Ток бла жалчытыучулагъа, жамауатха да иги болурча

Кёп болмай «Каббалкэнерго» биригиуню  таматасы  Муртаз Каровну башчылыгъы бла баланс комиссияны  кенгеши болгъанды. Анда эркинликсиз аслам  ток къоратылгъан  районлада болум иги жанына тюрленнгени да белгиленнгенди.  Аны баш сылтауларындан бири бу жаны бла тийишли программа бардырылгъаныды.  
Сагъынылгъан программагъа кёре 2020-2022 жыллада  «акъыллы счётчикледен» 38 минг чакълысы  салыннганды  эм  0,4 -10 кВт ток ызны  220 километри  жангыртылгъанды. 
Ол мадарны хайыры бла, буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, токну зыраф болгъаны Бахсан районда – 5, Зольск районда -3 эм Бахсан шахар округда 4 процентге  азайгъанды. Саулай алып айтханда, былтыр  къоранчла 21,16 процентге  кем болгъандыла. 
Жашау журтланы иелери жангы эсеплеген приборланы къыйматлылыкъларын къысха заманда сезгендиле. Энди ток бла жалчытхан компанияны келечилери аланы терк-терк  жокъларыкъ тюйюлдюле.   Жангы приборла орамдагъы чыпынлада къол жетмезча  орнатыладыла. Абонентлени хар бирине да энчи  пульт берилгенди. Аны бла ай, кюн эм сутка  сайын токну къаллай бир къорагъанын билирге жарайды.  
Бир тюрлю бузукълукъ чыкъса, тийишли ведомство тюзюнлей халда аланы кетерирча мадар этеди.  Токну урлау да терк окъуна биригиуге билинирикди.   Аллай бузукълукъ ачыкъланса, этилген къоранчны ёлчеми тинтилликди, экинчи кере этилсе уа, РФ-ни Административ бузукъла жаны бла кодексини 7.19-чу статьясына тийишлиликде (кеси аллына ресурс бла жалчытхан сетьлеге къошулгъан неда эсеплеген прибору болмагъан)  жууапха тартыллыкъды.  Анга кёре,  инсанла – 10-15, къуллукъчу – 30-80 эм организацияла 100-200 минг сом тазир тёлерикдиле. Экинчи кере бузукълукъ этгенлеге тазирни ёлчеми иги да уллу боллукъду. Бир-бир кезиуде уа алагъа уголовный иш ачылыргъа къоркъуу барды.   
Эсге сала айтсакъ, абонентни бла энергокюч биригиуню  арасында даулаш чыкъса, дагъыда ток ызлагъа тийишли халда  къошулур ючюн «Россети Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго» биригиуню бу телефон номер бла «къызыу ызына» сёлешип, билдирирге боллукъду: 8-800-220-0-220.
Энергокюч бла жалчытхан биригиуден билдиргенлерича, мындан арысында да ток аслам тас болгъан районлада рейдле ётдюрюллюкдюле эм хайырланыучула бла ангылатыу иш бардырыллыкъды.   

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.04.2024 - 09:03

«МЕНИ АЛЛАЙ АДАМЛА ОКЪУТХАНДЫЛА, АЛАНЫ ДЕРСЛЕРИНДЕН СОРА УСТАЗ БОЛМАЙ КЪАЛЫРГЪА КЪЫЙЫН ЭДИ»

Озгъан жылда сабийлени окъутууда бла юйретиуде ишлеген аслам адамыбыз даражалы атлагъа тийишли болгъанлары кёллендиргенди. Аланы санында уа Ёзденланы Мадина да барды.

12.04.2024 - 09:03

ЖАШ АДАМЛАГЪА – НЕ ЖАНЫ БЛА ДА ОНГЛА

Жаш тёлю политиканы бардырыугъа къырал, регион даражада да уллу магъана бериледи.

11.04.2024 - 10:01

Итиниулюклерин кёргюзтгендиле

Футболдан 2015 жылда туугъан спортчуланы араларында Минеральные Воды шахарда эришиу болгъанды. Анга СКФО-ну регионларындан тогъуз команда къатышханды.

11.04.2024 - 10:01

Гиртчиликлери ючюн – сый-махтау, саугъала да

Профессионал усталыкъланы  битеуроссей  чемпионатыны регион кесеги  бошалгъанды. Анга жораланып Нальчикде Сабийлени эмда жаш тёлюню чыгъармачылыгъыны къаласында   къууанчлы  жыйылыу болгъанды.

11.04.2024 - 09:27

СОТТАЛАНЫ КЪУРМАН ИНСАНЛАНЫ СОРУУЛАРЫН САКЪЛАЙДЫ

Бюгюн 13 сагъатда Эльбрус районну администрациясыны  башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Къурман КъМР-ни Регионнга оноу этген арасында «Магъаналы соруула» деген тема бла байламлы министерство