ТОК ЮЧЮН БОРЧ ЭТГЕНЛЕНИ ЖОКЪЛАГЪАНДЫЛА

«Россети Шимал Кавказ» компанияны бизни республикада бёлюмюнде - «Каббалкэнергода» ток ючюн борчланы былтыр жыйыу ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Аны ала сюд приставланы Къабарты-Малкъарда Управлениясыны келечилери бла бирге тамамлагъандыла.

Компаниядан билдиргенлерича, тийишли комиссияла 134 инсанны юйюнде эмда предприятияда бла организацияда болгъандыла. Барындан да 4,5 миллион сом жыяргъа къолларындан келгенди.

Саулай айтханда уа, былтыр приставла электрокюч ючюн борчлары болгъанланы мюлклерине, расчёт счётларына эмда кассаларына битеу да 65,7 миллион сом багъасына арест салгъандыла. Тийишли законодательствода айтылгъаннга кёре, борчу болгъан инсан толтуруучу производство ачылгъаныны юсюнден къагъытны алса, ахчасын кеси эркинлиги бла беш кюнню ичинде берип къутулургъа боллукъду. Аны сансыз этгеннге уа сюд пристав ол борчундан энтта да жети процентин алыргъа оноу этерикди. Инсанлагъа аны эм аз ёлчеми 1 минг сомду, предприятиялагъа бла организациялагъа уа – 10 минг сом. Аны юсюне дагъыда расчёт (банк) счётларына, кассаларына, иш хакъларына, тюрлю-тюрлю мюлклерине арест салыргъа эркинди.

Аллай къоранчлагъа къалмазча, токну багъасын заманында тёлерге чакъырадыла энергетикле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:35

«САБИЙЛЕРИНЕ КЪАРАМАУ БИЗНИ РЕСПУБЛИКАГЪА КЕЛИШМЕГЕН ШАРТЛАДЫЛА»

Сюд приставланы республикада управленияларыны башчысы Бауаланы Ахмат белгилегенича, ала жаш тёлюню тин-ниет жаны бла юйретиу, жандауурлукъ мероприятияланы дайым къурайдыла.

28.09.2023 - 09:03

ЮЙЛЕГЕ ОТ ТЮШМЕЗЧА

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду.

28.09.2023 - 09:03

СОЦИАЛ ЖУМУШЛАНЫ КЪАЙСЫЛАРЫН СЮЕ ЭСЕГИЗ ДА – БИЛДИРИГИЗ

Къыралдан социал болушлукъгъа тийишли болгъан инсанла аланы къайсыларын сюйгенлерини юсюнден келир айны биринчисине дери билдирирге керекдиле, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

28.09.2023 - 08:58

«САНГЫРАУ БОЛУП КЪАЛМАЗГЪА КЁП АМАЛЛА БАРДЫЛА»

Биз музыкагъа тынгылайбыз. Жууукъ адамларыбызны сёзлерине,  назмуланы кёлден окъугъаныбызда, аланы эшитгенибизге къууанабыз. Эшиталмагъанла уа къалай жашайдыла? Билмейбиз аны.

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.