АРТИСТЛЕРИБИЗГЕ – КЪАРСЛА, ЫСПАС СЁЗЛЕ ДА

Арт кезиуде жаш тёлюню маданият бла къаршы шагъырей этер мурат бла къыралда кёп тюрлю проектле жашауда бардырыладыла. Аладан бири «Пушкинская картады». Аны хайырлана, акъылбалыкъ болгъан сабийле концертлеге, театрлагъа, кёрмючлеге барыр амал табадыла. Элли, шахарчы школчуланы да онглары бирчады аны жюрютюуде.

Алай бла миллетибизни чыгъармачылыкъ коллективлери  да аллай картала бла сабийле концертлеге жюрюрча этип, эллерибизде терк-терк бола башлагъандыла. Кёп болмай  программалары бла Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны артистлери Хушто-Сыртда болгъандыла. Ала жангы ишленип, къонакъла алыргъа эрттеден да хазыр  болуп тургъан эл клубда концерт кёргюзтгендиле.  

Элге быллай маданият программа бла артыкъ терк келмеучюлерин эсге алсакъ, артистлерибизге болмагъанча жарыкъ тюбегендиле. Школчула, устазла, эллиле да халкъыбызда атлары айтылгъан Жангоразланы Мажитге, Мызыланы Аубекирге, Мамайланы Фатимагъа эмда жаш артистлерибиз  Байтуугъанланы Светланагъа, Байдаланы Шахимге, Сарбашланы Аскерге эм Гогуйланы Арафатха къарсларын къызгъанмагъандыла. Ала айтхан чам эм лакъырда жырла, назмула да къараучуланы жюреклерине жол тапханлары эслене эди.

Эл школну директору Къожашланы Малик къонакълагъа ыспас этгенди эм ёсюп келген тёлюню арасында алада иги кесек фахмулу сабий болгъанын билдиргенди, жангы клубда тюрлю-тюрлю байрамла арт заманда терк къурала тебирегенлерин да айтханды.
 

 

Къасымланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.