УСТАЛЫКЪЛАГЪА ТЮШЮНДЮРЕ

Кёп болмай Нальчкни 2-чи номерли лицейини окъуучулары Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни билим бериу-производство комплексинде болгъандыла. Ол жолоучулукъну усталыкъ сайларгъа болушууну программасына кёре вузгъа дери юйретиуню, усталыкъ сайларгъа эм иш табаргъа болушууну управлениясы  «Академия путишествий» сабий туризм ара бла бирге къурагъандыла. 

Аны кезиуюнде Марина Карапышова окъуучуланы жерчилик бла кюрешген биригиуню иши бла шагъырейлендиргенди. Школчула эл мюлкде хайырланылгъан  кёп тюрлю энчи  техниканы эм оборудованияны да кёргендиле. Аланы хар бири къаллай жумушла толтургъанларын да билгендиле. Биригиуню таматасы Камалудин Магомедов а эл мюлк усталыкъланы, жерчилик жаны бла изленнген кадрланы  юслеринден да айтханды. Жаш адамла малла бла жаныуарла тургъан жерде да болгъандыла, аладан бегирек  къоянлагъа бюсюрегендиле.    
– Сабийлени кёбюсю къайсы  усталыкъны жаратханларын билмейдиле. Толуракъ ангылаулары болур ючюн алагъа болушургъа керекди. Ким биледи, бюгюннгю жолоучулукъну хайыры бла бир-бирлери  жерчиликни сайларгъа да болурла, –  дегенди 2-чи номерли лицейни устазы Русалина Бесланеева.

Сабий туризмни арасыны таматасы Зарема Курашинова да быллай ишле магъаналы болгъанларын айта, адам гитчелигинде кёргенин эм билгенин бир заманда унутмазлыгъын белгилегенди. Аны бла бирге тюрлю-тюрлю  производстволада бола тургъан сабийни окъуна жюреги бир затха тартмай къалмазлыгъын чертгенди.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:35

«САБИЙЛЕРИНЕ КЪАРАМАУ БИЗНИ РЕСПУБЛИКАГЪА КЕЛИШМЕГЕН ШАРТЛАДЫЛА»

Сюд приставланы республикада управленияларыны башчысы Бауаланы Ахмат белгилегенича, ала жаш тёлюню тин-ниет жаны бла юйретиу, жандауурлукъ мероприятияланы дайым къурайдыла.

28.09.2023 - 09:03

ЮЙЛЕГЕ ОТ ТЮШМЕЗЧА

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду.

28.09.2023 - 09:03

СОЦИАЛ ЖУМУШЛАНЫ КЪАЙСЫЛАРЫН СЮЕ ЭСЕГИЗ ДА – БИЛДИРИГИЗ

Къыралдан социал болушлукъгъа тийишли болгъан инсанла аланы къайсыларын сюйгенлерини юсюнден келир айны биринчисине дери билдирирге керекдиле, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

28.09.2023 - 08:58

«САНГЫРАУ БОЛУП КЪАЛМАЗГЪА КЁП АМАЛЛА БАРДЫЛА»

Биз музыкагъа тынгылайбыз. Жууукъ адамларыбызны сёзлерине,  назмуланы кёлден окъугъаныбызда, аланы эшитгенибизге къууанабыз. Эшиталмагъанла уа къалай жашайдыла? Билмейбиз аны.

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.