ТОКНУ КЪОРАНЧЛАРЫН АЗАЙТЫУ ПРОГРАММА КЪЫЙМАТЛЫДЫ

Электрокючню эсеплеген шёндюгю жангы система ишлеген муниципалитетледе аны къоранчлары иги да азая барадыла, дегендиле «Россети Шимал Кавказ» компанияны бизни республикада бёлюмюнде - «Каббалкэнергода».

Бу системаны энергетикле кёрюмдюлери башхаладан эсе осалыракъ болгъан юч муниципалитетде орнатхандыла. 2020 жылдан бери 38 минг «акъыллы» берилгенди хайырланыугъа. Аны юсюнден дагъыда 220 километр чакълы ток ызланы жангыртхандыла.

Алай бла Бахсан районда, буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, былтыр токну къоранчлары беш процентге азайгъандыла. Зольск районда ол – 3, Бахсан шахар округда уа – 4 процент болгъанды. Саулай республиканы кёрюмдюсю 21,16 процентди, ол кеси да 2021 жылныкъындан 0,44 процентге азды.

Бу кёрюмдюлени «Каббалкэнергону» башчысы Муртаз Каров туура этгенди, компанияны комиссиясыны жыйылыуу баргъан кезиуде. Ол дагъыда ток урлауну юсюнден да сагъыннганды. Былтыр бардырылгъан рейдлени кезиуюнде аллай 250 шарт ачыкъланнганды. Ол а 14 миллион киловатт-сагъат, неда, ахча бла тергегенде – 45 миллион сомдан аслам. Хар бир шартны юсю бла акт жарашдырылгъанды эмда правону къоруулау органлагъа жиберилгенди.

Энергетикле быйыл да рейдле бардыра турургъа оноулашхандыла. Дагъыда ангылатыу ишни кючлендирирге кереклисин белгилегендиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.

24.05.2024 - 09:03

ХУНЕРЛИКЛЕРИН, ЧЕМЕРЛИКЛЕРИН ДА КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле.

23.05.2024 - 15:02

САБАН ИШЛЕ ЧЫРМАУСУЗ БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле.

23.05.2024 - 12:25

ЕВРАЗИЯНЫ КУБОГУНДА – ЭМ КЮЧЛЮЛЕ

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды.