КЁП ЗАТХА ЖАРАГЪАН КРАХМАЛ

Картофну тазалагъанда, къабугъу бла бирге аны кесинден эсе кёбюрек болгъан хайырлы затлары кетедиле. Сёз ючюн, анда ферментле картоф крахмалны хайырланыргъа себеплик этедиле. Крахмал а неди, неге жарайды?

Ол картофну ичинде болады. Аны тартып, жуууп, ызы бла тазалап эмда къургъакъсытып алай этедиле. Крахмал кёп затлада изленеди. Аны къошуп, тылы, тюрлю-тюрлю соусла, конфетле, къыймала, майонезле, кетчупла, шорпала окъуна этедиле. Оруслуланы тёрели миллет суусаплары – кисель, ансыз болмайды. Крахмал адамны аш орунуна хайырлы болгъанын медикле да белгилейдиле.

Шимал Кавказны регионла аралы ветеринария лабораториясыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню химик-аналитик специалисти Ирина Молова крахмалны ма быллай хайыры болгъанын белгилегенди:

- къанда эмда бауурда холестеринни мардасын азайтады;

- санлада артыкъ сууну кетереди. Ол а бюйреклери ауругъанлагъа игиди;

- ауур ашха саналмагъаны ючюн, аш орун ауругъанда хайырланыргъа жарайды;

- крахмалда тазаланмагъан углеводла аслам халда болгъанлары ючюн, ол кёп тюрлю аурууладан бакъгъанда хайырлыды;

- диабетден къыйналгъанлагъа игиди: бал туз къаннга терк татымазгъа болушады;

- адамны иммунитетине тутхучлукъ этеди;

- адамны чархында органика кислота деген затла, В2 витамин, рибофлавин чыгъарыргъа болушады;

- картофну къабугъун артмай биширгенде, анда С витамин чыгъады;

- аны фармакологияда кёп тюрлю дарманла жарашдыргъанда хайырланадыла;

- крахмал къошулгъан исси суугъа аллергиялары болгъанла кирселе, ол эс тапдырыргъа боллукъду.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.11.2023 - 17:21

КЪЫРАЛЫБЫЗНЫ ИГИЛИГИНЕ ДЕП РЕСПУБЛИКАНЫ КЪОШУМЧУЛУЛУГЪУНУ ЮСЮНДЕН СЁЛЕШГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал университетге кёп белгили  къонакъла  келиучюдюле.

29.11.2023 - 15:02

ТАМАТА ТЁЛЮНЮ КУЛЬТУРА, ЖАМАУАТ ЖАШАУГЪА СИНГДИРИР МУРАТ БЛА

«Единая Россияны» «Тамата тёлю» партия проекти жашауда бардырылгъанлы он жыл толгъанына аталып, Нальчикде Культура айнытыу арада къууанчлы жыйылыу болгъанды.

29.11.2023 - 09:03

САУГЪА

«»

Окъуучуларыбызны Темуккуланы Адилни энтта да бир хапары бла шагъырей этерге сюебиз. Белгилисича, иги къылыкълы, тюз адамны ёсдюралгъан, ол насыпды, аны юсюнденди бу материал да.  

29.11.2023 - 09:03

БЕЛГИЛИ ЖЕРЛЕШИБИЗ БЛА ТЮБЕШГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Къырал Думаны депутаты, «Единая Россия» фракцияны башчысыны орунбасары Адальби Шхагошев студентле бла тюбешгенди.

29.11.2023 - 09:03

КАВКАЗ ХАЛКЪЛАНЫ БАЙЛАМЛЫКЪЛАРЫНЫ ШАГЪАТЛАРЫ

«…экспедициябыз бу къаланы узунлугъун ёнчлеген кезиуде, ол сванлыла ишлеген мекям бла тенг болгъанын ачыкълагъанбыз, алай бла уа ала экиси да бир бирге ушагъанлары баям болгъанды…», - деп жазгъанды