ЖОЛНУ ЖОРУКЪЛАРЫНА ТЮШЮНДЮРЕ

Къабарты-Малкъарда эки жюз школчу «Къоркъуусузлукъну лабараториясы» деген кёчюрюлюучю комплекс бла хайырлана жолда жюрюуню жорукъларын къатлагъандыла. Автоинспекторла жолда эки чархлы транспортда жюрюуге энчи эс бёлгендиле.

Чегем районну Яникой элини орта школуну окъуучулары КъМР-ни жарыкъландырыу эм илму министерствосуну Жолда жюрюген кезиуде сабийлеге хата тюшмезча этиуню профилактика арасыны «Къоркъуусузлукъну лабораториясы» деген программасына тири къатышхандыла. Аны чеклеринде МВД-ны Чегем районда къырал автоинспекторлары, интерактив амалланы хайырлана, башланнган класслада дерсле ётдюргендиле. Къауумлагъа юлешинип, сабийле жолда жюрюуню жорукъларына юйреннгендиле. «Эки чархлы транспорт» деген станцияда велосипедде айланнганда къоркъуусузлукъну жалчытхан белгилери бла юс кийимлени тинтгендиле. Ызы бла жолда бу транспортда баргъанда ачыгъанларыны сылтауларын ангылатхандыла.

Андан сора сабийле авариягъа тюшгеннге биринчи медицина болушлукъну къалай берирге кереклисине юйреннгендиле. Сабий шинтиклени бла къоркъуусузлукъну белбауун тагъып да кёргендиле.

Къызчыкъла бла жашчыкъла къонакълагъа сюйюп тынгылагъандыла, тюрлю-тюрлю соруула да бергендиле. Устазла да быллай дерсле уллу магъананы тутханларын белгилегендиле.

Холамханланы Алима

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.

24.05.2024 - 09:03

ХУНЕРЛИКЛЕРИН, ЧЕМЕРЛИКЛЕРИН ДА КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле.

23.05.2024 - 15:02

САБАН ИШЛЕ ЧЫРМАУСУЗ БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле.

23.05.2024 - 12:25

ЕВРАЗИЯНЫ КУБОГУНДА – ЭМ КЮЧЛЮЛЕ

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды.