ДЯПЭКIИ НЭХЪЫБЭЖУ ЯГЪЭГУШХУЭНУЩ

УФ-м и Президентым и унафэкIэ 2023 гъэр ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсу ягъэнэхуащ. А жэрдэмым ипкъ иткIэ зэрыкъэралу егъэджэныгъэ лэжьыгъэшхуэ щекIуэкIынущ, а IэнатIэм пэрытхэм методикэ и лъэныкъуэкIэ я лэжьыгъэм халъхьэ щIэщыгъуэхэр, щIэблэм щIэныгъэ ябгъэдэлъхьэнымкIэ къагъэсэбэп гъэщIэгъуэнхэр утыку къихьэным хуэунэтIауэ. Къэбэрдей-Балъкъэрри а Iуэхугъуэм еджэныгъэм пыщIа пэхуэщIэ (проект) щэ ныкъуэ хуэдизкIэ пежьэну и гугъэщ.
Къэрал унафэщIым жэрдэм ищIа Iуэхугъуэм егъэджакIуэхэр къызэщIэIэтэн, IэнатIэм и пщIэр къэIэтын, щIэныгъэм и купщIэмрэ и мыхьэнэмрэ гъащIэм къешэлIэн мурадхэр иIэщ. Урысейми абы и щIыналъэхэми къыщызэрагъэпэщыну зэхьэзэхуэхэм, зэпеуэхэм щытекIуэхэмрэ къыщыхэжаныкIхэмрэ дяпэкIэ нэхъ зэраIэтынум, алъандэрэ зэрекIуэкIам нэхърэ нэхъыбэжкIэ зэрыгъэгушхуэным хущIэкъунущ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм зэрытриухуэмкIэ, 2023 гъэм егъэджакIуэхэм зыщIагъэкъуэн, зыпэрыт IэнатIэм щаIэ ехъулIэныгъэхэм я пщIэр къиIэтын папщIэ къэрал бюджетым къыхэкIыу мылъку хуиутIыпщынущ. ДяпэкIэ «Илъэсым и егъэджакIуэ», «Илъэсым и гъэсакIуэ», «Илъэсым и IэщIагъэлI» зэхьэзэхуэхэм я щIыналъэ Iыхьэхэм щытекIуахэм сом мин щэрыщэ иратынущ, абыхэм къыщыхэжаныкIахэмрэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэмкIэ лауреат хъуахэмрэ сом мин щэ ныкъуэ-щэ ныкъуэ хуагъэфэщэнущ. Абы къищынэмыщIауэ, «Къуажэ егъэджакIуэ» къэрал программэр зыгъэзащIэ егъэджакIуэхэми зэрадэIэпыкъун, зыпэрыт IэнатIэр къызэрыщагъэпсынщIэн Iэмалхэр нэхъыбэ ящIынущ. Апхуэдэу къэрал къулыкъущIэхэм я мурадщ егъэджакIуэхэмрэ гъэсакIуэхэмрэ я лэжьапщIэм зэрыхагъахъуэм хуэдэу ирагъэкIуэкIыну.
Къэбэрдей-Балъкъэрым Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм хъыбар къызэритамкIэ, егъэджакIуэ цIэрыIуэ, тхакIуэ, Урысейр лъэпкъ щэнгъасэр щIэныгъэм хуэзыша Ушинский Константин къызэралъхурэ илъэс 200 щрикъум ирихьэлIэу егъэджакIуэхэм я пщIэмрэ щIыхьымрэ къызыхэщ скъар ухуэныгъэ ин щIыналъэм щагъэувынущ. «ЕгъэджакIуэхэм я хьэкъым цIыхубэм пщIэ зэрыхуащIыр, щыIэныгъэмрэ щIэблэм я къэкIуэнумрэ абыхэм куэдкIэ зэрелъытар къызыхэщ а скъар ухуэныгъэм абыхэм яхудиIэ пщIэр къридгъэлъэгъуэну аращ, армыхъумэ нэхъыбэж зэрахуэфащэри, зыпэрыт IэнатIэр куэд зэрыхуэныкъуэри фIы дыдэу зыхыдощIэ», – щыжаIащ къулыкъущIапIэм.

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.

16.04.2024 - 08:19

КIЫЩ АСЛЪЭНБЭЧ И ДЫЩЭХЭМ КЪЫХЕГЪАХЪУЭ

Мэлыжьыхьым и 9 - 10-хэм Орёл къалэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзмыххэм я деж пашэныгъэр алыдж-урым бэнэкIэмкIэ къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.

16.04.2024 - 08:18

СОЧЭ КЪАЩЫПОПЛЪЭ

«Белая Ладья» фIэщыгъэр зэрихьэу Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ курыт еджапIэхэм я командэхэм шахматымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

16.04.2024 - 08:18

КЪЫЩIАГЪЭКIЫМ И КУЭДАГЪЫМ ХОХЪУЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2024 гъэм и щIышылэ -мазаем къриубыдэу республикэм къыщыщIагъэкIа IэфIыкIэхэкIхэм я куэдагъым процент 24-кIэ, н