ОКЪУУЧУЛАГЪА – КИШИЛИКНИ ДЕРСИ

Росгвардияны Къабарты-Малкъарда управлениясыны къуллукъчусу майор Марина Лукожева Ново-Ивановское элни орта школуну кадет классларыны окъуучуларына кишиликни дерсин ётдюргенди.

Школчула Росгвардияда къуллукъчула аскер борчларын къалай толтургъанларын эм окъуугъа кирирге къаллай онгла болгъанларын  билгендиле.

- Росгвардияны профильли классларыны бошагъандан сора Санкт-Петербургда, Новосибирскде, Пермьде эм Саратовда орналгъан бийик билим алгъан вузлагъа кирирге уллу себеплик этиледи. Курсантланы общежитиялада хакъсыз жашаргъа онглары барды, андан сора да, алагъа хайырланыугъа ашхана бла китапхана да бериледиле. Иги окъугъанла уа стипендия да аллыкъдыла. 

Жаш тёлю офицерге сейир хапарлары ючюн ыразылыкъларын билдиргендиле эм быллай тюбешиулени терк-терк бардырырларын тилегендиле. 

Холамханланы Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:15

«МУЗЫКА АДАМНЫ НАСЫПЛЫ ХАЛГЪА КЕЛТИРГЕН ЭНЧИ ДУНИЯДЫ»

Элбрус районда Гузиланы Дженнет къатышмагъан, бардырмагъан бир маданият жумуш болмайды. Жыр айтыугъа,  устазлыкъгъа да къалай келгенини юсюнден болгъанды бизни аны бла ушагъыбыз.

20.05.2024 - 09:15

СОЛУУ УЧУЗУРАКЪ БОЛУРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан билдиргенлерича, 2024 жылны 1 сентябринден башлап къонакъ юйледе талай жумушха къошакъ багъа ючюн налогла (НДС) тёленирик тюйюлдюле.

20.05.2024 - 09:14

«МАДАНИЯТ ЖАШАУ СЕЙИР БОЛУР ЮЧЮН, КЪОЛУБУЗДАН КЕЛГЕННИ АЯМАЙБЫЗ»

Халкъыбызны  бурун заманладан  къала келген  ниет, ырысхы байлыгъыбызны сакълау, аны  чыгъармачылыкъ жаны бла фахмусун ачыкълау, ёсюп  келген тёлюню бош заманын хайырлы ётдюрюу, фахмулу жаш адамлаг

20.05.2024 - 09:14

ТАУЛУЛАНЫ АДЕТЛЕРИНДЕН

Огъурлу окъуучубуз Улбашланы Саният бизге кеси абаданладан, ынналарындан, анасындан эшитген, билген кёп сейир хапарларын билдиргенди. Аланы алгъын да басмалай тургъанбыз.

19.05.2024 - 15:02

ТЫШ КЪЫРАЛЛАГЪА КЪАЛАЙ БАРЫРГЪА БОЛЛУКЪДУ?

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла.