ТАМАМЛАННГАН МАДАРЛА ЫШАННГЫЛЫЛЫКЪНЫ САКЪЛАРГЪА ОНГ БЕРГЕНДИЛЕ

КъМР-де Ич ишле министерствону коллегиясыны жыйылыуунда былтыр тамамланнган жумушланы эсеплери чыгъарылгъандыла эмда быйылгъа борчла салыннгандыла.

 Аны ишине КъМР-ни Башчысы Казбек Коков, Парламентни спикери Татьяна Егорова, Баш федерал инспектор Тимур Макоев, Баш сюдню таматасы Олег Богатырев, право низамны сакълаучу органланы келечилери къатышхандыла. Тюбешиуге МВД-да Жамауат советини башчысы Руслан Маргушев бла ич ишле органланы ветеранларыны жамауат биригиулерини таматасы Муаед Пихов да чакъырылгъандыла.

Ич ишле министр полицияны генерал-лейтенанты  Василий Павлов, коллегияны ишин ача, баш магъаналы борчла  тюз белгиленнгенлерини эмда полициячыла  аманлыкъланы тохтатыу жаны бла борчларын бийик даражада толтургъанларыны хайырындан республикада   ышаннгылылыкъ сакъланнганын  чертгенди.

- Тийишли жумушла тамамланып, терроризм, бандитизм, къуралгъан аманлыкъчы къауумланы къурау, билип, адамны саулугъуна ауур хата салыу, артыкълыкъ этиу дегенча    аманлыкъланы барысын да  тинтирге къолдан келгенди,-дегенди Павлов.

Министр билдиргенича, наркотиклени законсуз  сатыу-алыугъа къажау  мадарланы чеклеринде республикагъа уу жетдирилген 30 канал тохтатылгъанды,  къуралгъан аманлыкъчы къауумла ачыкъланнгандыла.  Законсуз сатыу-алыудан 47  килограмм наркотик  бла уулу затла сыйырылгъандыла. 

Право низамны сакълаучу башха органла бла бирге бардырылгъан мадарланы хайырындан  экономика эм коррупция аманлыкъланы тинтиу игиленнгенди. Этилген къоранч  толусунлай къайтарылгъанды.

Энчи эс жол-транспорт болумланы азайтыугъа бурулгъанды. Министр билдиргенича, былтыр авариялада ауур жарала алып ёлгенлени саны  27 процетге азайтылгъанды.

 Ведомствону къуллукъчулары акъылбалыкъ болмагъанланы арасында бузукълукъланы тохтатыу, ёсюп келген тёлюню патриот ниетлеге юйретиу жумушлагъа баш магъана бергендиле. Василий Павлов бу ишде ведомствону ветеранларыны эмда Жамауат советни келечилерини къыйынлары уллу болгъанын чертгенди. 

  Сёз оператив ишде кемчиликлени, жетишмеген затланы юслеринден да баргъанды.

Казбек Коков, былтыр къыйын болумлада ишлерге тюшгенине да къарамай, республиканы полициячылары салыннган борчланы бийик даражада толтургъанларын белгилегенди. Ол министерствону къуллукъчуларына профессионал билимлери, борчларына жууаплы кёзден къарагъанлары ючюн ыразылыгъын айтханды.

 Былтыр ишчи борчларын тамамлагъанда жетишимле болдургъанла саугъаланнгандыла. РФ-ни Президентини Указы бла билимли кадрланы хазырлауда къыйыны ючюн Квалификацияны ёсдюрюу жаны бла Шимал-Кавказ институтну - РФ-ни МВД-сыны Краснодарда университетини  бёлюмюню  башчысы Заурби Шхагапсоев Орден Почета бла саугъаланнганды.

 Дагъыда ол кюн «МВД-да бет жарыкълы къуллукъ этгени ючюн» майдал, РФ-ни МВД-сыны Сыйлы грамотасы, башха ведомстволу саугъала бла да белгиленнгендиле полициячыланы уллу къаууму. Кезиулю офицер чынла да берилгендиле.

 Былтыр эм иги ишлеген бёлюм  ачыкъланып, анга Вымпел  берилгенди. Анга Урван районда ОМВД тийишли кёрюлгенди.

Ызы  бла полицияны районлада бёлюмлерини бла ведомствону отделлерини  башчылары былтыр тамамланнган оператив ишни юсюнден докладла этгендиле.

 Жыйылыуда айтылгъан эсге алынып, тийишли буйрукъла берилгендиле. Василий Павлов аланы толтуруугъа жууаплыланы  белгилегенди.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:25

БУЛУНГУДА - ЖАРАУЛА

Сабийлени от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларын билдирир мурат бла МЧС-ни жер-жерли бёлюмлерини ишчилери республиканы билим бериу учрежденияларында дайым боладыла.

22.05.2024 - 09:24

БЮГЮННГЮ ИЗЛЕМЕЛЕДЕН АРТХА КЪАЛМАЙ

Кёп болмай ишчи жолоучулукъларыны чеклеринде Россейни Медицина университетини келечилери Къабарты-Малкъарны жокълагъандыла.

22.05.2024 - 09:22

«БЮЙРЕКЛЕРИ АУРУГЪАНЛА СУУНУ НЕ КЪАДАР АЗ ИЧЕРГЕ КЮРЕШСИНЛЕ»

Бюйрекле ишлемей тохтасала, диализ этерге тюшсе, адам юйреннген жашауун бардыралмайды. Нек? Кече, кюн демей, бизни бюйреклерибиз чархыбызны заранлы затладан тазалап кюрешедиле.

21.05.2024 - 10:01

КОНДИТЕРЛЕГЕ АХШЫ СЫНАМ

Нальчикде бу кюнледе «Кеслери иш къурап къармашхан кондитерле: бизнесни къалай ачаргъа» деген мастер-класс бардырылгъанды, деп билдиргендиле аны къурагъан КъМР-де предпринимательствогъа себеплик эт

21.05.2024 - 09:03

СЮЙМЕКЛИК ЭМДА ХУРМЕТЛИК

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып.