УИ НАПЭР КЪАБЗЭУ УЛАЖЬЭМЭ

Тыркум къыщыхъуа щIыхъейм и гуащIэгъуэм хиубыда, Хатай щIыналъэм хыхьэ Эрзин къалэм зыри щыхэкIуэдакъым, фэбжьи щигъуэтакъым, зэрыщыту къекъутэха уни яIэкъым. А псор илъэсиплI ипэкIэ къалэтету хаха, и IэщIагъэкIэ уэчыл Эльмасоглу Оккеш и фIыгъэу къалъытэ.  

Тыркум и кхъухьлъатэ тедзапIэхэм я зым хабзэхъумэхэм щаубыдащ Хатай щIыналъэм дащIыхьа «Ренессанс» зи фIэщыгъэ ухуэныгъэ зэрыIыгъхэм я архитекторыр. Езым иригъэщIа унэ зэтетхэм ящыщу зыри къызэрызэтемынам щхьэкIэ хабзэм зэрырашэлIэнур ищIэу, абы къэралым икIыну зигъэхьэзыру арат. А хъыбарым къыдэкIуэу, цIыхубэм зэIэпах зы цIыху щыхэмыкIуэда, зыгуэрхэр гуэудауэ щытми, зэрыщыту къута унэ зыдэмыт Эрзин къалэм и унафэщIым теухуар. Эльмасоглу Оккеш лъэпкъ лIыхъужь хъуащ Тыркур гузэвэгъуэм щызэщIищта мы махуэхэм. ЦIыхухэр къигъэуIэбжьащ апхуэдэ дунейкъутэжым и курыкупсэм ит пэтми, абы къелауэ зы къалэ цIыкIу зэрыщыIэм. Ар Эрзинщ.

«Джумхьуриет» газетым иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм япкъ иткIэ, цIыху мин 42-рэ зыдэс къалэ цIыкIум и щэхур абы и къалэтетым иужьрей илъэсхэм ухуэныгъэм епхауэ иIа бгъэдыхьэкIэ ткIийрщ. КъызэрыщIэкIымкIэ, Эльмасоглу дзыхь зыхуимыщI ухуакIуэхэм унэ яригъэщIыртэкъым, зыдэлажьэхэми хабзэм ебакъуэу яхуидэртэкъым. Хэти аракъэ и къалэныр, жыпIэнщ. Ауэ щхьэж и къалэныр нэгъэсауэ игъэзащIэтэмэ, цIыхухэр бэлыхь хэхуэрэт?! КъулыкъущIэм иджы къеIуатэ ухуакIуэхэм куэдрэ къызэрыхагъэзыхьар, итIани, мардэхэм тету фIэкIа унэ яригъэухуэн идакъым. «Уэ фIэкIа зыри дэсын хуэмейуэ ара мы къалэм?» жаIэурэ сагъэшынэнуи хэтащ, ауэ сахутечакъым», - игу къегъэкIыж Эльмасоглу.

«Ди цIыхуи хэкIуэдакъым, фэбжь зыгъуэтаи диIэкъым, ди унэхэри къэуакъым, - щыжиIащ Эльмасоглу и интервьюм. - И чэзум зэфIэгъэкIыпхъэ Iуэху щхьэпэ зыбжанэ зэрыдлэжьам и фIыгъэщ ар. ЦIыху куэдым сащыхьэн хуей хъуащ захуагъэр пхызгъэкIын папщIэ, ауэ нобэ си напэр къабзэщ. Пэжщ, унэ ныкъуэкъутэ гуэрхэр дэри димыIэу щыткъым, ауэ зэрыщыту къэуа абыхэм яхэткъым. Сэри си унагъуэр си гъусэу сыхиубыдащ щIыхъейм. ЦIыху зэрыхэмыкIуэдам къикIыркъым дэ дызэлэжьын димыIэу. Дэри къалэр зэдгъэпэщыжыным зэман ихьынущ. Сыюристщ, сыуэчылщ икIи сыкъалэтетщ. Аращи, жэуап зэрысхьыр нэхъыбэщ. Дызэгупсысыни ди куэдщ».

Къалэтетыр и благъэхэм нэгъунэ гугъу ирагъэхьащ. Езым и Iыхьлыхэм я зым ищIа унэр иригъэкъутэжри, тезыри иригъэпшынауэ щытащ. Къалэдэсхэри ухуакIуэхэри къалэтетым хуэшхыдэрт, икIуэт жыхуаIэр щыгъупщэжащ хужаIэу. Ауэ нобэ дунейм тет псоми ящIэ захуагъэм яхутемыкIыу и цIыхухэр къезыгъэла Эльмасоглу и цIэр.

ЧЭРИМ Марианнэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:19

АПХУЭДЭ ГУЗЭВЭГЪУЭ ТХЬЭМ ЗЭИ АФIЭКIА ДИМЫГЪЭЛЪАГЪУ!

ПщIэ зыхуэсщI ди лъэпкъэгъу ­лъапIэхэ!

22.05.2024 - 09:18

ИСТАМБЫЛ И «БЕШИКТАШ»-Р КЪЫЗЭЗЫГЪЭПЭЩА УБЫХ ЩIАЛЭ

Тыркум и Истамбыл къалэм и «Бешикташ» спорт клубыр къызэзыгъэпэща убых щIалэ Шаплъы Уэс-мэн (мыбдежым адыгэ тхыкIэм, жыIэкIэм къыдогъэтIасэ щIалэм и цIэ-унэцIэр, щыуагъэ хэлъынкIи зыхуэIуа щыIэкъым

22.05.2024 - 09:18

ВАГЪУЭ УЖЬЫХЫЖЫМ И НЭХУ

Мэзкуу къалэмрэ абы  дэт Политехникэ институ­тымрэ я жэрдэмкIэ «Медиастарт» зыфIаща, журналист ныбжьыщIэхэм я зэ­хьэзэхуэ екIуэ­кIащ иджы­благъэ.

22.05.2024 - 09:14

1828 ГЪЭ: АДЫГЭХЭР ЗЭКЪУАЧ

Пащтыхь къэралыгъуэ­жьым адыгэ щIыналъэхэр ­зэкъуичын щыщIидза лъэхъэнэр илъэси 101-кIэ екIуэ­кIа Урыс-Кавказ зауэжьым и зы Iыхьэщ.

21.05.2024 - 09:03

ДАХАГЪЭМ ДИХЬЭХХЭМ Я КIУАПIЭ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм тхыдэ дахэ къыдокIуэкI.