылыу болгъанды.

11.04.2024 - 09:27

СОТТАЛАНЫ КЪУРМАН ИНСАНЛАНЫ СОРУУЛАРЫН САКЪЛАЙДЫ

Бюгюн 13 сагъатда Эльбрус районну администрациясыны  башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Къурман КъМР-ни Регионнга оноу этген арасында «Магъаналы соруула» деген тема бла байламлы министерство