КЕЗИУЛЮ ЖОЛ ИШЛЕНИ БАШЛАРГЪА ХАЗЫРЛАНАДЫЛА

КъМР-ни Жолла жаны управлениясыны  келечилери,  «Вольный Аул – Хасания - Герпегеж-Къашхатау» жолну игилендириу жаны проектни   жарашдырырдан алгъа, объектде болуп, анда хал бла шагъырейленнгендиле.  Специалистле адамла  жаяу жюрюген тийрелени кёбейтирге, «зебрала» ишлерге, улоу тохтагъан комплексле къураргъа, жауун саркъырча арыкъла, темир буруула тартыргъа эм къоркъуусузлукъну башха  мадарларын этерге кереклисин тохташдыргъандыла.    

Жангыртыу ишлени кезиуюнде шёндюгю амалла бла материалла хайырланыллыкъдыла. Ол санда бордюрла алышынныкъдыла, жаяу жолчукъла тапландырлыкъдыла, ызы бла эки къат асфальт жайыллыкъды. Аны бла бирге  жар оюлмазча этилликдиле.  Ахырында жорукъланы билдирген белгиле бла ызла  салынырыкъдыла.

Аны бла бирге бюгюнлюкде Хасанияны Атто улу орамыны баш жанында аслам ишчи  эм энчи техника да къатышып, уллу ремонт барады.  Жол  Ислам орамдан башлап Май орамгъа дери транспортха  жабылыпды. Былайда  таза эм кир суулагъа быргъыланы алышырча жумушла тамамланадыла.

Графикге кёре ишле  быйылны ахырына бошалыргъа керекдиле. Ол себеден Нальчик шахар округну администрациясы жамауатны   болумну ангыларгъа эм алгъадан маршрутну тап къураргъа чакъырады.

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.09.2023 - 09:25

ТИРЛИКНИ КЪАЙГЪЫСЫН БЮГЮНДЕН ЭТЕРГЕ

Бирси битимле бла бирге жилекле бериучю юлкюле да бу кюнледе кеслерин къышха хазырлайдыла. Аны себепли андан экинчи жыл да тирлик алыргъа сюе эсек, ол битимлеге да болушургъа борчлубуз.

24.09.2023 - 09:25

НАЛЬЧИК КУРОРТНУ БИРИНЧИ АТЛАМЛАРЫ

Къабарты-Малкъар Республика Кавказ тауланы айбатлы тиклеринде, Терк сууну сол жанында орналады. Тамашалы табийгъаты, дарманлы хауасы адамны саулугъуна хайырлыдыла.

24.09.2023 - 09:25

МЕНИ ЁХТЕМЛЕНДИРГЕН АЙБАТ ТАУ ЭЛ

Къабарты –Малкъарны  эм  ариу  эллеринден  бирине Ташлы-Тала  саналады.  Эл  тюз  жерде  орналгъанлыкъгъа,  тёгерегин къаяла къуршалайдыла.  Тенгизден 1119 метр   бийикдеди.

23.09.2023 - 12:35

ЖЕТИШИМЛИ БОЛУРГЪА ЮЙРЕННГЕНДИЛЕ

КъМКъУ-ну «Точка кипения» платформасында «Кесинги келир заманынгы къура» деген ат бла ишчи оюн озгъанды. Ол «Сбербанк» ПАО-ну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башламчылыгъы бла бардырылгъанды.

23.09.2023 - 10:05

ЖАНГЫ СЕКЦИЯЛА АЧЫЛГЪАНЫ – ЖАШ АДАМЛАГЪА СЕБЕПЛИК

Спортну талай тюрлюсюнден - ауур атлетикада, грек-рим тутушууда, каратеде, боксда, пауэрлифтингде - Олимпиада оюнланы призёрлары, дунияны, Европаны, къыралны, даражалы халкъла аралы эришиулени кёп