Окъугъанларын бла кёргенлерин бирге байлашдыра

Билдиргенибизча, Суратлау искусстволаны музейинде къарачай-малкъар суратчыланы «Нартла журтуну хазналары» деген кёрмюч бардырылгъанды. Анга къараргъа шахар эм эл школларыбыздан окъуучула да келгендиле. Устазла белгилегенлерича, жаш тёлюню миллетибизни маданият эм адабият байлыкълары бла шагъырей этиуде нарт таурухларыбызны магъаналары бек уллуду. 
Нальчикни 2-чи лицейини бла 13-чю номерли гимназиясыны келечилери кёрмючге баргъанладан бирлеридиле. Малкъар тилден бла адабиятдан устазла Тёппеланы Ханифа бла Созайланы Фазилят сохталарын халкъыбызны суратчыларыны болмагъанча кенг эм эсде къалырча  фахмулары бла танышдыргъандыла. Музейдеги скульптура эм сурат ишле бла уа аланы экскурсовод Людмила Увижева шагъырей этгенди. Ол школчулагъа нарт эпос кавказ миллетлени барысында да болгъанын белгилеп, аны жигитлерини атлары хар халкъда да бирге ушагъанларын, алай таулуланыкъында жигитлени халлары бир кесек башхаракъ болгъанын чертгенди. 
– Сёз ючюн, Сатанайны сыфаты иги да айырмалыды, – деп чертгенди ол. 
Сабийле юч отоуда 100-ге жууукъ экспонат бла шагъырейленип, суратчыларыбызны сейир чыгъармаларындан  зауукълукъ тапхандыла. 
 Устаз Созайланы Фазилят айтханнга кёре, школчулагъа кёрмючде болуу бек магъаналы эди. Нек дегенде ала эпос бла окъуу программада шагъырейленипдиле. 
– Окъугъанларын кёзлери бла кёрюу а аланы нарт таурухларыбызгъа сейирлерин бютюнда ёсдюрлюгюне ишексизме, - дегенди Фазилят Ибрагимовна.

Таппасханланы Аминат

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.