ЖЮЗЮМЧЮЛЮКНЮ АЙНЫТЫРГЪА – ТАНГ КЕСЕК БОЛУШЛУКЪ

Белгилисича, жюзюмчюлюк агропромышленный  комплексни къыйматлы бёлюмюне саналады. Ол себепден аны айнытыугъа  къыралдан  танг кесек болушлукъ тапдырылады.  

КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, бюгюнлюкде республикада жюзюмчюлюкге бёлюннген жерлени уллулугъу бир минг гектардан аслам болады. Аны бла бирге  былтыр 26 гектарда жангы технологиялагъа кёре, терк айныгъан терек бахчалыкъла орнатылгъандыла. Аллай амал бла бир гектарда эм  азындан  юч минг терек салыргъа онг барды.  Жангы мюлкню къураргъа 19,6 миллион сом къоратылгъанды. Андан 18,6 миллион федерал бюджетге жетеди, къалгъанын да республика кесинден къошханды. 

Жюзюмчюлюк бёлюмню айнытыуну баш магъанасы республикада эски плантанцияланы жангыртыргъа,  аланы орунуна  терк айныгъан бахчала салыргъа эм кёбейтиргеди. Къабарты-Малкъарда жюзюмчюлюк бла асламысында Терк, Прохладна, Май, Урвань районлада орта эм гитче предпринимательле  кюрешедиле. 

Статистиканы эсеплерине кёре, былтыр жыл башланнганлы республикада жюзюмню  эл мюлк организациялада – 522,  элчи фермер мюлкледе -  500 эм энчи иелик  бахчалада 40 гектарда   ёсдюредиле. Аладан 99 проценти тирлик бередиле.  Саулай алап айтханда, былтыр жюзюмден  20 минг тоннагъа жууукъ   жыйылгъанды.
Мюлклени кёбюсюнде тыш къыралдан келтирилген бай тирлик берген  эм чагъыр этилген  сортла  ёсдюрюледиле. Аны жартысын республикада жарашдырадыла, къалгъаны да тышына сатылады.

КъМР-ни эл мюлк министерствосунда билдиргенлерича,быйыл энтта да   хауа болум аламат келишген  Терк бла  Прохладна районлада  жюзюм плантацияла орнатыллыкъдыла.  Бусагъатда тюрлю-тюрлю мюлкле къыйматлы программагъа  къатышырча  бизнес-проектлерин хазырлап кюрешедиле.

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:25

БУЛУНГУДА - ЖАРАУЛА

Сабийлени от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларын билдирир мурат бла МЧС-ни жер-жерли бёлюмлерини ишчилери республиканы билим бериу учрежденияларында дайым боладыла.

22.05.2024 - 09:24

БЮГЮННГЮ ИЗЛЕМЕЛЕДЕН АРТХА КЪАЛМАЙ

Кёп болмай ишчи жолоучулукъларыны чеклеринде Россейни Медицина университетини келечилери Къабарты-Малкъарны жокълагъандыла.

22.05.2024 - 09:22

«БЮЙРЕКЛЕРИ АУРУГЪАНЛА СУУНУ НЕ КЪАДАР АЗ ИЧЕРГЕ КЮРЕШСИНЛЕ»

Бюйрекле ишлемей тохтасала, диализ этерге тюшсе, адам юйреннген жашауун бардыралмайды. Нек? Кече, кюн демей, бизни бюйреклерибиз чархыбызны заранлы затладан тазалап кюрешедиле.

21.05.2024 - 10:01

КОНДИТЕРЛЕГЕ АХШЫ СЫНАМ

Нальчикде бу кюнледе «Кеслери иш къурап къармашхан кондитерле: бизнесни къалай ачаргъа» деген мастер-класс бардырылгъанды, деп билдиргендиле аны къурагъан КъМР-де предпринимательствогъа себеплик эт

21.05.2024 - 09:03

СЮЙМЕКЛИК ЭМДА ХУРМЕТЛИК

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып.