МЕКТЕПЛЕНИ ЖАНГЫРТЫУГЪА - АСЛАМ ЭС

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет проектге кёре,бир къауум  мектепни спорт заллары марадлагъа келиширча тийишли ишле бардырыллыкъдыла. Аны бла бирге Нальчикде 9-чу эм  19-чу номерли эм 13-чю прогимназияда энчи сооруженияла да жарашдырыллыкъдыла. 

Тынгылы ремонт ишлени кезиуюде  аланы ичлери мардалагъа келиширча боллукъду. Ол санда  инженер сетьлерин,  терезелерин, эшиклерин, полларын эм башха затларын да алышырыкъдыла. Аны бла бирге энчи инвентарьларын  да жангыртырыкъдыла. Андан сора да, женгил атлетика бла  кюреширча эм  оюн бардырырча  арбазларында  спорт майданла  къураллыкъдыла.

Жууукъ заманда Прохладна  районда да, Екатериноградская, Благовещенка эм Ново-Полтавское  эллени  школларына  да  къараллыкъды. Тынгылы ремонт ишлени кезиюнде юй башлада къанжалланы, терезелени, эшиклени, полланы,  ичинде,  тышында да  къабыргъаларын  сюртюрюкдюле эм инженер коммуникацияланы алышырыкъдала.

Школла билим бериу оборудование бла да  жалчытылынырыкъдыла,  китапла эм башха затла да алынырыкъдыла.

Школланы игилендириу бла байламлы проектге окъуучула бла устазла да къатышырыкъдыла. Аланы  дизайнер эм башха затла бла байламлы оюмлары эсге алынырыкъдыла.

Графикге кёре, билим бериу учрежденияла быйыл  битерге керекдиле.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.09.2023 - 15:25

ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУДЕН – ЭКИ МАЙДАЛ

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

22.09.2023 - 15:24

ЧАРХЫБЫЗДА ТЮРЛЕНИУЛЕНИ БИЛИРГЕ КЕРЕКБИЗ

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз.

22.09.2023 - 15:23

ЖАМАУАТХА ТАП КЕЛИРЧА

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон т

22.09.2023 - 09:25

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ ЁХТЕМ УЛАНЛАРЫ

Халкъыбызны кёп тарыхлы, махтаулу инсанлары бардыла. Ала миллет сезимибизни айныта, бизни ёхтемлендиргендиле эмда ёхтемлендиредиле.

22.09.2023 - 09:03

БАХЧАБЫЗ: КЪАРА ЭМ КЪЫЗЫЛ ДУГЪУМНУ ЁСДЮРЮУ МАДАРЛА

Тау элледе бахча бла кюрешгенле аз тюйюлдюле. Аслам эс къара эм къызыл дугъумгъа бериледи. Алай  алагъа башха тюрлю  къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла.