СУУУКЪЛАДА АРТЫКЪДА МАГЪАНАЛЫ САУГЪА

КъМР-ни Парламентини президиумуну келечилери энчи аскер операциягъа Къабарты-Малкъардан къатышхан аскерчилеге бензин бла ишлеген генератор бергендиле. Аны юйюне солургъа келген аскерчи алгъанды.

Ол депутатлагъа    саугъа ючюн ыразылыгъын айтханды эмда сууукъ кезиуде ол артыкъда керек болгъанын белгилегенди. Генератор лагерьни жылытыргъа жетеригин чертгенди ол. Парламентни спикерини орунбасары Жанатайланы Салим   депутатла мындан ары да аскерчилеге, аланы юйюрлерине болушлукъ этериклерин айтханды.

Депутатла энчи операцияны башдыргъан аскерчилеге болушлукъну дайым да этгенилерин айтырчады. Аланы башламчылыгъы бла жандауурлукъ жюк фронтха жетдирилгенди.

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.