КЁП ЗАТХА ЖАРАГЪАН КРАХМАЛ

Картофну тазалагъанда, къабугъу бла бирге аны кесинден эсе кёбюрек болгъан хайырлы затлары кетедиле. Сёз ючюн, анда ферментле картоф крахмалны хайырланыргъа себеплик этедиле. Крахмал а неди, неге жарайды?

Ол картофну ичинде болады. Аны тартып, жуууп, ызы бла тазалап эмда къургъакъсытып алай этедиле. Крахмал кёп затлада изленеди. Аны къошуп, тылы, тюрлю-тюрлю соусла, конфетле, къыймала, майонезле, кетчупла, шорпала окъуна этедиле. Оруслуланы тёрели миллет суусаплары – кисель, ансыз болмайды. Крахмал адамны аш орунуна хайырлы болгъанын медикле да белгилейдиле.

Шимал Кавказны регионла аралы ветеринария лабораториясыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню химик-аналитик специалисти Ирина Молова крахмалны ма быллай хайыры болгъанын белгилегенди:

- къанда эмда бауурда холестеринни мардасын азайтады;

- санлада артыкъ сууну кетереди. Ол а бюйреклери ауругъанлагъа игиди;

- ауур ашха саналмагъаны ючюн, аш орун ауругъанда хайырланыргъа жарайды;

- крахмалда тазаланмагъан углеводла аслам халда болгъанлары ючюн, ол кёп тюрлю аурууладан бакъгъанда хайырлыды;

- диабетден къыйналгъанлагъа игиди: бал туз къаннга терк татымазгъа болушады;

- адамны иммунитетине тутхучлукъ этеди;

- адамны чархында органика кислота деген затла, В2 витамин, рибофлавин чыгъарыргъа болушады;

- картофну къабугъун артмай биширгенде, анда С витамин чыгъады;

- аны фармакологияда кёп тюрлю дарманла жарашдыргъанда хайырланадыла;

- крахмал къошулгъан исси суугъа аллергиялары болгъанла кирселе, ол эс тапдырыргъа боллукъду.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.