ЖАШ АДАМЛАНЫ БИЗНЕСДЕН АНГЫЛАУЛАРЫ БОЛУРЧА

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Бизнес - элге» деген проект башланнганды. Аны бардырыугъа жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал Агентство себеплик этеди. Ол бизни республикада жаш адамланы предпринимательстводан иги ангылаулары болурча, ала бу ишге тартынырча къуралгъанды, деп билдиргендиле вузну пресса-арасындан.

Проектге КъМКъАУ-ну къошакъ профессионал билим бериу Институтунда жол ачхандыла. Аны бла байламлы жыйылыуда алгъышлау сёзлерин республиканы жаш тёлюню ишлери жаны бла министрини орунбасары Артур Ахметов, вузну жаш тёлю политика бёлюмюню таматасы Аскерхан Шхагапсоев айтхандыла.

«Бизнес - элге» башламчылыкъны чеклеринде, элледе жашагъан 16-35 жыллыкъ инсанлагъа предпринимательствону юсюнден билим берилликди. Жууукъ кезиуде районлада жаш адамла бла тюбешиуле боллукъдула. Алагъа къатышханланы экспертледен мастер-классла эмда лекцияла сакълайдыла. Дагъыда: белгили предпринимательледен оюмла, проектлени ярмаркасы эмда аланы къоруулау, сессияла да. Ахырында уа бизнес бла кюреширге сюйген, жангы производствола ачаргъа, ишчи жерле къураргъа умут этген тири жаш адамланы жамауаты къураллыкъды.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.