БИР ЖОЛГЪА КЁП ИШНИ ТЫНДЫРЫУ МЫЙЫНЫ КЪЫЙНАЙДЫ

Бюгюннгю ашыгъышлы заманда бизге талай ишни бир жолгъа тамамларгъа тюшеди. Ишчи нёгерлеринг бла сёлеширге, жазыу ишни неда тергеулени бардырыргъа, Интернетге да кирирге, аны юсю бла байламлыкъла да жюрютюрге кюрешебиз. Алай бир жолгъа юч жумушну тындыргъан Юлий Цезарьча болургъа итиннгенлени ишлери тынгылы болмагъанлары жашырынлыкъ тюйюлдю, андан сора да, алай этиу саулукъгъа хаталыды деп, алимле алай айтадыла.

Бир жолгъа кёп жумушну тамамлау бизни жашауубузгъа технологияланы айныулары бла киргенди. Компьютерле ма алай ишлейдиле. Ала бир жумушдан башхасына терк кёчедиле. Адамла уа  алай болалмайдыла. Бир жумушдан башхасына кёчер ючюн бир кесек заман керек болады. Андан сора да, ал кезиуде мыйыгъа жангы жумушха тюзелир ючюн да бираз мычыргъа тюшеди. Аны себепли адам, темир машинача болалмай, бир кесек абызырап къалады.

-Жаланда харкюнлюк эмда юйреннген ишлерибизни эталабыз биз тохтамагъанлай бир жолгъа, -деп ангылатады медицина илмуланы доктору, мыйыны иши эмда психотерапия тинтиулени автору Тео Компернолле. -

-Сёз ючюн, биз азыкъ ашаргъа эм телефонда соцсетьлеге къараргъа бир жолгъа жетишалабыз. Бир-бир тиширыула уа телевизоргъа къарай, бир чыкны да ычхындырмай эшиулерин бардырадыла, аланы къоллары кеслери алларына тепгенча кёрюнедиле. Алай аллай тынч ишлени окъуна бирден тындырыу бирде къыйын болуп къалады.

Телевизоргъа къарап тургъанлай ауузлансакъ, ашны татыуун иги ангыламайбыз, тойгъаныбызны да билалмайбыз. Сора ишни юсюнден а не айтыр кереклиси барды? Адам къолуна алгъан жумушун бир башха затха акъылын бёлюп тамамласа, аны тынгылылыгъы иги кесекге азаяды. Анга Мичиган университетни (АБШ) алимлерини кёп болмай бардыргъан тинтиулери да шагъатлыкъ этедиле. Ала 300 студентге компьютерде соруулагъа жууапла берирге буюргъандыла, аны бла бирге аланы экранда чыкъгъан реклама бла эслерин бир жанына бургъанлай тургъандыла. Анга эслерин юч секундха бургъан жаш адамла башха заманладан эсе юч кереге кёп жангылгъандыла. Акъылларын тёрт секунддан асламгъа бургъанла уа терс жууапланы тёрт кереге кёбейтгендиле.

Кёп ишни бир жолгъа тамамларгъа кюрешмеклик терк сагъыш этип, анга кёре терк мычыгъанына да хаталыды. Юта университетде (АБШ) алимлени тинтиулерине кёре, машинаны жюрютгенде телефон бла сёлешиу руль артына эсирип олтургъандан эсе къоркъуулуду. Нек дегенде ол кезиуде адам жол белгилеге, баннерлеге, жаяу баргъанлагъа хазна эс бурмайды, жолну жорукъларын заманында толтуралмайды.

Бир жолгъа бир ненча ишни къолгъа алыу саулукъгъа да хаталыды. Биринчиден, бир жумушдан башхасына кёчюу адамны къайгъы этдиреди: ишим кёп, бир затха да жетишалмайма, кеч къалама деп, гузабагъа къалады. Экинчиден, кесине кёп борчну салыу акъылыбызны айныууна да чырмаулукъ этеди. Лондонда психиатрия институтну алимлерини тинтиулери кёргюзтгеннге кёре, ишни кезиуюнде жангы келген письмолагъа, электрон жангылыкълагъа бёлюнюу оюмлауну наркотик ичиуден неда жукъламай туруудан эсе бегирек азайтады.

   Ючюнчюден, кёп борчла салып, аланы толтурургъа итиниу кеси кесибизни алдап туруугъа ушайды. Биз бир жолгъа юч ишни да тынгылы тамамлагъанча кёрюнеди мыйыгъа. Кертиси бла уа аллай ишлени эсеплери биз аланы хар бирин энчи тындыргъандан эсе иги да осал боладыла.

Юсюпланы Галина хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:25

БУЛУНГУДА - ЖАРАУЛА

Сабийлени от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларын билдирир мурат бла МЧС-ни жер-жерли бёлюмлерини ишчилери республиканы билим бериу учрежденияларында дайым боладыла.

22.05.2024 - 09:24

БЮГЮННГЮ ИЗЛЕМЕЛЕДЕН АРТХА КЪАЛМАЙ

Кёп болмай ишчи жолоучулукъларыны чеклеринде Россейни Медицина университетини келечилери Къабарты-Малкъарны жокълагъандыла.

22.05.2024 - 09:22

«БЮЙРЕКЛЕРИ АУРУГЪАНЛА СУУНУ НЕ КЪАДАР АЗ ИЧЕРГЕ КЮРЕШСИНЛЕ»

Бюйрекле ишлемей тохтасала, диализ этерге тюшсе, адам юйреннген жашауун бардыралмайды. Нек? Кече, кюн демей, бизни бюйреклерибиз чархыбызны заранлы затладан тазалап кюрешедиле.

21.05.2024 - 10:01

КОНДИТЕРЛЕГЕ АХШЫ СЫНАМ

Нальчикде бу кюнледе «Кеслери иш къурап къармашхан кондитерле: бизнесни къалай ачаргъа» деген мастер-класс бардырылгъанды, деп билдиргендиле аны къурагъан КъМР-де предпринимательствогъа себеплик эт

21.05.2024 - 09:03

СЮЙМЕКЛИК ЭМДА ХУРМЕТЛИК

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып.