ИНВЕСТИЦИЯЛА ЭТЕРГЕ СЮЙГЕНЛЕГЕ АХШЫ ОНГЛА КЪУРАЙДЫЛА

Регионлада инвестициялы стандартны быйыл кийирип бошаргъа кереклисини юсюнден РФ-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Андрей Белоусов айтханды. Инвестициялы жумушланы бир стандартха келтириу, бизнесни кенгертирге, къыралны регионларында инвестицияланы кёбейтирге себеплик этерикди. Ол а санкцияла болгъан кезиуде ишни тап бардырыргъа болушурукъду, деп чертгендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосунда.

«Алгъаракълада 45 регион кийирип бошагъанды бу стандартны. Энди уа аны 44 регионда тамамларгъа керекдиле. Бу ишни бардыргъанда Экономиканы айнытыу министерство, ишчи къауумла бла да байламлыкъда кюреширге тийишлиди. Субъектни миллет рейтингде жери, аны кимле бардыргъанларына, аланы жууаплылыкъларына, иш кёллюлюклерине кёре боллукъду. Стандартны хар амалын ойларгъа, ол инвесторлагъа хайырлы болурча этерге керекди. Тюрлениулени юсюнден бизнесге да билдирмей жарарыкъ тюйюлдю», - деп чертгенди Андрей Белоусов.

Алай бла регионла беш инструмент жарашдырыргъа керекдиле. Инвестициялы декларацияда регионну айнытыу стратегиясыны юсюнден айтылады. Анда дагъыда субъектни башчысыны бизнес бла кюреширге сюйгенлеге болумну осалына кетертмезге борчу болгъаныны юсюнден да сагъынылады.

Айнытыу агентствола иели инвестицияланы келтириу бла кюрешедиле, проектлени тамамларгъа себеплик этедиле, предпринимательлеге консультацияла бередиле. Инвестициялы комитетле регионну башчысыны оноуунда ишлейдиле, даулашлы сорууланы да ала кетередиле. Инвестициялы картада регионну тийресини, анда болгъан ресурсланы, инфраструктураны, себеплик этиу амалланы эмда тарифлени юслеринден толу информация барды. Жорукълада уа инвестор ишин неден башласа тап боллугъуну эмда аны инфраструктурагъа къошууну болжалыны юсюнден жазылады.

«Мында айтылгъаннга кёре, хар регион да кесини инвестицияла келтириу жаны бла онгларын кючлендирирге боллукъду. Биз бу стандартны «Иш кёллю Россей», РФ-ни промышленниклерини бла предпринимательлерини союзу эмда Сатыу-алыу – промышленность палата бла бирге жарашдыргъаныбыз ючюн, алай болуруна ишекли тюйюлбюз. Стандартны кийирген регионла аны санында болгъан инструментлени игилендириу бла быйыл окъуна кюрешип башларыкъдыла. Сетевой организацияла бла да байламлыкъла къурау андан ары барлыкъды. Аны хайырындан бизнесни сетьлеге къошууну болжалы иги да къысхартыллыкъды, къагъытла да теркирек берилликдиле», - дегенди РФ-ни экономиканы айнытыу министрини орунбасары Мурат Керефов.

Бу затладан сора да,  РАНХиГС-ни мурдорунда регионланы инвестициялы къауумларын хазырлау барады. РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосу «Росатом» бла бирге бардыргъан проектни хайырындан а инвестициялы жумушланы тамамлагъанда документлени санын азайтыргъа онг боллукъду. Бу мында айтылгъан стандарт къалай ишлеригине бизнес бла кюрешгенле багъа берликдиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.