ХЭКУПСЭХЭМРЭ ЛЪЭХЪЭНЭХЭМРЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм хъыбар къызэритамкIэ, 2023 гъэм мазаем и 16-м къыщегъэжьауэ и 18 пщIондэ Iуащхьэмахуэ щIыналъэм хэгъэгупсо хэкупсэ Iуэхугъуэ щекIуэкIынущ. «Кавказым папщIэ ди псэр ттащ» зи фIэщыгъэ жэрдэмыр Iуащхьэмахуэ лъапэ нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къыщыIэщIахыжамрэ Совет къралыгъуэм и ныпыр бгы щыгум щытрагъэувамрэ илъэс 80 щрикъум ирихьэлIэу къыхалъхьащ.

Ар нэсу къызэгъэпэщынымкIэ, егъэкIуэкIынымкIэ къулыкъущIапIэм щIэгъэкъуэн къыхуохъу Кавказ Ищхъэрэм зегъэужьынымкIэ «Кавказ.РФ» институтыр.
Iуэхугъуэ дахэм ипкъ иткIэ къызэгъэпэщакIуэхэм я мурадщ метр мини 4050-рэ зи лъагагъ щыгум тет, бгылъэрызекIуэхэм я «ПщыкIузым я егъэзыпIэ» («Приют 11») хьэщIэщым бард уэрэд цIэрыIуэхэр щагъэзащIэ пшыхь зэхашэну. Абы къищынэмыщIауэ, адэжь лъахэмрэ хэку лъагъуныгъэмрэ ехьэлIа уэрэдхэр щагъэзащIэу Азау хуейм концерт къыщызэрагъэпэщынущ, Iуащхьэмахуэ лъапэ щекIуэкIа зауэр къызытещыж гъэлъэгъуэныгъэхэр ЗыхъумэжыныгъэмкIэ музейм щрагъэкIуэкIынущ. Музейм и лэжьакIуэхэм ягъэхьэзыра теплъэгъуэхэр нэрылъагъуу къаIуэтэнущ щIыпIэм щекIуэкIа зауэр псэзэпылъхьэпIэ къудейм къыщымыувыIэу, хахуагъэм, напэм, щIыхьым я лIыгъэщIапIэу зэрыщытар. Музейм щагъэлъэгъуэнущ Iуащхьэмахуэ и лъапэм къыщегъэжьауэ и щыгум нэс лъахэхутэхэм къыщагъуэтыжа Iэщэ-фащэхэр, а лъэхъэнэм траха сурэтхэр, къекIуэкIа Iэмэпсымэхэр, нэгъуэщIхэри.
«Сыт хуэдэ лъэхъэни езым и лIыхъужьхэр къыдоунэху, щIэблэр яхудэплъейуэ, щапхъэ трахыу. Дапщэщи пщIэ зиIэри Iулыдж зыгъуэтри Хэкум и Iуэхур ипэ изыгъэщхэращ, абы и хуитыныгъэхэм къыщыжыну хьэзырырщ. Абы къикIыркъым лIыгъэ зиIэр Iэщэ зыIэщIэлъым и закъуэу. ЩIэныгъэрэ зэхэщIыкIкIэ лъахэм и хуитыныгъэхэр зыхъумэхэри псэкупсэщ. Хэкум ифI зыхэлъ сыт хуэдэ жэрдэмри цIыхум дэIыгъын хуейщ, жылэр зэкъуигъэувэн, зылI и быну зэришэлIэн папщIэ. ЕдгъэкIуэкIыну гукъэкI зыхуэтщIа Iуэхугъуэри зыхуэунэтIар апхуэдэ зы гуращэщ – цIыхубэр зэдгъэплъыжынырщ, зытет дунейм и лъапIэныгъэмрэ и фIыгъымрэ зыхегъэщIэнырщ. Хэкупсэхэм лъэхъэнэхэр зэпащIэ, цIыхубэ лъапIэныгъэхэр къызэщIаIэтэ», – щыжеIэ «Кавказым папщIэ ди псэр ттащ» жэрдэмыр къызыбгъэдэкI къулыкъущIапIэм и хъыбарым.
Хэкупсэ жэрдэмым зи зэфIэкIхэр щызыгъэлъагъуэ, абы и утыкум зи творческэ зэчийр наIуэ къыщызыщIхэр дяпэкIэ КъБР-м ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкI Iуэхугъуэхэм ирагъэблэгъэнущ.
КъызэгъэпэщакIуэхэм пэхуэщIэм хэтыну бардхэр, уэрэджыIакIуэхэр, макъамэтххэр ирагъэблагъэ. Абы щхьэкIэ жэрдэм зыщIхэм гитарэм щIэту ягъэзащIэ уэрэдхэр видеом тешауэ kavkaz-80-fest@yandex.ru майл-хэщIапIэм ягъэхьын хуейщ.
Видеотеплъэгъуэхэр 2023 гъэм мазаем и 10 пщIондэ къыIахынущ. Зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIахэр хэкупсэ Iуэхугъуэхэм хэтыну ирагъэблэгъэнущ. Жэрдэмыр зэрекIуэкIыну щIыкIэм ехьэлIа хъыбарыр нэхъ шэщIауэ КъБР-м ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и интернет напэкIуэцIхэм итынущ.
 

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:19

АПХУЭДЭ ГУЗЭВЭГЪУЭ ТХЬЭМ ЗЭИ АФIЭКIА ДИМЫГЪЭЛЪАГЪУ!

ПщIэ зыхуэсщI ди лъэпкъэгъу ­лъапIэхэ!

22.05.2024 - 09:18

ИСТАМБЫЛ И «БЕШИКТАШ»-Р КЪЫЗЭЗЫГЪЭПЭЩА УБЫХ ЩIАЛЭ

Тыркум и Истамбыл къалэм и «Бешикташ» спорт клубыр къызэзыгъэпэща убых щIалэ Шаплъы Уэс-мэн (мыбдежым адыгэ тхыкIэм, жыIэкIэм къыдогъэтIасэ щIалэм и цIэ-унэцIэр, щыуагъэ хэлъынкIи зыхуэIуа щыIэкъым

22.05.2024 - 09:18

ВАГЪУЭ УЖЬЫХЫЖЫМ И НЭХУ

Мэзкуу къалэмрэ абы  дэт Политехникэ институ­тымрэ я жэрдэмкIэ «Медиастарт» зыфIаща, журналист ныбжьыщIэхэм я зэ­хьэзэхуэ екIуэ­кIащ иджы­благъэ.

22.05.2024 - 09:14

1828 ГЪЭ: АДЫГЭХЭР ЗЭКЪУАЧ

Пащтыхь къэралыгъуэ­жьым адыгэ щIыналъэхэр ­зэкъуичын щыщIидза лъэхъэнэр илъэси 101-кIэ екIуэ­кIа Урыс-Кавказ зауэжьым и зы Iыхьэщ.

21.05.2024 - 09:03

ДАХАГЪЭМ ДИХЬЭХХЭМ Я КIУАПIЭ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм тхыдэ дахэ къыдокIуэкI.