СУУУКЪЛАДА АРТЫКЪДА МАГЪАНАЛЫ САУГЪА

КъМР-ни Парламентини президиумуну келечилери энчи аскер операциягъа Къабарты-Малкъардан къатышхан аскерчилеге бензин бла ишлеген генератор бергендиле. Аны юйюне солургъа келген аскерчи алгъанды.

Ол депутатлагъа    саугъа ючюн ыразылыгъын айтханды эмда сууукъ кезиуде ол артыкъда керек болгъанын белгилегенди. Генератор лагерьни жылытыргъа жетеригин чертгенди ол. Парламентни спикерини орунбасары Жанатайланы Салим   депутатла мындан ары да аскерчилеге, аланы юйюрлерине болушлукъ этериклерин айтханды.

Депутатла энчи операцияны башдыргъан аскерчилеге болушлукъну дайым да этгенилерин айтырчады. Аланы башламчылыгъы бла жандауурлукъ жюк фронтха жетдирилгенди.

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 09:04

БИРИНЧИ ПОЛИКЛИНИКА ЖЫЛНЫ ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДА ХАЙЫРЛАНЫРГЪА БЕРИЛЛИКДИ

«Нальчикни шахар поликлиникасында къурулуш ишле къыстау бардырыла турадыла, аны быйлгъы жылны экинчи жарымында хайырланыргъа берир мурат барды.

17.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 09:02

АНА ТИЛНИ АЙНЫТЫУ АМАЛЛАНЫ СЮЗГЕНДИЛЕ

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.