КЕЗИУЛЮ ЖОЛ ИШЛЕНИ БАШЛАРГЪА ХАЗЫРЛАНАДЫЛА

КъМР-ни Жолла жаны управлениясыны  келечилери,  «Вольный Аул – Хасания - Герпегеж-Къашхатау» жолну игилендириу жаны проектни   жарашдырырдан алгъа, объектде болуп, анда хал бла шагъырейленнгендиле.  Специалистле адамла  жаяу жюрюген тийрелени кёбейтирге, «зебрала» ишлерге, улоу тохтагъан комплексле къураргъа, жауун саркъырча арыкъла, темир буруула тартыргъа эм къоркъуусузлукъну башха  мадарларын этерге кереклисин тохташдыргъандыла.    

Жангыртыу ишлени кезиуюнде шёндюгю амалла бла материалла хайырланыллыкъдыла. Ол санда бордюрла алышынныкъдыла, жаяу жолчукъла тапландырлыкъдыла, ызы бла эки къат асфальт жайыллыкъды. Аны бла бирге  жар оюлмазча этилликдиле.  Ахырында жорукъланы билдирген белгиле бла ызла  салынырыкъдыла.

Аны бла бирге бюгюнлюкде Хасанияны Атто улу орамыны баш жанында аслам ишчи  эм энчи техника да къатышып, уллу ремонт барады.  Жол  Ислам орамдан башлап Май орамгъа дери транспортха  жабылыпды. Былайда  таза эм кир суулагъа быргъыланы алышырча жумушла тамамланадыла.

Графикге кёре ишле  быйылны ахырына бошалыргъа керекдиле. Ол себеден Нальчик шахар округну администрациясы жамауатны   болумну ангыларгъа эм алгъадан маршрутну тап къураргъа чакъырады.

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

12.06.2024 - 12:25

«ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪ МЕНИ СОЛУТХАН ЭТЕДИ»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады.

12.06.2024 - 09:03

САБИЙЛЕ, АБАДАНЛА ДА СЮЙГЕН ТАТЛЫ АШАРЫКЪ

«Мороженое сюемисе?» деп сорсанг, анга угъай дерик адамны тапхан бек къыйын боллукъду. Татлы, кеси да исси кюнде бютюнда аламат – нечик хычыуун затды ол.

12.06.2024 - 09:03

БИРИНЧИЛИК ЮЧЮН – КЪАТЫ КЮРЕШЛЕ

КъМР-ни Жаш  тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Жигитлени лигасы» интеллектуал – спорт эришиулени чегинде Лескен районда грек-рим тутушуудан сынаула болгъандыла.

11.06.2024 - 09:13

ЭКИ ЖАНЛЫ БИРГЕ ИШЛЕУНЮ ОНГЛАРЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

Петербургдагъы XXVII халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Газпромбанкны правленини таматасыны орунбасары Владимир Зауэрс бла ишчи тюбешиую болгъанды.

11.06.2024 - 09:12

АНА ТИЛ – ЖЫРЛАДА, НАЗМУЛАДА, САГЪЫШЛАДА

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады.