МЕКТЕПЛЕНИ ЖАНГЫРТЫУГЪА - АСЛАМ ЭС

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет проектге кёре,бир къауум  мектепни спорт заллары марадлагъа келиширча тийишли ишле бардырыллыкъдыла. Аны бла бирге Нальчикде 9-чу эм  19-чу номерли эм 13-чю прогимназияда энчи сооруженияла да жарашдырыллыкъдыла. 

Тынгылы ремонт ишлени кезиуюде  аланы ичлери мардалагъа келиширча боллукъду. Ол санда  инженер сетьлерин,  терезелерин, эшиклерин, полларын эм башха затларын да алышырыкъдыла. Аны бла бирге энчи инвентарьларын  да жангыртырыкъдыла. Андан сора да, женгил атлетика бла  кюреширча эм  оюн бардырырча  арбазларында  спорт майданла  къураллыкъдыла.

Жууукъ заманда Прохладна  районда да, Екатериноградская, Благовещенка эм Ново-Полтавское  эллени  школларына  да  къараллыкъды. Тынгылы ремонт ишлени кезиюнде юй башлада къанжалланы, терезелени, эшиклени, полланы,  ичинде,  тышында да  къабыргъаларын  сюртюрюкдюле эм инженер коммуникацияланы алышырыкъдала.

Школла билим бериу оборудование бла да  жалчытылынырыкъдыла,  китапла эм башха затла да алынырыкъдыла.

Школланы игилендириу бла байламлы проектге окъуучула бла устазла да къатышырыкъдыла. Аланы  дизайнер эм башха затла бла байламлы оюмлары эсге алынырыкъдыла.

Графикге кёре, билим бериу учрежденияла быйыл  битерге керекдиле.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:25

БУЛУНГУДА - ЖАРАУЛА

Сабийлени от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларын билдирир мурат бла МЧС-ни жер-жерли бёлюмлерини ишчилери республиканы билим бериу учрежденияларында дайым боладыла.

22.05.2024 - 09:24

БЮГЮННГЮ ИЗЛЕМЕЛЕДЕН АРТХА КЪАЛМАЙ

Кёп болмай ишчи жолоучулукъларыны чеклеринде Россейни Медицина университетини келечилери Къабарты-Малкъарны жокълагъандыла.

22.05.2024 - 09:22

«БЮЙРЕКЛЕРИ АУРУГЪАНЛА СУУНУ НЕ КЪАДАР АЗ ИЧЕРГЕ КЮРЕШСИНЛЕ»

Бюйрекле ишлемей тохтасала, диализ этерге тюшсе, адам юйреннген жашауун бардыралмайды. Нек? Кече, кюн демей, бизни бюйреклерибиз чархыбызны заранлы затладан тазалап кюрешедиле.

21.05.2024 - 10:01

КОНДИТЕРЛЕГЕ АХШЫ СЫНАМ

Нальчикде бу кюнледе «Кеслери иш къурап къармашхан кондитерле: бизнесни къалай ачаргъа» деген мастер-класс бардырылгъанды, деп билдиргендиле аны къурагъан КъМР-де предпринимательствогъа себеплик эт

21.05.2024 - 09:03

СЮЙМЕКЛИК ЭМДА ХУРМЕТЛИК

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып.