АХЧА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЁП АМАЛЛАДАН ХАПАРЛЫ БОЛЛУКЪДУЛА

Финанс окъуулулукъ жаны бла онлайн-дерслени жаз башы кезиую башланнганды. Россейни Банкы къурагъан проектге бизни республикада 8-11-чи классланы окъуучулары эмда колледжлени бла техникумланы студентлери къатышыргъа боллукъдула, деп билдиргендиле финанс учрежденияны республикада бёлюмюню пресс-службасындан.

Дерсле жыйырма чакълы темагъа бёлюнедиле. Алагъа къатышханла кеслерин хыйлачыладан сакъларгъа, эркинликлерин къорууларгъа, финанс инструментлени сайларгъа эмда хайырланыргъа юйренирикдиле. Дагъыда ахчаны тарыхыны юсюнден кёп сейир шартла эшитирикдиле. Банкда айтханларына кёре, бир-бир соруула школчулагъа обществознаниядан ЕГЭ-ни бергенде да хайырлы боллукъдула.

Дерслеге битеу класс бла бирге неда юйде олтуруп къатышыргъа жарайды. Алада, финансла жаны бла билим алгъандан сора, усталыкъны сайлау бла байламлы соруула да боллукъдула. Жаш тёлюге финансистле эм бизнес-информатикле не бла кюрешгенлерини юсюнден айтырыкъдыла. Ким биледи, анга къулакъ салгъан школчулагъа ол артда усталыкъ сайларгъа болушур эсе деген магъанада.

Саулай Россейни юсюнден айтсакъ, бизни республика бу проектге эм тири къатышхан регионладан бириди. Былтыр анга КъМР-де школланы, колледжлени эмда техникумланы барысы да къошулгъандыла. Жаз башында эмда кюзде онлайн-сессиялада вебинарлагъа 98 минг кере къарагъандыла.

Дерсле къачан бардырыллыкъларын эмда проектге къалай къошулургъа боллугъун https://www.dni-fg.ru сайтха кирип билликсиз. Жаз башы сессия 21 апрельге дери барлыкъды.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.