ЯХУЗЭФIЭКIАХЭР КЪАПЩЫТЭЖ

МафIэсгъэункIыфI  IэнатIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ и IэнатIэм щызэхалъхьэжащ 2022 гъэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм кърикIуахэр. 

Илъэс кIуам IэнатIэм и мафIэс-къегъэлакIуэ гупхэр 415-рэ дэкIащ мафIэсыр ягъэункIыфIыну. IэнатIэм и лэжьакIуэхэм республикэм мафIэс къыщыхъуа и ухуэныгъэхэм къыщIагъэIэпхъукIащ цIыху 756-рэ, цIыху 25-рэ, сом 1 мелардрэ мелуан 695-рэ и уасэ мылъку кърагъэлащ. Абы щыщу сом мелуан 530-рэ и уасэ хуэзэ мылъкур    кърагъэлащ «Къэбэрдей-Балъкъэр ПСС» IуэхущIапIэм и мафIэсгъэункIыфIхэм. КъэлъыхъуакIуэ-къегъэла­кIуэ гупым хэтхэр 146-рэ дэкIащ я лэ­жьыгъэ IуэхукIэ икIи цIыху 54-рэ къра­гъэ­лащ, гузэвэгъуэм хэхуауэ 74-м ядэ­Iэпыкъуащ. 
МафIэс нэхъыбэ къыщыхъуащ пкъыгъуэхэр, хьэпшыпхэр, Iусыпхъэхэр, техникэр зэIухауэ щахъумэ щIыпIэхэм, апхуэдэуи псэупIэхэм. Ахэр нэхъыбэу кърикIуащ мафIэм зэрыхуэмысакъым, электроIэмэпсымэхэмрэ транспортым­рэ къызэрыгъэсэбэпыпхъэ хабзэхэм зэрытемытым. 
2022 гъэм кърикIуахэмкIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр ПСС» IуэхущIапIэм и мафIэсгъэункIыфI IэнатIэ нэхъыфIу къалъытащ Лэскэн районым и Анзорей къуа­жэм щыIэ часть №14-р (унафэщIыр ГуэбэщIыкI Казбекщ), етIуанэ увыпIэр лъысащ Дзэлыкъуэ районым и Каменномост къуажэм и ПСЧ-17-м (унафэщIыр Бей Муратщ). Ещанэ увыпIэр хуагъэфэщащ Май къалэм и ПСЧ-6-м (унафэщIыр Алборэ Анзорщ). МафIэсгъэункIыфI-къегъэлакIуэ частхэм я унафэщIхэм я деж япэ щитщ Бей Мурат, ГуэбэщIыкI Казбек етIуанэщ, ещанэ увыпIэр хуа­гъэфэщащ Бахъсэн районым хыхьэ ­Къубэ-Тэбэ къуажэм щыIэ часть №20-м и унафэщI БжэныкIэ Анатолэ. 
Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ къулыкъум и лэ­жьыгъэм кърикIуахэр зэпалъытыжри, 2023 гъэм я къалэн нэхъыщхьэхэр ягъэнэIуащ.

БАХЪСЭН Азэмэт.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.03.2023 - 12:35

ТХАБ – ТХЬЭБЭ - ТХЫБЭ

А цIэр зэрехьэ Геленджик («Хъулъыжъый», зэпкърыпхмэ: «хъулъэ» - хъупIэ, «жъый» - цIыкIу) къалэм къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ къыщхьэщыт лъагапIэм.

26.03.2023 - 09:25

КЪАРУ ЩАБЭ ЗЫХЭЛЪ СУРЭТХЭР

Жэбалы Заирэ зи лэжьыгъэхэм псэм зыдащI сурэтыщI ныбжьыщIэщ. Абы щIэщыгъуэ къыхелъагъукIыф дунейм. И сурэтхэр къыхех щIыуэпсым, къаIэпех къуалэбзухэм, къахегъуатэ къэкIыгъэхэм.

26.03.2023 - 09:25

КЪАРУУШХУЭ ТЕКIУАДЭМИ

Шэрэдж псыхъуэм лъэныкъуитIымкIи декIуэкI автомобиль зекIуапIэхэр, Урвань (Аруан) – Уштулу федеральнэ мыхьэнэ зиIэмрэ  Старэ Шэрэдж – Жэмтхьэлэ – Сукан-Суу гъуэгумрэ, зэпызыщIэ Iыхьэу ГЭС-хэм я щхь

25.03.2023 - 10:05

ШКОЛАКIУЭХЭМ ПАПЩIЭ БЖЭ ЗЭIУХА

«Урысей гвардием и махуэхэр» акцэм хыхьэу Ведомствэм щIэмыт Бахъсэн къудамэм и лэжьакIуэхэм Бжэ зэIухам и махуэ драгъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ школым и кадет классым щеджэхэм. 

25.03.2023 - 09:25

ЦIЫХУ ГЪАЩIЭР КЪЕГЪЭЛЫНЫР ЛЪАПIЭНЫГЪЭЩ

Урысей МВД-м Iуащхьэмахуэ районым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм даIыгъащ «Лъы тыи, цIыхур къегъэл» Iуэхур.