ОПЕРАЦЭ ТЕЛЪЫДЖЭ

Лышх узыфэхэм щеIэзэ, щадж, Ростов къалэм дэт IуэхущIапIэм иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ операцэ телъыджэ. Абы и дохутырхэм кърагъэлащ си бгъэгумрэ пщэмрэ опухоль абрагъуэм иубыда сымаджэр.
Сымаджэм и щитовиднэ железам хищIа шыкъырыр апхуэдизкIэ ин хъури лъэхъыцхэр иутIыпщати, и пщэми, бгъэгуми, джийми, лъыптхуэхэми зыхиубгъуат, и тэмакъыр, миллиметри 9 фIэкI къэмынэу, зэхуищIат. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, ар зи инагъ опухолыр гъэкIуэдын папщIэ, операцэ щIауэ къыхэхын хуейт. НэхъапэIуэкIэ апхуэдэ операцэр ящIын папщIэ, и бгъэр зэIуахынут. КъищынэмыщIауэ, и тэмакъыр зэрызэхуэщIам къыхэкIыу, тхьэмбылхэр яхуэгъэбэуэнутэкъым. Абы къыхэкIыу, зы уIэгъэ цIыкIу закъуэм иIэбэу, иужьрей IэмэпсымэхэмкIэ операцэр ирагъэкIуэкIыну траухуат дохутырхэм. Торакальнэ къудамэм и дохутырхэмрэ щхьэм, пщэм щеIэзэ отделениемэ щылажьэхэмрэ зэуIуу ирагъэкIуэкIа операцэр гъуэзэджэу зэфIэкIащ. Япэ щIыкIэ, тарокальнэ дохутырхэм бгъэгум зизубгъуа опухолыр кърагъэутIыпщащ. КъыкIэлъыкIуэ дохутыр гупым сымаджэм и пщэм хуэзэу уIэгъэ цIыкIу хуащIщ, щитовиднэ железам телъыр къытрагъэжри, псори зэщIыгъуу абыкIэ кърахыжащ.
- Опухолым сантиметр I5 и кIыхьагът. Къэдгъэсэбэпа Iэмэпсымэхэмрэ, операцэр зэредгъэкIуэкIа Iэмалхэмрэ я фIыгъэкIэ сымаджэм и бгъэгур зэгуэтхакъым, уIэгъэшхуи телъкъым. Абы къыхэкIыу, сымаджэм нэхъ псынщIэу  зиужьыжынущ, - къыхигъэщащ щхьэмрэ пщэмрэ щеIэзэ къудамэм и унафэщI Енгибарян Марина.
Гистологием къызэригъэлъэгъуамкIэ, опухолыр шынагъуэтэкъым, Iей хъужатэкъым.

Фырэ Анфисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 17:32

ЗЭХЪУЭКIЫНЫГЪЭХЭР ХАЛЪХЬЭ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ­хабзэубзыху орган нэхъыщ­хьэм и президиумым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ иригъэ­кIуэкIащ. 

24.05.2024 - 14:19

ПАСЭРЕЙ АДЫГЭХЭМ Я ТХЫБЗЭР

Илъэс 50-м нэблэгъащ Псыжь щIыналъэм мэуэт къалэхэр къыщагъуэтыжауэ, къызэратIэщIрэ.

24.05.2024 - 14:19

ГЪУЭГУМРЭ ЖЫЛАГЪУЭ ЕХЪУЛIЭНЫГЪЭХЭМРЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэр ди щIыналъэм къызэрыщыхалъхьэрэ илъэс зыбжанэ хъуащ.

23.05.2024 - 09:03

САБИЙХЭМИ ЯХУЭГУАПЭТ

ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэр тележурналист Iэзэу зэрыщытам и мызакъуэу, усэхэри рассказхэри итхырт.  Абыхэм яхэтщ сабийхэм яхуэгъэзахэри. Мыбдежым къыщытхьыр апхуэдэхэм ящыщ зыщ.

23.05.2024 - 09:03

ЕДЖАПIЭ ГЪАТХЭХЭР ЗЭЩIОГЪАГЪЭ

«Урысей еджапIэ гъатхэ» фIэщыгъэ дахэр зиIэ II къэралпсо зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу хэта еджакIуэхэм текIуэныгъэ зыбжанэ къыщыхьащ, къызэрымыкIуэуи купщIафIэу къахущIэкIащ.