КЪЫРАЛНЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫ ЖАЛЫНЧАКЪСЫЗЛЫГЪЫН ЖАЛЧЫТЫУ МАДАРЛА ТАМАМЛАНАДЫЛА

«Единая Россия» тыш къыраллада чыгъарылгъан продукцияны  кеси товарла бла алышындырыу бла кюрешген предприятиялагъа себепликни жангы мадарларын къурайды. Ол санда кадрланы хазырлау, технология жалынчакъсызлыкъны жалчытыу жаны бла башламчылыкъла этилгендиле. Ала кесибизге чыгъарылгъан товарны игилендирирге, продукцияны чыгъарыугъа тыш къыраллы жорукъланы тюрлендирирге онг берликдиле. Аны юсюнден бизге партияны регион бёлюмюню пресс-службасындан билдиргендиле.

Ол жаны бла башламчылыкъла «Единая Россияны» кенгертилген жыйылыуунда сюзюлгендиле. Аны партияны генсоветини секретары Андрей Турчак бардыргъанды.

- Былтыр предпринимательствону айнытыугъа эм тыш къыраллы продукцияны кесибизде чыгъарылгъан бла алышыугъа жораланып, уллу форум къуралгъан эди, - деп эсгертгенди Андрей Турчак. - Анда айтылгъан эсге алынып, РФ-ни Президенти  буйрукъла бергенди. Аланы чеклеринде «промышленный ипотека» амал кийирилгенди.  Льготалы кредит 3-5 процентге бериледи. РФ-ни жангы регионларындан бизнесменлеге лизинг программала бла хайырланыуну низамы женгиллетилгенди, башха мадарла кийирилгендиле. Бу иш андан ары бардырылады. Биз бизнесменле бла байламлыкъда ишлейбиз, жангы оноула этилип, аланы законлагъа буруу жаны бла жумушла толтуруладыла.

Ол санда партия тыш къыраллы продукцияны сатып алыугъа чырмауланы тохташдырыргъа кереклиси жанлыды.  Бютюнда къырал жумушла толтурулгъанда. «Сёз ючюн, регионланы кёбюсюнде  «Къагъанакъгъа саугъа» акция барды. Сабийлеге саугъа этилгенде, тыш къыраллада чыгъарылгъан затла берилгендиле. Къысха заманны ичинде бу болумну тюрлендирирге къолдан келгенди»,-деп къошханды Турчак.

РФ-ни промышленность эм сатыу-алыу министрини орунбасары   Василий Осьмаков билдиргенича,  законлагъа «россейли промышленностуну технология жалынчакъсызлыгъы» деген ангылам кийириледи, къыралны себеплиги бла толтурулгъан проектлени жашауда бардыргъанда, россейли товарлагъа баш жер бериледи. 

Андрей Турчакны айтханына кёре, аш-суу сатылгъан тюкенледе россейли товарланы юлюшюн тохташдырыргъа, сатыу-алыу аралагъа кирген жерледе ата журтлу продукция  бла ларёкла орнатылыргъа  керекдиле. «Къыралда  чыгъарылгъан затланы жамауатха кенг белгили этерге тийишлиди»,-дегенди ол.

Тыш къыраллада чыгъарылгъан товарланы ата журтлу продукция бла алышыуну юлгюлеринден бири терк медицина болушлукъ службаны машиналарын алышыу проектни санаргъа боллукъду. Аны партия «Ростех» корпорация бла бирге тамамлайды. Эки жылны ичинде къыралда 10 мингден аслам «скорый»  алышыннганды.

 Энтта бир проект регионлада медицина оборудованияны алышыу бла байламлыды. Аны хайыры уллу болгъанын чертгендиле кенгешге къатышханла.

 Экономиканы бийик технологиялы бёлюмлерин айнытыр ючюн а билимли кадрла керекдиле. Анга уа Киров областьны сынауу себеплик этеригин белгилегендиле партияны келечилери. Анда физикадан бла математикадан Бир къырал экзаменни берген школчуланы устазларына кёллендириу ахча тёленеди.

