Шэху уэздыгъэ 54-рэ

Тхьэмахуэ махуэ кIуам и пщыхьэщхьэм, Налшык и Дей хадэм ит, Афганиста­ным щекIуэкIа зауэм зи ­къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм я фэеплъым деж щы­зэхэтащ «Фэеплъ шэху уэздыгъэ» акцэр. Ар къызэ­ригъэпэщащ «Афганистаным щекIуэкIа зауэм ны­къуэдыкъуэ хэхъухьахэмрэ фэбжь хэзыхахэм­-рэ» урысейпсо жылагъуэ зэгу­хьэныгъэм и «Вете­-ран» щIы­налъэ къудамэм. ­Пшы­хьыр къыщызэIуахым еджа­кIуэ ныбжьыщIэ Атабий Алим кърихьэлIахэм   я гум хыхьэу игъэзэщIащ афган зауэм, абы хэкIуэдахэм ятеухуа «Дызэкъуэту» уэрэ­дыр.

- Мы уэздыгъэхэр пыдо­гъанэ Афганистаным щы­хэкIуэда ди ныбжьэгъухэм я фэеплъу. Мазаем и 15-р советыдзэхэр Афганистаным къыщрашыжа махуэщ - ар зауэлI-интернационалистхэм я фэеплъ махуэ хъуащ. Ауэ дэ мурад тщIащ ди ныбжьэгъу хэкIуэдахэм я фэ­еплъ махуэр ар щагъэлъапIэм къыгуэтхыну. Ди жэрдэмыр къыддаIыгъащ къалэ властхэми. Мэзкуу щыIэ зэгу­хьэ­ныгъэ нэхъыщхьэм, щIыналъэ куэдым щызэхаублащ «Фэеплъ шэху уэздыгъэ» акцэр егъэкIуэкIыныр, - къыхигъэщащ «Ветеран» щIыналъэ къудамэм и унафэщI Былымгъуэт Беслъэн къы­щыпсалъэм. - Абы мы­хьэ­нэшхуэ иIэщ ветеран псоми, къытщIэхъуэ щIэблэми я дежкIэ. Аращ мыбдежым къы­щIы­щызэхуэсар Афганистаным, МВД-м я ветеранхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр. Нобэ ди къуэш ­нэхъыщIэхэр хэтщ зауэ Iуэху хэхам, Украинэм и фашистхэм япэщIэту. Ди жагъуэ зэрыхъущи, зауэр хэщIыныгъэншэу щыткъым. ПщIэ яхудощI апхуэдэ къуэ нэсхэр зыпIа адэ-анэхэм.
Былымгъуэтым къыхилъ­хьэри, къызэхуэсахэр дакъикъэкIэ щымащ, афган зауэм къимыкIыжахэм яхуэщы­гъуэу. 
Афганистаным щыхэкIуэда ди совет сэлэтхэм я лIыхъу­жьыгъэмрэ хахуагъэмрэ, но­бэ Украинэм щекуэкI зауэ Iуэху хэхам хэтхэм тепсэ­лъы­хьащ КъБР-м Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда ­Къарухэм, хабзэхъумэ органхэм я ветеранхэм (пенсионерхэм) я советым и унафэщI Шыхъуэбахъуэ Мухьэмэдрэ ветеранхэм я Налшык къалэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Абдуллаев Мустэфарэ, «Дзэ зэкъуэшыныгъэ» урысейпсо ветеран организацэм и щIыналъэ къудамэм и унафэщI, полковник Ги­лястанов Барэсбий, Урысей ДОСААФ-м и щIыналъэ къудамэм и тхьэмадэ ЗакIуий Мухьэжид, Жылагъуэ палатэм хэт, Афганистаным и ветеран Абанокъуэ Владимир сымэ. 
Зауэ Iуэху хэхам зэрыхэтам папщIэ ЛIыгъэм и орден зыхуагъэфэща КIыщ Тимур къыхигъэщащ «Фэеплъ шэху уэздыгъэ» акцэр Iуэху щхьэ­пэу зэрыщытыр. «Ди блэкIар, ныкъуэкъуэгъухэр зэры­щы­Iэр тщыгъупщэрэ - гуауэр къэкIуэнущ. Дэ дигу къыдогъэкIыж пэжым папщIэ зи щхьэр зауэм хэзылъхьа ди къуэшхэр. Иджыпсту екIуэкI зауэ Iуэху хэхам хэт ди щIалэхэр медан къэси псэзэ­пылъхьэпIэ хохуэ, итIанэми, абыхэм къапэщыт къалэн­-хэр хьэлэлу ягъэзащIэ. Ды­хуейт ди къуэшхэр унэм къыщедгъэблэгъэжыну - дауи, те­кIуэныгъэ къахьауэ! Дэ ­за­хуагъэм дрителъ­хьэщ!» - жиIащ КIыщ Тимур. 
АдэкIэ республикэм и Мус­лъымэн дин IуэхущIапIэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Мисиров Хъызыр дыуэ ищIри, къызэхуэсахэм зауэлI-интернационалистхэм я фэеп­лъым деж удз ­гъэгъахэр щагъэтIылъащ. Фэеплъым деж щыщIагъэнат шэху уэздыгъэ 54-рэ -  Къэбэрдей-Балъкъэ­рым щы­щу апхуэдиз щIалэ Афганистаным къикIыжакъым. 
УАРДЭ  Жантинэ. 

Сурэтхэр  Къарей Элинэ трихащ. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.04.2024 - 09:03

УНАФЭЩIХЭМРЭ IЭНАТIЭ ЛЪЫХЪУЭХЭМРЭ ЗЭРОЩIЭ

КъБР-м ЦIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ и центрыр мы махуэхэм жыджэру хэтащ Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэмрэ КъБКъУ-мрэ щекIуэкIа IэнатIэхэм я жармыкIэ «Работа России.

12.04.2024 - 09:00

ЦIЫХУ МЕЛУАНИПЩI ЕПЛЪАЩ

«Урысей» гъэлъэгъуэныгъэ-зэхуэсым мэлыжьыхьым и 6-м щрагъэблэгъащ цIыху мелуан епщIанэ хъуа, Ярославль щыщ Панфилов Константин. Абы и гъусэт и щхьэгъусэ Екатеринэ.

12.04.2024 - 08:59

НОБЭРЕЙ ТОМИРИС

2023 гъэм щэкIуэкIуэ мазэм къэмыувыIэу сыхьэти 8-кIэ зи щхьэгъусэр зубэрэжьурэ зыIэщIэукIа,  Къэзахъстан Республикэм Лъэпкъ экономикэмкIэ и министру щыта Бишимбаев Куандык и судыр ящIэ мы махуэхэм.

12.04.2024 - 08:59

«КЪЭБЭРДЕЙ» ЩIЫФIАЩАР

Хы ФIыцIэм и Iуфэм пщитI щыпсэурт: Тамбий и къуэмрэ Бэлэтокъуэмрэ. Я жылэхэр дапщэ хъуми псори зэхуэдитI зэхуращIыкIауэ щхьэж къылъысыр ихъумэжу псэурт. Ауэрэ Тамбий и къуэм къишащ.

11.04.2024 - 12:25

ДЫДЕЙХЭРЩ НЭХЪЫФIЫР

«Russian Cup» фIэщыгъэр зэрихьэу Анапэ къалэм футболымкIэ иджыблагъэ щызэхаша урысейпсо зэхьэзэхуэм Бахъсэн къалэм и «Форвард» командэм и гъэсэнхэм зэфIэкIыфIхэр къыщагъэлъэгъуащ.