АХШЫ ТЁРЕГЕ АЙЛАННГАНДЫ

4 февраль- Китап саугъалауну халкъла аралы кюнюдю. Бу ахшы байрам 2012 жылда къуралгъанды эм аламат тёреге айланнганды. Быйыл бу кюнню саулай дунияда 40 къыралда белгилерикдиле. Россейде да  магъаналы кюннге энчи эс бёледиле.

Жыл сайын анга аталгъан акцияла тёрели болгъандыла. «Китапланы сюймеклик бла беригиз» деген жандауурлукъ акция аладан бириди. Аны бардырыугъа белгили актёр Максим Аверин башчылыкъ этеди. Ол кюн школлада эм башха окъуу учреждениялада аланы китап фондларын толтуруу мурат бла аллай жумушну ётдюредиле. Сёз ючюн, нальчикчи окъуучула  юйлеринден бирер китапны саугъалайдыла школларына. Эл библиотекалада да сабийле бла тюбешиуле къурайдыла.

Дагъыда бу кюн кёпле окъугъан китапларын иш этип унутуп да кетедиле олтургъан жерлеринде неда орамда бара, бир танымагъан адамларына саугъалайдыла.

Андан сора да, китап окъууну бир тюрлю интернет басмала неда фильмле алышындыралмазларын ангылай, бизни къыралда кёп тюрлю проектле да жашауда бардырыладыла. Аладан бири «Китапны саугъаларгъа сылтау керекмейди» деген ат бла ётеди. Ол кюн кёп тюкенледе багъала иги да учуз боладыла.   Нек дегенде бюгюнлюкде ариу, омакъ китапланы алыргъа кёплени къолларындан келмейди. Быллай кюн а аллай онг бериледи.

Суратда: Яникой элни библиотекасыны таматасы Аппайланы Алима окъуучула бла.

Къасымланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:15

«МУЗЫКА АДАМНЫ НАСЫПЛЫ ХАЛГЪА КЕЛТИРГЕН ЭНЧИ ДУНИЯДЫ»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

20.05.2024 - 09:15

СОЛУУ УЧУЗУРАКЪ БОЛУРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.

20.05.2024 - 09:14

«МАДАНИЯТ ЖАШАУ СЕЙИР БОЛУР ЮЧЮН, КЪОЛУБУЗДАН КЕЛГЕННИ АЯМАЙБЫЗ»

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлаг

20.05.2024 - 09:14

ТАУЛУЛАНЫ АДЕТЛЕРИНДЕН

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.

19.05.2024 - 15:02

ТЫШ КЪЫРАЛЛАГЪА КЪАЛАЙ БАРЫРГЪА БОЛЛУКЪДУ?

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла.