УСТАЛЫКЪЛАГЪА ТЮШЮНДЮРЕ

Кёп болмай Нальчкни 2-чи номерли лицейини окъуучулары Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни билим бериу-производство комплексинде болгъандыла. Ол жолоучулукъну усталыкъ сайларгъа болушууну программасына кёре вузгъа дери юйретиуню, усталыкъ сайларгъа эм иш табаргъа болушууну управлениясы  «Академия путишествий» сабий туризм ара бла бирге къурагъандыла. 

Аны кезиуюнде Марина Карапышова окъуучуланы жерчилик бла кюрешген биригиуню иши бла шагъырейлендиргенди. Школчула эл мюлкде хайырланылгъан  кёп тюрлю энчи  техниканы эм оборудованияны да кёргендиле. Аланы хар бири къаллай жумушла толтургъанларын да билгендиле. Биригиуню таматасы Камалудин Магомедов а эл мюлк усталыкъланы, жерчилик жаны бла изленнген кадрланы  юслеринден да айтханды. Жаш адамла малла бла жаныуарла тургъан жерде да болгъандыла, аладан бегирек  къоянлагъа бюсюрегендиле.    
– Сабийлени кёбюсю къайсы  усталыкъны жаратханларын билмейдиле. Толуракъ ангылаулары болур ючюн алагъа болушургъа керекди. Ким биледи, бюгюннгю жолоучулукъну хайыры бла бир-бирлери  жерчиликни сайларгъа да болурла, –  дегенди 2-чи номерли лицейни устазы Русалина Бесланеева.

Сабий туризмни арасыны таматасы Зарема Курашинова да быллай ишле магъаналы болгъанларын айта, адам гитчелигинде кёргенин эм билгенин бир заманда унутмазлыгъын белгилегенди. Аны бла бирге тюрлю-тюрлю  производстволада бола тургъан сабийни окъуна жюреги бир затха тартмай къалмазлыгъын чертгенди.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.