АРТИСТЛЕРИБИЗГЕ – КЪАРСЛА, ЫСПАС СЁЗЛЕ ДА

Арт кезиуде жаш тёлюню маданият бла къаршы шагъырей этер мурат бла къыралда кёп тюрлю проектле жашауда бардырыладыла. Аладан бири «Пушкинская картады». Аны хайырлана, акъылбалыкъ болгъан сабийле концертлеге, театрлагъа, кёрмючлеге барыр амал табадыла. Элли, шахарчы школчуланы да онглары бирчады аны жюрютюуде.

Алай бла миллетибизни чыгъармачылыкъ коллективлери  да аллай картала бла сабийле концертлеге жюрюрча этип, эллерибизде терк-терк бола башлагъандыла. Кёп болмай  программалары бла Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны артистлери Хушто-Сыртда болгъандыла. Ала жангы ишленип, къонакъла алыргъа эрттеден да хазыр  болуп тургъан эл клубда концерт кёргюзтгендиле.  

Элге быллай маданият программа бла артыкъ терк келмеучюлерин эсге алсакъ, артистлерибизге болмагъанча жарыкъ тюбегендиле. Школчула, устазла, эллиле да халкъыбызда атлары айтылгъан Жангоразланы Мажитге, Мызыланы Аубекирге, Мамайланы Фатимагъа эмда жаш артистлерибиз  Байтуугъанланы Светланагъа, Байдаланы Шахимге, Сарбашланы Аскерге эм Гогуйланы Арафатха къарсларын къызгъанмагъандыла. Ала айтхан чам эм лакъырда жырла, назмула да къараучуланы жюреклерине жол тапханлары эслене эди.

Эл школну директору Къожашланы Малик къонакълагъа ыспас этгенди эм ёсюп келген тёлюню арасында алада иги кесек фахмулу сабий болгъанын билдиргенди, жангы клубда тюрлю-тюрлю байрамла арт заманда терк къурала тебирегенлерин да айтханды.
 

 

Къасымланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.11.2023 - 17:21

КЪЫРАЛЫБЫЗНЫ ИГИЛИГИНЕ ДЕП РЕСПУБЛИКАНЫ КЪОШУМЧУЛУЛУГЪУНУ ЮСЮНДЕН СЁЛЕШГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал университетге кёп белгили  къонакъла  келиучюдюле.

29.11.2023 - 15:02

ТАМАТА ТЁЛЮНЮ КУЛЬТУРА, ЖАМАУАТ ЖАШАУГЪА СИНГДИРИР МУРАТ БЛА

«Единая Россияны» «Тамата тёлю» партия проекти жашауда бардырылгъанлы он жыл толгъанына аталып, Нальчикде Культура айнытыу арада къууанчлы жыйылыу болгъанды.

29.11.2023 - 09:03

САУГЪА

«»

Окъуучуларыбызны Темуккуланы Адилни энтта да бир хапары бла шагъырей этерге сюебиз. Белгилисича, иги къылыкълы, тюз адамны ёсдюралгъан, ол насыпды, аны юсюнденди бу материал да.  

29.11.2023 - 09:03

БЕЛГИЛИ ЖЕРЛЕШИБИЗ БЛА ТЮБЕШГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Къырал Думаны депутаты, «Единая Россия» фракцияны башчысыны орунбасары Адальби Шхагошев студентле бла тюбешгенди.

29.11.2023 - 09:03

КАВКАЗ ХАЛКЪЛАНЫ БАЙЛАМЛЫКЪЛАРЫНЫ ШАГЪАТЛАРЫ

«…экспедициябыз бу къаланы узунлугъун ёнчлеген кезиуде, ол сванлыла ишлеген мекям бла тенг болгъанын ачыкълагъанбыз, алай бла уа ала экиси да бир бирге ушагъанлары баям болгъанды…», - деп жазгъанды