АРТИСТЛЕРИБИЗГЕ – КЪАРСЛА, ЫСПАС СЁЗЛЕ ДА

Арт кезиуде жаш тёлюню маданият бла къаршы шагъырей этер мурат бла къыралда кёп тюрлю проектле жашауда бардырыладыла. Аладан бири «Пушкинская картады». Аны хайырлана, акъылбалыкъ болгъан сабийле концертлеге, театрлагъа, кёрмючлеге барыр амал табадыла. Элли, шахарчы школчуланы да онглары бирчады аны жюрютюуде.

Алай бла миллетибизни чыгъармачылыкъ коллективлери  да аллай картала бла сабийле концертлеге жюрюрча этип, эллерибизде терк-терк бола башлагъандыла. Кёп болмай  программалары бла Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны артистлери Хушто-Сыртда болгъандыла. Ала жангы ишленип, къонакъла алыргъа эрттеден да хазыр  болуп тургъан эл клубда концерт кёргюзтгендиле.  

Элге быллай маданият программа бла артыкъ терк келмеучюлерин эсге алсакъ, артистлерибизге болмагъанча жарыкъ тюбегендиле. Школчула, устазла, эллиле да халкъыбызда атлары айтылгъан Жангоразланы Мажитге, Мызыланы Аубекирге, Мамайланы Фатимагъа эмда жаш артистлерибиз  Байтуугъанланы Светланагъа, Байдаланы Шахимге, Сарбашланы Аскерге эм Гогуйланы Арафатха къарсларын къызгъанмагъандыла. Ала айтхан чам эм лакъырда жырла, назмула да къараучуланы жюреклерине жол тапханлары эслене эди.

Эл школну директору Къожашланы Малик къонакълагъа ыспас этгенди эм ёсюп келген тёлюню арасында алада иги кесек фахмулу сабий болгъанын билдиргенди, жангы клубда тюрлю-тюрлю байрамла арт заманда терк къурала тебирегенлерин да айтханды.
 

 

Къасымланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.