ЭРИК

Эрик бек хайырлы кёгетледен бириди. Адамла аны бизни ёмюрге дери да ёсдюрюп хайырланып тургъандыла. Эрикни 2000 тюрлюсю белгилиди. Бюгюнлюкде адамла аны 350 тюрлюсюн ёсдюредиле. Ол терек 25 жыл жашайды.

Бу кёгет Къабарты -Малкъарны хар жерине да жарашып ёседи. Алай бла къуру Хасания элде окъуна эрикле ёсдюрген уллу терек бахчала бардыла. Аны кёгетлери бла хайырланып, адамла варенье, суула эм да башха азыкъла этип асырайдыла. Андан сора да, эрикни къургъакъсытып къатханла да этедиле. Ол адамны ашха ачады. Адамны чегилерини иги ишлеулерине себеплик этеди. Кёк эрикни адамны организмин ракдан, терк къарт болгъандан сакълагъан кючю барды. Аны  къурамы бай болгъаны ючюн, адамны саулугъуна хайыр келтирген кючю уллуду.

Эриклени тюрлюлерине кёре, асыралгъан да аллай бир этеди. Сёз ючюн, бир тюрлюсюн жыйып, мычымай хайырланып къалмасанг, кёпге дери асыраргъа жарамай, бузулуп къаладыла. Бирлери уа, сууукъ жерге салсанг, бир талай заманны ачымай турадыла.  

Быллай терекни бастыргъандан сора, юч-тёрт жылдан битип, хайыр келтирип башлайды. Ичинде ташчыгъы, тышындан а жукъа къабугъу барды. Кёгетни тюрлюсюне кёре тюрсюнлери къызыл, жашил, сары да  боладыла.

Кёк эрик узунуракъды, ол мысты- татлы болады.

Къара эрик андан уллуду, тёгерекди. Ол сууукъгъа да тёзюмлюдю, башхаладан да татлыды, кёп заманны бузулмай турады.

Къызыл эрик къарадан гитчерекди. Ол сууукълагъа тёзюмлюдю, татыуу да игиди.

Сары эрикни уа барысындан да бек белгилейдиле. Уллу тюйюлдю, алай бек суулу, татыулуду.

Жангы жыйылгъан эрикле холодильникде эки ыйыкгъа дери бузулмай турадыла. Ол чакъгъан заманда бек ариу болады. Специалистле айтханнга кёре, бал чибинле бир эрик бахчадан бир жылгъа 10 килограмм бал жыядыла. Аны урлугъу да медицина жаны бла хайырланыргъа жарайды.

Холамханланы Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.04.2024 - 09:03

«МЕНИ АЛЛАЙ АДАМЛА ОКЪУТХАНДЫЛА, АЛАНЫ ДЕРСЛЕРИНДЕН СОРА УСТАЗ БОЛМАЙ КЪАЛЫРГЪА КЪЫЙЫН ЭДИ»

Озгъан жылда сабийлени окъутууда бла юйретиуде ишлеген аслам адамыбыз даражалы атлагъа тийишли болгъанлары кёллендиргенди. Аланы санында уа Ёзденланы Мадина да барды.

12.04.2024 - 09:03

ЖАШ АДАМЛАГЪА – НЕ ЖАНЫ БЛА ДА ОНГЛА

Жаш тёлю политиканы бардырыугъа къырал, регион даражада да уллу магъана бериледи.

11.04.2024 - 10:01

Итиниулюклерин кёргюзтгендиле

Футболдан 2015 жылда туугъан спортчуланы араларында Минеральные Воды шахарда эришиу болгъанды. Анга СКФО-ну регионларындан тогъуз команда къатышханды.

11.04.2024 - 10:01

Гиртчиликлери ючюн – сый-махтау, саугъала да

Профессионал усталыкъланы  битеуроссей  чемпионатыны регион кесеги  бошалгъанды. Анга жораланып Нальчикде Сабийлени эмда жаш тёлюню чыгъармачылыгъыны къаласында   къууанчлы  жыйылыу болгъанды.

11.04.2024 - 09:27

СОТТАЛАНЫ КЪУРМАН ИНСАНЛАНЫ СОРУУЛАРЫН САКЪЛАЙДЫ

Бюгюн 13 сагъатда Эльбрус районну администрациясыны  башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Къурман КъМР-ни Регионнга оноу этген арасында «Магъаналы соруула» деген тема бла байламлы министерство