Дзюдочуланы къошумчулукълары

Сабийлени бла жаш адамланы «Биринчилени атламлары» битеуроссей биригиулерини биринчи бёлюмюню кезиулю ачылыуу Нальчикде «Локомотив-Грин-Хил» Клубда ётгенди. Анга жораланнган жыйылыугъа КъМР-ни Парламентини Председателини орунбасары Мурат Карданов, КъМР-ни жаш тёлюню ишлерини жаны бла министрини орунбасары Ахметланы Артур, КъМР-ни спорт министерствосуну таматасыны орунбасары Заур Хежев эм регионда сабийлени бла жаш тёлюню биригиуню башчысы Аслан Шипшев къатышхандыла. 
– Жаш спортчуларыбыз да, биригиуге къошулуп, ата журтларына жараргъа итиннгенлерин кёргюзтедиле. Бу клубха келген жаш адамла барысы да алчыла болур муратлыдыла. Алай бла «Биринчилени атламларына» къошулуп, кертиси бла да ал сатырлада болгъанларын кёргюзтедиле, - деп чертгенди Мурат Карданов. 
Жыйылыуну кезиуюнде спортчула къонакълагъа къалай жарау этгенлерин кёргюзтгендиле эм концерт программа къурагъандыла. 
-Жаш адамларыбыз бу проектге къатышханлары бла кеслерини ниетлерин ачыкълайдыла. Алагъа «Биринчилени атламлары» проектге къошумчулукъ этерге онг бериледи,- дегенди Аслан Шипшев.
Эсигизге салайыкъ: сабийлени бла жаш тёлюню битеуроссей къымылдауу РФ-ни Президенти Владимир Путинни башламчылыгъы бла былтыр къуралгъанды. Анга «Биринчилени атламлары» деген ат атауну юсюнден оноу а биригиуню былтыр декабрьде Москвада бардырылгъан 1-чи съездинде къабыл этилгенди. Ол ёсюп келген тёлюню бирикдирир, фахмуларын  айнытыр,  билимлерин ёсдюрюр,   усталыкъ сайлаугъа да себеп болур мурат бла къуралгъанды. 

Холамханланы  Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.