ТЫРНЫАУУЗДА ШКОЛ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Тырныауузда ючюнчю номерли орта школ 1966 жылда ишленнгенди. Энди уа аны тынгылы жангыртыргъа оноу этилгенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Жарыкъландырыу эмда илму министерствосундан. Бу объектни инженер сетьлерин, тыш къабыргъаларын да жангыртырыкъдыла, экинчилери жылыракъ болурча да этерикдиле. Дагъыда объектни башын алышырыкъдыла, ичинде уа сюртюу-бояу ишле бардырлыкъдыла. Быйыл Элбрус районда быллай тёрт объект жангыртыллыкъды. Ишле Быллымда, Нейтрино эмда Элбрус элледе бардырыллыкъдыла. Бары да «КъМР-де школ системаны жангыртыу» деген программаны чеклеринде.   

Эски журтладан – жангы фатарлагъа

Къабарты-Малкъарда адамланы тозурагъан юйледен кёчюрюу программа андан ары бардырылады. Шёндю аллай жашау журтланы тизмесине быйыл биринчи январьгъа дери саналгъан объектле киредиле. Алай бла 2022-2025 жыллада 60 эски юйде жашагъан 2540 адам жангы фатарлагъа кёчерикдиле. Ол а битеуда 964 юйюр болады, дегендиле республиканы Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосунда.

Программа талай кесеклеге бёлюнюп бардырыллыкъды. Аны чеклеринде былтыр эмда быйыл 700 адам кёчюрюллюкдю. Ала Нальчикде, Солдатское, Учебное, Красносельское элледе эмда Нарткъалада жашагъан инсанладыла. Алагъа жангы юйле сатып алыу да башланнганды. Озгъан жылны ахырына ол элледе жашагъанлагъа деп оналты фатар алыннганды, бир юйюрге уа аны орунуна ахча берилгенди. Нальчикде энди ишлене тургъан юйледе фатарла алыргъа деп келишимле да этилгендиле. Нарткъалада уа аллай гражданлагъа жангы кёп фатарлы юй сюерге сюедиле.

Бу программаны тамамлагъанда муниципалитетле адамла бла сёлешедиле, алагъа къайсы амал тап болурун биледиле, мадар да анга кёре этедиле. Эсге сала айтсакъ, программаны алгъыннгы кесеги (2019-2023 ж.ж.) болжалындан алгъа тамам этилгенди. Аны хайырындан 62 эски юйде жашагъан мингден артыкъ адам жангы фатарлагъа кёчгендиле.

Кёпюрлеге ремонт этип башлагъандыла

Басхан сууда эмда Басхан шахар округдан Дыгулыбгей эл таба баргъан жолну башында кёпюрлени жангыртыу ишле башланнгандыла. Алагъа къаралмагъанлы жыйырма чакълы жыл бола болур эди. Специалистле шёндю бу объектлени эски жерлерин оюп неда чачып кетере турадыла. Ызы бла асфальтны жангыртырыкъдыла, тротуарланы жарашдырлыкъдыла, буруула бла светофорла да орнатырыкъдыла. Эки кёпюр да кече чыракъла бла жарытыллыкъдыла. Ишлени барын да келир жайда бошаргъа дейдиле.

Быйыл дагъыда Заюково элде район больницагъа элтген жолда эмда арлакълада орналгъан кёпюрлеге ремонт этилликди. Дагъыда Майский-Заречный-Ново-Ивановское трассада эмда Огъары Малкъарны бла Мухолну арасында кёпюрлени да жангыртырыкъдыла. Ишле бары да «Къоркъуусузлу тынгылы жолла» деген миллет проектни чеклеринде бардырыллыкъдыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.