 «Кесибизде чыгъарылгъанны сайла» партия проектни жашауда бардырыугъа жууаплы, «Единая Россияны» Къырал думада фракциясыны башчысыны орунбасары Сергей Морозов регионлада технологиялы арала къуралгъанларын, тийишли законла хазырланнганларын, алай бла уа технологиялы жалынчакъсызлыкъ жалчытылыннганын чертгенди. «Къыралдан кетген компанияланы орунларын кесибизни  предприятияла  аладыла.  Аны хайырындан а федерал бюджетни файдалары ёсгенди эмда 27,8 триллион сомгъа жетгенди. Дагъыда файдалагъа налог 3,5 процентге, НДФЛ а 16,5 процентге ёсгендиле»,-дегенди ол.

Ахырында Андрей Турчак аскерчилеге болушхан, партияны жандауурлукъ жюгюн къураргъа продукцияларын бёлген предпринимательлеге ыразылыгъын айтханды. «Энчи аскер операцияны биринчи кюнюнден башлап, бизнесменле партияны жандауурлукъ жумушларына къатышадыла: аш-суу, дарманла, машинала, техника ашырадыла. Фронтха керекли затла чыгъарып башлагъанла  да бардыла. Барыгъызгъа да къыйыныгъын ючюн ыразылыкъны айтама, хорламны жууукълашдырыуда сизни къошумчулугъугъуз уллуду»,-дегенди Андрей Турчак.

Эсигизге салайыкъ, былтыр партияны башламчылыгъы бла «Кесибизде этилгенни сайла» деген проект тамамланып башлагъанды. Аны жашауда бардырыугъа «Ростех» къырал корпорация къошулгъанды. Проект тыш къыраллы продукцияны алышындырыу бла кюрешген предприятиялагъа себеплик этер мурат бла жарашдырылгъанды. Бу башламчылыкъны РФ-ни Промышленность эм сатыу-алыу министерствосу тюзге санап, къабыл кёргенди.

 Партия проектни жашауда бардырыугъа    «Опора России», «Деловая Россия», Россейни  промышленниклерини бла  предпринимательлерини союзу, Сатыу-алыу промышленный палата себеплик этедиле.

Шёндюгю болумда тыш къыраллы продукцияны кесибизни товарла бла алышыуну айнытыу мадарла керек болгъанларын чертгенди бу башламчылыкъгъа кёз къарамын билдире КъМР-ни профсоюзларыны биригиуню башчысы, Парламентни депутаты, партияны регион политсоветини келечиси Фатимат Амшокова. Ол айтханыча, бу башламчылыкъ партияны халкъ программасына киреди.

Былтыр а республиканы предпринимательлери бла кенгешде кесибизде   производстволада тыш къыраллы товарланы алышыуну къурауну соруулары сюзюлгендиле.   Правительствогъа анда этилген предложенияланы сюзерге, гитче эм орталыкъ бизнесни бла профильли министерствону араларында байламлыкъланы кючлерге  буйрукъла берилгенлерин эсгертирге тийишлиди.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:25

БУЛУНГУДА - ЖАРАУЛА

Сабийлени от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларын билдирир мурат бла МЧС-ни жер-жерли бёлюмлерини ишчилери республиканы билим бериу учрежденияларында дайым боладыла.

22.05.2024 - 09:24

БЮГЮННГЮ ИЗЛЕМЕЛЕДЕН АРТХА КЪАЛМАЙ

Кёп болмай ишчи жолоучулукъларыны чеклеринде Россейни Медицина университетини келечилери Къабарты-Малкъарны жокълагъандыла.

22.05.2024 - 09:22

«БЮЙРЕКЛЕРИ АУРУГЪАНЛА СУУНУ НЕ КЪАДАР АЗ ИЧЕРГЕ КЮРЕШСИНЛЕ»

Бюйрекле ишлемей тохтасала, диализ этерге тюшсе, адам юйреннген жашауун бардыралмайды. Нек? Кече, кюн демей, бизни бюйреклерибиз чархыбызны заранлы затладан тазалап кюрешедиле.

21.05.2024 - 10:01

КОНДИТЕРЛЕГЕ АХШЫ СЫНАМ

Нальчикде бу кюнледе «Кеслери иш къурап къармашхан кондитерле: бизнесни къалай ачаргъа» деген мастер-класс бардырылгъанды, деп билдиргендиле аны къурагъан КъМР-де предпринимательствогъа себеплик эт

21.05.2024 - 09:03

СЮЙМЕКЛИК ЭМДА ХУРМЕТЛИК

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып.