ХЬЭПШЫПХЭМ «ПСЭЩIЭ» ЩЫХАЛЪХЬЭЖЫНУЩ

Ленинград щIыналъэм мыгувэу къыщызэIуахынущ хьэпшыпхэр къыщагъэщIэрэщIэж дунейпсо IуэхущIапIэ. Апхуэдэ Урысейм иджыри къэс зэи иIакъым.
УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Голиковэ Татьянэ, УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министр Любимовэ Ольгэ, Ленинград щIыналъэм и губернатор Дрозденкэ Александр сымэ зыщагъэгъуэзащ IуэхущIапIэр къызэIуахыным и Iуэхур здынэсам.
Ухуэныгъэр илъэси 7-м нэблэгъауэ йокIуэкI, метр зэбгъузэнатIэу мини 10 къызэщIеубыдэ. IуэхущIапIэм къыщызэIуахынущ лъэщапIэрэ лабораториеу 15 - хъумапIэ, музей лэжьакIуэхэм я Iэзагъэм щыхагъахъуэ центр, гъэлъэгъуэныгъэхэр щрагъэкIуэкIыну пэш щхьэхуэхэр. Ар хьэпшыпхэр къызэрагъэщIэрэщIэжыну Iэмал псомкIи къызэгъэпэщауэ щытынущ. 
IуэхущIапIэм IэщIагъэлIу 160-м лэжьыгъэ IэнатIэ яритыфынущ. Абыхэм хеубыдэ ятIагъуэ гъэжьам, фарфорым, гъущIхэкIхэм, щэкIым къыхэщIыкIа хьэпшыпхэмрэ сурэтхэмрэ елэжьхэр, методистхэр, сурэтыщIхэр, нэгъуэщIхэри.
IуэхущIапIэм и фIыгъэкIэ нэхъ купщIафIэу зэдэлэжьэнущ икIи зэпыщIа хъунущ музей IэщIагъэлIхэмрэ хьэпшыпхэр къэзыгъэщIэрэщIэжхэмрэ. 
- Къапщтэмэ, Ленинград щIыналъэм, Ищхъэрэ-КъухьэпIэ федеральнэ округым хиубыдэхэм я мызакъуэу, мы Iуэхугъуэм мыхьэнэшхуэ иIэщ Урысей псом дежкIи. Мы IуэхущIапIэм хуэдэ щыIэкъым, ди къэралым япэу къыщызэIутхыну аращ, - къыхигъэщащ Голиковэ Татьянэ.
 
 
 
 
БАГЪЭТЫР Луизэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