ГУГЪАПIЭФIХЭР ЩЫIЭЩ

Мэкъумэш  IэнатIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэшыщIэхэм гъатхэ вэн-сэным зыхуагъэхьэзыр.

ЩIыналъэ унафэщIхэм дызэрыщагъэгъуэзамкIэ, мы гъэм гектар мин 223-рэ хасэн хуейуэ къапэщылъщ. Гъатхасэр къызыхуэтыншэу кърахьэлIэн папщIэ псом ящхьэу щIыгъэпшэрхэмкIэ зыкъызэгъэпэ­щын хуейщ: ар къыщIэзыгъэкI IуэхущIапIэхэм зыпащIэ, уасэмкIэ зэгуроIуэ. Куэдыр зэ­рыщыгъуазэщи, щIыгъэпшэрхэм я уасэр зэрыдэкIуеяр мэкъу­мэшыщIэхэм къате­хьэ­лъащ. Мэкъумэш техникэр, жылапхъэхэр лъапIэ зэрыхъуар къэплъытэмэ, зэрызащIигъэкъуэнур хэкIыпIэ яхуэхъуну узыгъэгугъэщ. 
Псалъэм папщIэ, Май щIыналъэм и мэкъумэш предприятэхэм ящыщ зым, гъатхасэм нэмыс щIыкIэ, трактору, комбайну, нэгъуэщI мэкъумэш ­техникэу 60 зэригъэпэщыжыну къалэн зыщищIыжащ. Зэрыф­щIэщи, Май щIыналъэм и СХПК-хэр республикэм щынэхъыфIхэм хабжэ. Абыхэм сэ­къат зыгъуэта техникэр зрагъэпэщыж къудей мыхъуу, зы илъэси къанэркъым а яIэм щIэрыщIэу къыхамыщахуэу: куэд щIакъым гъатхасэм къахуэсэбэпыну трактору 5 къы­зэращэхурэ.
Къапщтэмэ, ди республикэм и мэкъумэш IуэхущIапIэхэм, къэралыр я дэIэпыкъуэгъуу, трактори 100-м щIигъу къащэхуащ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш IэнатIэмкIэ и министерствэм дызэрыщигъэгъуэзамкIэ, мэкъумэш IуэхущIапIэхэм я зыужьыныгъэм хуэгъэпса къэрал проектым хиубыдэу ди республикэм сом мелуан 72,87-рэ къыIэрыхьэнущ. Ар нэхъыбэу тегъэщIащ хадэхэкI, гъавэ жылапхъэфIхэр къэщэхуным, щIым елэжьы­ным. ЗыдэIэпыкъунухэм яхэтщ мэкъумэш IэнатIэ инхэри, ику итхэри, цIыкIухэри, мыпхуэдэ лэжьыгъэм тэмэму бгъэдэт уней хьэрычэтыщIэхэри.

 

ШЭРЭДЖ Дисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.09.2023 - 10:05

ЛИМФОМЭМ ЗЫЩЫФХЪУМЭ

Лышх узыфэхэмкIэ Ростов къалэм дэт IуэхущIапIэм и щIэныгъэлIхэмрэ дохутырхэмрэ а уз шынагъуэр къыщыщIидза дыдэм деж къызэрыпцIыхуну щытыкIэхэм зэпымычу топсэлъыхь.

23.09.2023 - 09:25

И АНЭДЭЛЪХУБЗЭМ И ШЭРЫУАГЪЫР Я ГУМ ДОХЬЭ

Усэ тхыным дихьэх щIалэгъуалэр кIуэ пэтми нэхъыбэ зэрыхъум хуэмурэ гу лъыдотэ. Абыхэм ящыщщ си унэцIэджэгъу Багъэтыр Алинэ.

22.09.2023 - 15:18

ПСЫ ЗЫЩIАГЪЭЛЪАДЭ ЩIЫХЭМ ХАГЪАХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, 2019 - 2023 гъэхэм республикэм псы зыщIагъэлъадэ щIыуэ къыщагъэсэбэп гектар мин 30,5-рэ, дызэрыт илъэсым абы хагъэхьа гект

22.09.2023 - 12:35

ДАЛИ И ДАМЫГЪЭХЭР

Сюрреализмым и сурэтыщI нэхъ цIэрыIуэ дыдэхэм ящыщ Дали Сальвадор и IэдакъэщIэкIхэм дамыгъэхэр сытым дежи IупщIу къыхощ. Дали дихьэхыу иджу щытащ психоанализ щIэныгъэр.

22.09.2023 - 09:03

РЕСПУБЛИКЭМ И ХАБЗЭХЪУМЭХЭР ТОКIУЭ

Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэхэу Кавказ Ищхъэрэ округым щыIэхэм дзэ прикладной спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ я чемпионат Зеленокумск щекIуэкIащ.