ГУГЪАПIЭФIХЭР ЩЫIЭЩ

Мэкъумэш  IэнатIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэшыщIэхэм гъатхэ вэн-сэным зыхуагъэхьэзыр.

ЩIыналъэ унафэщIхэм дызэрыщагъэгъуэзамкIэ, мы гъэм гектар мин 223-рэ хасэн хуейуэ къапэщылъщ. Гъатхасэр къызыхуэтыншэу кърахьэлIэн папщIэ псом ящхьэу щIыгъэпшэрхэмкIэ зыкъызэгъэпэ­щын хуейщ: ар къыщIэзыгъэкI IуэхущIапIэхэм зыпащIэ, уасэмкIэ зэгуроIуэ. Куэдыр зэ­рыщыгъуазэщи, щIыгъэпшэрхэм я уасэр зэрыдэкIуеяр мэкъу­мэшыщIэхэм къате­хьэ­лъащ. Мэкъумэш техникэр, жылапхъэхэр лъапIэ зэрыхъуар къэплъытэмэ, зэрызащIигъэкъуэнур хэкIыпIэ яхуэхъуну узыгъэгугъэщ. 
Псалъэм папщIэ, Май щIыналъэм и мэкъумэш предприятэхэм ящыщ зым, гъатхасэм нэмыс щIыкIэ, трактору, комбайну, нэгъуэщI мэкъумэш ­техникэу 60 зэригъэпэщыжыну къалэн зыщищIыжащ. Зэрыф­щIэщи, Май щIыналъэм и СХПК-хэр республикэм щынэхъыфIхэм хабжэ. Абыхэм сэ­къат зыгъуэта техникэр зрагъэпэщыж къудей мыхъуу, зы илъэси къанэркъым а яIэм щIэрыщIэу къыхамыщахуэу: куэд щIакъым гъатхасэм къахуэсэбэпыну трактору 5 къы­зэращэхурэ.
Къапщтэмэ, ди республикэм и мэкъумэш IуэхущIапIэхэм, къэралыр я дэIэпыкъуэгъуу, трактори 100-м щIигъу къащэхуащ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш IэнатIэмкIэ и министерствэм дызэрыщигъэгъуэзамкIэ, мэкъумэш IуэхущIапIэхэм я зыужьыныгъэм хуэгъэпса къэрал проектым хиубыдэу ди республикэм сом мелуан 72,87-рэ къыIэрыхьэнущ. Ар нэхъыбэу тегъэщIащ хадэхэкI, гъавэ жылапхъэфIхэр къэщэхуным, щIым елэжьы­ным. ЗыдэIэпыкъунухэм яхэтщ мэкъумэш IэнатIэ инхэри, ику итхэри, цIыкIухэри, мыпхуэдэ лэжьыгъэм тэмэму бгъэдэт уней хьэрычэтыщIэхэри.

 

ШЭРЭДЖ Дисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

ФIЫМ Я ФIЫЖХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

«Уэ хьэрычэт щIэи, сэ берычэт хэслъхьэнщ», – жиIащ, жаIэ, Тхьэм.

01.06.2023 - 10:01

ПШЭРЫХЬ ХУЩАНЭ…

Новеллэ

01.06.2023 - 09:03

ГЪАЩIЭМ И ДАМЫГЪЭХЭР

Щыхьэрышхуэхэмрэ къалэ цIыкIухэмрэ я теплъэхэр егъэфIэкIуэным, хьэщIэ кIуапIэ щIыным, цIыху нэхъыбэ ешэлIэным, ахэр нэгузыужьыпIэу гъэпсыным ехьэлIауэ зэхьэзэхуэ куэд къэралым иужьрей илъэсхэм щраг

01.06.2023 - 09:03

ПХЪЭIЭПЭ

Ди зэманым хадэхэм дызэрилэжьыхь пхъэIэпэр къызытехъукIа Iэмэпсымэр къызэрыунэхурэ куэд щIащ.

31.05.2023 - 12:25

УАХЭР ЗЫЩIЭЗЫШЭЩ

 Къыщысынур дымыщIэми…

Хьэршыр зыдж щIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, уахэ щIэншэм къыщызылъэтыхь мащэ кIыфIхэм я зэранкIэ ЩIы Хъурейр бзэхыжыпэнкIэ хъунущ.