ЗЭХЫХЬЭ ГУАПЭ

Вэрокъуэ Владимир и цIэр зэрихьэу Налшык дэт ЩэнхабзэмкIэ фондым иджыблагъэ литературэ пшыхь гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ.

- ИлъэсыщIэм къызэдгъэпэща ди япэ пшыхьыр тедухуащ Чуваш республикэм щыщу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу тхакIуэ-усакIуэхэм, - жеIэ Iуэхум и къызэгъэпэщакIуэ, Чувашхэм я лъэпкъ IуэхущIапIэу Налшык дэтым и унафэщI Мизинэ Ларисэ. Зэхыхьэм я цIэ къыщраIуащ тхакIуэ цIэрыIуэхэу Аниси Вася, Эльби Валентинэ, Хведер Агивер, Тургай Ольгэ, Хури Макар, Комаров Виктор сымэ, нэгъуэщIхэми. Ахэр Чувашием фIыуэ щацIыху, щалъытэ. ТхакIуэхэмрэ усакIуэхэм я гъащIэм щытепсэлъыхьащ, я IэдакъэщIэкIхэм щыщ пычыгъуэхэм къыщеджащ абы.

«ДыгъафIэ къалэ» сабий творчествэмкIэ академием щеджэ цIыкIухэр а усакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэм гъэхуауэ, сатыр къэс зыхащIэу къеджащ.

Зэхыхьэм хэтащ Налшык дэт библиотекэхэм я лэжьакIуэхэр.

«Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Чуваш Республикэмрэ я зэныбжьэгъугъэм и зэгухьэныгъэр» къызэзыгъэпэща Чувашым я цIыхубэ усакIуэ Тургая Валери и гъащIэ гъуэгуанэм, IэдакъэщIкIхэм, абы хузэфIэкIа Iуэху щхьэпэм щытепсэлъыхьащ пшыхьым.

ЗэIущIэм къыщыпсэлъащ ЩэнхабзэмкIэ фондым и унафэщI Мэкъуауэ Люазэ. Абы жиIащ ирагъэкIуэкIа Iуэхур игу зэрырихьар, апхуэдэ зэхыхьэхэм я мыхьэнэр ину къызэрилъытэр. Пшыхьым хэта ныбжьыщIэ цIыкIухэм абы яритащ Вэрокъуэ Владимир и тхылъхэм щыщ зыбжанэ.

Зэхыхьэм и къызэгъэпэщакIуэхэм абы хэта псоми щIыхь тхылъхэр иратащ. Котляров Виктор я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIахэм щыщ къызэхуэсахэм яхуигуэшащ.

ЗэIущIэм хэтахэм Мэкъуауэ Люазэ яригъэлъэгъуащ ЩэнхабзэмкIэ фондым и унафэщIу щыта Вэрокъуэ Владимир зэхуихьэса хьэпшыпхэмрэ тхылъхэмрэ.

ТЭРЧОКЪУЭ Дисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:19

АПХУЭДЭ ГУЗЭВЭГЪУЭ ТХЬЭМ ЗЭИ АФIЭКIА ДИМЫГЪЭЛЪАГЪУ!

ПщIэ зыхуэсщI ди лъэпкъэгъу ­лъапIэхэ!

22.05.2024 - 09:18

ИСТАМБЫЛ И «БЕШИКТАШ»-Р КЪЫЗЭЗЫГЪЭПЭЩА УБЫХ ЩIАЛЭ

Тыркум и Истамбыл къалэм и «Бешикташ» спорт клубыр къызэзыгъэпэща убых щIалэ Шаплъы Уэс-мэн (мыбдежым адыгэ тхыкIэм, жыIэкIэм къыдогъэтIасэ щIалэм и цIэ-унэцIэр, щыуагъэ хэлъынкIи зыхуэIуа щыIэкъым

22.05.2024 - 09:18

ВАГЪУЭ УЖЬЫХЫЖЫМ И НЭХУ

Мэзкуу къалэмрэ абы  дэт Политехникэ институ­тымрэ я жэрдэмкIэ «Медиастарт» зыфIаща, журналист ныбжьыщIэхэм я зэ­хьэзэхуэ екIуэ­кIащ иджы­благъэ.

22.05.2024 - 09:14

1828 ГЪЭ: АДЫГЭХЭР ЗЭКЪУАЧ

Пащтыхь къэралыгъуэ­жьым адыгэ щIыналъэхэр ­зэкъуичын щыщIидза лъэхъэнэр илъэси 101-кIэ екIуэ­кIа Урыс-Кавказ зауэжьым и зы Iыхьэщ.

21.05.2024 - 09:03

ДАХАГЪЭМ ДИХЬЭХХЭМ Я КIУАПIЭ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм тхыдэ дахэ къыдокIуэкI.