МЕКТЕПЛЕНИ ЖАНГЫРТЫУГЪА - АСЛАМ ЭС

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет проектге кёре,бир къауум  мектепни спорт заллары марадлагъа келиширча тийишли ишле бардырыллыкъдыла. Аны бла бирге Нальчикде 9-чу эм  19-чу номерли эм 13-чю прогимназияда энчи сооруженияла да жарашдырыллыкъдыла. 

Тынгылы ремонт ишлени кезиуюде  аланы ичлери мардалагъа келиширча боллукъду. Ол санда  инженер сетьлерин,  терезелерин, эшиклерин, полларын эм башха затларын да алышырыкъдыла. Аны бла бирге энчи инвентарьларын  да жангыртырыкъдыла. Андан сора да, женгил атлетика бла  кюреширча эм  оюн бардырырча  арбазларында  спорт майданла  къураллыкъдыла.

Жууукъ заманда Прохладна  районда да, Екатериноградская, Благовещенка эм Ново-Полтавское  эллени  школларына  да  къараллыкъды. Тынгылы ремонт ишлени кезиюнде юй башлада къанжалланы, терезелени, эшиклени, полланы,  ичинде,  тышында да  къабыргъаларын  сюртюрюкдюле эм инженер коммуникацияланы алышырыкъдала.

Школла билим бериу оборудование бла да  жалчытылынырыкъдыла,  китапла эм башха затла да алынырыкъдыла.

Школланы игилендириу бла байламлы проектге окъуучула бла устазла да къатышырыкъдыла. Аланы  дизайнер эм башха затла бла байламлы оюмлары эсге алынырыкъдыла.

Графикге кёре, билим бериу учрежденияла быйыл  битерге керекдиле.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.