АХЧА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЁП АМАЛЛАДАН ХАПАРЛЫ БОЛЛУКЪДУЛА

Финанс окъуулулукъ жаны бла онлайн-дерслени жаз башы кезиую башланнганды. Россейни Банкы къурагъан проектге бизни республикада 8-11-чи классланы окъуучулары эмда колледжлени бла техникумланы студентлери къатышыргъа боллукъдула, деп билдиргендиле финанс учрежденияны республикада бёлюмюню пресс-службасындан.

Дерсле жыйырма чакълы темагъа бёлюнедиле. Алагъа къатышханла кеслерин хыйлачыладан сакъларгъа, эркинликлерин къорууларгъа, финанс инструментлени сайларгъа эмда хайырланыргъа юйренирикдиле. Дагъыда ахчаны тарыхыны юсюнден кёп сейир шартла эшитирикдиле. Банкда айтханларына кёре, бир-бир соруула школчулагъа обществознаниядан ЕГЭ-ни бергенде да хайырлы боллукъдула.

Дерслеге битеу класс бла бирге неда юйде олтуруп къатышыргъа жарайды. Алада, финансла жаны бла билим алгъандан сора, усталыкъны сайлау бла байламлы соруула да боллукъдула. Жаш тёлюге финансистле эм бизнес-информатикле не бла кюрешгенлерини юсюнден айтырыкъдыла. Ким биледи, анга къулакъ салгъан школчулагъа ол артда усталыкъ сайларгъа болушур эсе деген магъанада.

Саулай Россейни юсюнден айтсакъ, бизни республика бу проектге эм тири къатышхан регионладан бириди. Былтыр анга КъМР-де школланы, колледжлени эмда техникумланы барысы да къошулгъандыла. Жаз башында эмда кюзде онлайн-сессиялада вебинарлагъа 98 минг кере къарагъандыла.

Дерсле къачан бардырыллыкъларын эмда проектге къалай къошулургъа боллугъун https://www.dni-fg.ru сайтха кирип билликсиз. Жаз башы сессия 21 апрельге дери барлыкъды.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.09.2023 - 09:25

ТИРЛИКНИ КЪАЙГЪЫСЫН БЮГЮНДЕН ЭТЕРГЕ

Бирси битимле бла бирге жилекле бериучю юлкюле да бу кюнледе кеслерин къышха хазырлайдыла. Аны себепли андан экинчи жыл да тирлик алыргъа сюе эсек, ол битимлеге да болушургъа борчлубуз.

24.09.2023 - 09:25

НАЛЬЧИК КУРОРТНУ БИРИНЧИ АТЛАМЛАРЫ

Къабарты-Малкъар Республика Кавказ тауланы айбатлы тиклеринде, Терк сууну сол жанында орналады. Тамашалы табийгъаты, дарманлы хауасы адамны саулугъуна хайырлыдыла.

24.09.2023 - 09:25

МЕНИ ЁХТЕМЛЕНДИРГЕН АЙБАТ ТАУ ЭЛ

Къабарты –Малкъарны  эм  ариу  эллеринден  бирине Ташлы-Тала  саналады.  Эл  тюз  жерде  орналгъанлыкъгъа,  тёгерегин къаяла къуршалайдыла.  Тенгизден 1119 метр   бийикдеди.

23.09.2023 - 12:35

ЖЕТИШИМЛИ БОЛУРГЪА ЮЙРЕННГЕНДИЛЕ

КъМКъУ-ну «Точка кипения» платформасында «Кесинги келир заманынгы къура» деген ат бла ишчи оюн озгъанды. Ол «Сбербанк» ПАО-ну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башламчылыгъы бла бардырылгъанды.

23.09.2023 - 10:05

ЖАНГЫ СЕКЦИЯЛА АЧЫЛГЪАНЫ – ЖАШ АДАМЛАГЪА СЕБЕПЛИК

Спортну талай тюрлюсюнден - ауур атлетикада, грек-рим тутушууда, каратеде, боксда, пауэрлифтингде - Олимпиада оюнланы призёрлары, дунияны, Европаны, къыралны, даражалы халкъла аралы эришиулени кёп