НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я НЭГУ ЗРАГЪЭУЖЬ

КъБР-м Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм щIышылэм и 22-м концерт щатащ сабий творческэ гупхэм, уэрэджыIакIуэ-къэфакIуэхэм, «Креатив-каникулы. Зимний сезон» IуэхущIапIэм и музыкант ныбжьыщIэхэм. Мы Iуэхур и жэрдэмщ режиссёр Гумэ Маринэ, сыт щыгъуи а зэхыхьэр ядэзыIыгъ «Горянка» газетыр и дэIэпыкъуэгъуу.

Зэхыхьэм къыхэзылъхьахэм я мурад нэхъыщхьэр – илъэситхум щыщIэдзауэ илъэс пщыкIутI ныбжьым итхэу зэфIэкI зиIэ сабийхэр къэгъэнэIуэнымрэ псапэ Iуэху щIэнымрэщ. Ар ирагъэкIуэкIащ курыт еджапIэм щеджэхэу Бэбыгуей Данэрэ Нэхущ Салинэрэ.

Концертыр ягъэдэхащ КъБР-м эстетикэ гимнастикэмкIэ и «Эльбрус» федерацэм и унафэщI Терентьевэ Иннэ и гъэсэнхэм, Къардэн Алимрэ Хьэщыкъуей Ланэ зи художественнэ унафэщI «Иоканто» сабий уэрэджыIакIуэ студием, Романихинэ Иринэ зи унафэщI «Каллисто» къэфакIуэ театрым, ELVI SHOW студием, пшынауэ Къуэдз Самирэ. Апхуэдэу пшыхьым зыкъыщагъэлъэгъуащ Унэжэкъуэхэ Тимуррэ Заремэрэ я «Шагъди» къэфакIуэ ансамблым, Вахромеевэ Наталье и «Ассорти» ансамблым, нэгъуэщIхэми.

«Креативные каникулы» Iуэхур 2015 гъэм япэу щрагъэжьам абы и утыкур зыгъэдэха, «Голос. Дети» проектым хэта, «Детская волна-2022» проектым етIуанэ увыпIэр къыщызыхьа, сабийхэм уэрэд жыIэнымкIэ я урысейпсо зэпеуэм и Гран-при-р зыхуагъэфэща, «Песня года-22», «Рождественская песенка-22» зэхыхьэхэми хэта уэрэджыIакIуэ Куэцэ Идар и уэрэдхэм сабийхэр дежьууащ икIи къыдэфащ. Апхуэдэу ныбжьыщIэхэм я нэгу зрагъэужьащ Къанокъуэ Аринэ и «Holiday studio» аниматор студием, Къэзан Марьянэ и «ЛлаСтелла» продюсер центрым и «Звезда эстрады» гупжьейм екIуалIэ ныбжьыщIэхэм. Псом хуэмыдэу сабийхэр къыдэфащ зэхыхьэр зыгъэдэха уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Хъыжьрокъуэ СулътIан и «Едем на дискотеку» уэрэдым.

Зэхыхьэм хэтахэм сурэт щызытрагъэхыну плIанэпэр игъэдэхащ «The Lemon show» IуэхущIапIэм и унафэщI Кулахметов Алим. Концертым ирагъэблэгъащ Украинэм щекIуэкI дзэ Iуэхухэм хэт щIалэхэм я бынхэр, зи узыншагъэм къимыхь сабийхэр. «Креативные каникулы» Iуэхум гъатхэм пащэнущ.

 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:19

АПХУЭДЭ ГУЗЭВЭГЪУЭ ТХЬЭМ ЗЭИ АФIЭКIА ДИМЫГЪЭЛЪАГЪУ!

ПщIэ зыхуэсщI ди лъэпкъэгъу ­лъапIэхэ!

22.05.2024 - 09:18

ИСТАМБЫЛ И «БЕШИКТАШ»-Р КЪЫЗЭЗЫГЪЭПЭЩА УБЫХ ЩIАЛЭ

Тыркум и Истамбыл къалэм и «Бешикташ» спорт клубыр къызэзыгъэпэща убых щIалэ Шаплъы Уэс-мэн (мыбдежым адыгэ тхыкIэм, жыIэкIэм къыдогъэтIасэ щIалэм и цIэ-унэцIэр, щыуагъэ хэлъынкIи зыхуэIуа щыIэкъым

22.05.2024 - 09:18

ВАГЪУЭ УЖЬЫХЫЖЫМ И НЭХУ

Мэзкуу къалэмрэ абы  дэт Политехникэ институ­тымрэ я жэрдэмкIэ «Медиастарт» зыфIаща, журналист ныбжьыщIэхэм я зэ­хьэзэхуэ екIуэ­кIащ иджы­благъэ.

22.05.2024 - 09:14

1828 ГЪЭ: АДЫГЭХЭР ЗЭКЪУАЧ

Пащтыхь къэралыгъуэ­жьым адыгэ щIыналъэхэр ­зэкъуичын щыщIидза лъэхъэнэр илъэси 101-кIэ екIуэ­кIа Урыс-Кавказ зауэжьым и зы Iыхьэщ.

21.05.2024 - 09:03

ДАХАГЪЭМ ДИХЬЭХХЭМ Я КIУАПIЭ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм тхыдэ дахэ къыдокIуэкI.