ШКОЛЧУЛАГЪА БАСХАН-ГЭС-НИ КЁРГЮЗТГЕНДИЛЕ

Исламей элни ючюнчю номерли орта школуну тогъузунчу классда окъуучулары Басхан-ГЭС-де экскурсияда болгъандыла. «РусГидро» компанияны республикада бёлюмюню пресс-службасындан билдиргенлерича, ол усталыкъ сайларгъа себеплик этиу ишни чеклеринде бардырылгъанды.

Школчулагъа тамата мастер Аслан Хацуков тюбегенди. Ол станцияны тарыхыны, энчиликлерини, мекямларыны юслеринден кёп хапар айтханды.

Къонакъла машинала орналгъан залгъа да киргендиле. Анда юч гидроагрегатны кёргендиле, къалай ишлегенлерин эмда станцияда ара пультдан битеу гидротехникалы комплексге къалай оноу этгенлерин да билгендиле. Экскурсияны уа КРУЭ мекямны къатында бошагъандыла. Ол станция чыгъаргъан электрокючню андан ары жиберген устройстводу.

«Сабийле экскурсияны бек жаратхандыла. Биз мында кёрген, эшитген затларыбызны физикадан эмда математикадан устазла бла тийишдирирге кюреширикбиз. Сау болсунла энергетикле бизге быллай онг бергенлери ючюн», - дегенди ол школну башчысы Ирина Каскулова.

Энергетикле уа сабийлени къуру къоллары бла жибермегендиле: хар бирине да «Электроплан» деген китапла бергендиле. Аны уа «РусГидро» компания «Сабий китапны юйю» Фонд бла бирге басмалагъанды. Аны бетлеринде гидростанцияла, геотермал, жылыу, кюн электростанцияла орналгъан регионланы юслеринден жазылады. «Электроплан» ток къалай чыгъарылгъаныны, ол эмда аны сакълау жаны бла шёндюгю дунияда къаллай амалла болгъаныны юслеринден хапарлайды.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.