КЕЗИУЛЮ ЖОЛ ИШЛЕНИ БАШЛАРГЪА ХАЗЫРЛАНАДЫЛА

КъМР-ни Жолла жаны управлениясыны  келечилери,  «Вольный Аул – Хасания - Герпегеж-Къашхатау» жолну игилендириу жаны проектни   жарашдырырдан алгъа, объектде болуп, анда хал бла шагъырейленнгендиле.  Специалистле адамла  жаяу жюрюген тийрелени кёбейтирге, «зебрала» ишлерге, улоу тохтагъан комплексле къураргъа, жауун саркъырча арыкъла, темир буруула тартыргъа эм къоркъуусузлукъну башха  мадарларын этерге кереклисин тохташдыргъандыла.    

Жангыртыу ишлени кезиуюнде шёндюгю амалла бла материалла хайырланыллыкъдыла. Ол санда бордюрла алышынныкъдыла, жаяу жолчукъла тапландырлыкъдыла, ызы бла эки къат асфальт жайыллыкъды. Аны бла бирге  жар оюлмазча этилликдиле.  Ахырында жорукъланы билдирген белгиле бла ызла  салынырыкъдыла.

Аны бла бирге бюгюнлюкде Хасанияны Атто улу орамыны баш жанында аслам ишчи  эм энчи техника да къатышып, уллу ремонт барады.  Жол  Ислам орамдан башлап Май орамгъа дери транспортха  жабылыпды. Былайда  таза эм кир суулагъа быргъыланы алышырча жумушла тамамланадыла.

Графикге кёре ишле  быйылны ахырына бошалыргъа керекдиле. Ол себеден Нальчик шахар округну администрациясы жамауатны   болумну ангыларгъа эм алгъадан маршрутну тап къураргъа чакъырады.

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.