«ОНБИРЕУЛЛЕНИ ЫШЫГЪЫН» ЖАНГЫРТЫРЫКЪДЫЛА

Шимал-Кавказ федерал округну айнытыу  жаны бла «Кавказ.РФ» акционер общество Минги тауну этегинде белгили «Онбиреуленни ышыгъын» жангыртырыкъды. Биригиуню башламчылыгъы бла бюгюнлюкде  мекямны архитектура  проекти хазыр этилгенди. 

– Бизни баш борчларыбыздан бири 1938 жылда ишленнген эм 1998 жылда кюйген белгили къонакъ юйню алгъыннгы бетин къайтарыргъады. Болсада мекям тюз алгъынча боллукъду деп айтырча тюйюлдю, алай кёпле аны ажашдырмай танырыкъдыла. Аны бла бирге къурулушунда бюгюннгю амалла бла керекле хайырланыллыкъдыла. Саулай алып айтханда, Минги таугъа ёрлегенлеге, МЧС-ни келечилерине  не жаны бла да  тап болурча эм  къоркъуусузлукълары жалчытылынырча мадарла этилликдиле, – деп билдиргенди «Кавказ.РФ» биригиуню таматасы  Андрей Юмшанов. 

Жангыртылгъан мекям 4100 метр бийикликде орналлыкъды. Ол альпинистле жашагъан тёрт къатлы къонакъ юй боллукъду. Аны биринчи къатысында МЧС-ни таулада ишлеген къаууму ишлерикди. Башхаларында уа 120 адамгъа  отоула бла бёлюмле  къураллыкъдыла.     

Специалистле, журтну планын жарашдырырдан алгъа, жеринде болуп, геодезия эм гидрометеорология жаны бла энчиликлеге эс бургъандыла. Ол санда къар юзюлюуден эм ырхыдан сакъланырча амаллагъа  да эс бургъандыла. Аны бла бирге «Эльбрус» тау курортну  специалистлерини оюмлары да эсге алыннгандыла.     
«Кавказ.РФ» биригиуню таматасыны орунбасары Андрей Казак айтханнга кёре, инженер ишлени асламысы  лыжалада учхан кезиу ачылгъынчы бошалгъан эдиле. Бусагъатда уа ишни тохтатыргъа тюшгенди.  Болсада апрель-май айлада, хауа жылыгъа айланса, проектни башларыкъдыла. Къурулушну бардырыргъа бир тюрлю тыйгъыч жокъду, хауа болумну кюйсюзлюгю да  эсге алыннганды. Быйылны тёртюнчю кварталына проект-смета бла байламлы документация хазыр боллукъду. 

Эсге сала айтсакъ, «Онбиреуленни ышыгъы» Элбрусда биринчи къонакъ юйдю, саулай Россейде да андан бийикде орналгъаны жокъду. Алтмыш жылны ичинде Минги таугъа чыкъгъан альпинистле, анда туруп, мындагъы хауагъа юйреннгендиле, башхала да солургъа, тёгерек-башха къараргъа чыкъгъандыла.   
Былтыр РФ-ни экономиканы айнытыу министрини орунбасары Сергей Назаров «Кавказ.РФ» биригиуге МЧС-ни базасы орнатылырча эм коммерциялы объектни борчун толтурурча комплексни  жангыртыргъа  буюргъан эди. Планнга кёре, ол 2025 жылны ахырына хазыр болургъа керекди. 

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.