АЛИМЛЕ БИТИМЧИЛИКНИ ХАЙЫРЛЫЛЫГЪЫНЫ САГЪЫШЫН ЭТЕДИЛЕ

Къабарты-Малкъар Къырал аграр университетде, бизни къыралда чыгъарылгъан микробиология препаратланы хайырланыу бла байламлы «тёгерек стол» бардырылгъанды. Аны РФ-де илмуну ыйыгъына жоралап къурагъандыла. Жыйылыугъа КъМКъАУ-ну, РАН-ны Къабарты-Малкъарда илму арасыны эл мюлк институтуну, Шимал Кавказны таулада эмда тау этекледе терек бахчачылыкъ жаны бла илму-излем институтуну, Кърымны эл мюлк илму-излем институтуну, Ставропольдан эмда Майкопдан вузланы келечилери эм башхала къатышхандыла, деп билдиргендиле вуздан.

 Къонакълагъа алгъышлау сёзлери бла илму-излем иш жаны бла проректор Рустам Абдулхаликов эмда Кърымда НИИ-ни башчысы Владимир Паштетский сёлешгендиле. Ызы бла сагъынылгъан тематикада ушакъла бардырылгъандыла. Алимле, илму ишчиле, башхала да, семиртгичле, битимлени ёсюуюне себеплик этген препаратла кюзлюк будайны ол жаны бла къалай тирилтирге боллукъларын сюзгендиле. Дагъыда био эмда микроб препаратла битимлени хайырлылыгъын нечик кючлендиргенлерин тинтгендиле, фитопатогенлеге контроль этиуню эмда жерлени сакълауну юслеринден да сёлешгендиле.

Аллай препаратланы чыгъарыу бла Россельхоз ара да кюрешеди. Аны КъМР-де бёлюмюню келечиси Зарема Бегидова алада ол жаны бла иш къалай баргъанын туура этгенди. Учрежденияны производстволу бёлюмюнде Псевдобактерин-2 деген препаратны талай жыл чыгъарадыла. Ол хайырлы затды, битимлени ёсюуюне себеплик этеди, алагъа заран салгъан аурууланы да тыяды. Бегидова айтханнга кёре, аны сабанлада сынам халда хайырланып кёргендиле, хайыры иги болгъанын тохташдыргъандыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.

24.05.2024 - 09:03

ХУНЕРЛИКЛЕРИН, ЧЕМЕРЛИКЛЕРИН ДА КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле.

23.05.2024 - 15:02

САБАН ИШЛЕ ЧЫРМАУСУЗ БАРАДЫЛА

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле.

23.05.2024 - 12:25

ЕВРАЗИЯНЫ КУБОГУНДА – ЭМ КЮЧЛЮЛЕ

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды.