ХАБЗЭУБЗЫХУ IЭНАТIЭР ЗИ ДЖЭЛЭСХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым иджыблагъэ щызэхэтащ ЩIалэгъуалэ палатэм 2022 гъэм иригъэкIуэкIа лэжьыгъэр къыщызэщIакъуэж зэIущIэ. Илъэсым къриубыдэу КъБР-м и Парламентым и ныбжьыщIэ къудамэм хузэфIэкIамрэ дяпэкIи зэфIахын хуейуэ къапэщылъымрэ теухуауэ къэпсэлъащ ЩIалэгъуалэ палатэм и унафэщI Борисевич Екатеринэ.

ЩIалэгъуалэ палатэм и VII зэхуэсым цIыху 50 хэтщ. Я нэхъыщIэ дыдэм и ныбжьыр илъэс 19 ирикъуауэ аращ, нэхъыжь дыдэр илъэс 35-рэ мэхъу.

Борисевич Екатеринэ и къэпсэлъэныгъэм къызэрыхэщамкIэ, 2022 гъэм ЩIалэгъуалэ палатэм лэжьыгъэ хъарзынэ иригъэкIуэкIащ. «Дэ тхузэфIэкIащ цIыху 1500-рэ зыхэт Iуэхугъуэ 19 къызэдгъэпэщу едгъэкIуэкIын, ди къэралым и хэгъэгу зэхуэмыдэхэр щызэхаша Iуэхугъуэ 30 дыхэтын, ди Iуэху еплъыкIэрэ дуней лъагъукIэкIэ дэ тхуэдэ IуэхущIапIэхэм дадэгуэшэн. Абы къищынэмыщIауэ, ЩIалэгъуалэ палатэр КъБР-м и Парламентым и къудамэхэм я унафэщIхэмрэ абыхэм я къуэдзэхэмрэ дадэлэжьэну, Iуэху пыухыкIахэмкIэ чэнджэщ къеIытхыну, ахэр къыхэтлъхьэ пэхуэщIэхэм (проектхэм) къыхэтшэну Iэмал къыдэзыт «Хабзэубзыху ныбжьыщIэ» программэм и жэрдэмщIакIуэ хъуащ. Программэм нэгъуэщI пщэрылъи зыхуегъэувыж – къулыкъущIэхэм щIалэгъуалэр къэрал Iуэху зехьэкIэм хуэущииныр къалэну къегъэщтэныр. Ди гуапэ зэрыхъущи, ди жэрдэмыр депутатхэм къащтащ, дызытехьэ илъэсыр «ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсу» зэрыщытым къыхэкIыу, етIанэгъи дызэрежьам хуэдэу дызэдэлэжьэнуи тедубыдащ.

ЩIалэгъуалэ палатэм дежкIэ хабзэубзыху Iуэхугъуэхэм мыхьэнэшхуэ яIэщ. Къапщтэмэ, КъБР-м и Парламентым къищтэ унафэхэм и гупсысэрэ чэнджэщрэ ирихьэлIэну, щIыналъэм щызекIуэ щытыкIэмрэ Iуэху еплъыкIэмрэ ехьэлIауэ и псалъэ хилъхьэну хущIокъу. Дызэрыт илъэсым ЩIалэгъуалэ палатэм и хабзэубзыху къудамэм жэрдэм зыбжанэ къыхилъхьащ. Абыхэм ящыщщ, псалъэм папщIэ, «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Конституцэм хэлъхьэпхъэ зэхъуэкIыныгъэхэм ехьэлIауэ», «Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIалэгъуалэ политикэм теухуа хабзэм хэлъхьэпхъэ зэхъуэкIыныгъэхэм ехьэлIауэ», «УФ-м и щIалэгъуалэ политикэм теухуа хабзэм хэлъхьэпхъэ зэхъуэкIыныгъэхэм ехьэлIауэ» зи фIэщыгъэ хабзэ пэхуэщIэхэр», – жиIащ Борисевич Екатеринэ.

АдэкIэ ЩIалэгъуалэ палатэм и унафэщIыр тепсэлъыхьащ зи зэфIэкIрэ жаныгъэкIэ къахэща Мэшыкъуэ Астемыр «Си хабзэубзыху жэрдэм-2022» урысейпсо зэхьэзэхуэм зэрыщытекIуам. «УФ-м ЛэжьыгъэмкIэ и кодексым» и 81-нэ едзыгъуэм и 8-нэ Iыхьэм хэлъхьэпхъэ зэхъуэкIыныгъэхэмрэ ар апхуэдэу щытын щIыхуеймрэ щигъэнахуэу Мэшыкъуэ Астемыр утыкушхуэм ирилъхьа лэжьыгъэм зэпеуэм и къызэгъэпэщакIуэхэр куэдрэ ирипсэлъащ, гъэщIэгъуэн дыди къащыхъуащ, гулъытэ зыхуищIа Iуэхугъуэхэм уедаIуэу къэбгъэнэж мыхъуну мыхьэнэшхуэ иIэуи къалъытащ.

ЩIалэгъуалэ палатэм иригъэкIуэкIа лэжьыгъэр къызэщIэзыкъуэж къэпсэлъыныгъэм апхуэдэу къыщыхэщащ зэ еплъыгъуэкIэ политикэм емыпха, ауэ жылагъуэм ифI зыхэлъ Iуэхухэми абы и лэжьакIуэхэр зэрыхэтар. Псалъэм и хьэтыркIэ, «ЩIалэгъуалэ хьэрычэтыщIэ IэнатIэм зегъэужьыныр» зыфIаща Iэнэ хъурейм цIыхуищэм щIигъу кърашэлIэн яхузэфIэкIащ. Абы ипкъ иткIэ къулыкъущIэ ныбжьыщIэхэм мастер-классхэмрэ лекцэхэмрэ ирагъэкIуэкIащ, гъэлъэгъуэныгъэр къызэрагъэпэщащ. КъищынэмыщIауэ, ди гуапэ зэрыхъущи, ЩIалэгъуалэ палатэм ди щIыпIэм и щIыдэлъху лъэпкъитIым – адыгэхэмрэ балъкъэрхэмрэ – я анэдэлъхубзэмкIэ ныбжьыщIэ зэпеуэхэр зэхашащ. Бзэмрэ щэнхабзэмрэ хъумэным хуэунэтIа а Iуэхугъуэхэм къэралыр и жэрдэмщIакIуэ щыхъум деж, пцIы хэлъкъым, я пщIэр нэхъ къэIэта мэхъу, хуащI гулъытэми зеубгъу.

Борисевич Екатеринэ и гугъу ищIащ ныбжьыщIэхэм я узыншагъэми гулъытэшхуэ зэрыхуащIыр. «ЩремыIэ наркотикхэр» зи фIэщыгъэ жэрдэмым ипкъ иткIэ ЩIалэгъуалэ палатэм хэтхэр курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэхэм щIэх-щIэхыурэ макIуэ, ныбжьыщIэхэм псалъэмакъхэр драгъэкIуэкI, хъунумрэ мыхъунумрэ, хабзэр къызэпызыудымрэ къемызэгъымрэ теухуа лекцэхэм къахуоджэ. Дыкъэзыухъуреихь дунеймрэ щIыуэпсымрэ хъумэнми иропIейтей щIалэгъуалэр. Абы теухуауэ щIэнIуатэ зыбжанэ палатэм къызэригъэпэщащ, псапащIэ Iуэхугъуэхэри иригъэкIуэкIащ (жыгхэр ягъэтIысащ, мэз лъагъуэхэмрэ гъуэгухэмрэ къыхагъэщыжу къуацэ-чыцэхэр ягъэкъэбзащ, пхъэнкIийхэр зэщIакъуащ, нэгъуэщIхэри).

ЩIалэгъуалэ палатэм и лэжьыгъэр щыхьэрым къыдэнэжыркъым. Ар щIыналъэхэми макIуэ, къуажэхэми ялъоIэс. «Псалъэм папщIэ, дэ дыщыIащ Iэпкълъэпкъым зызегъэужь щэнхабзэмрэ спортымкIэ уардэунэр Яныкъуей къыщызэIуахым ирагъэкIуэкIа топджэгум, дыхэтащ «Зэхуэдэхэр зопсэлъыл1э» зыфIаща жэрдэмым, зыкъыщыдгъэлъэгъуащ Бахъсэн къалэм щекIуэкIа, «Парламент зэныкъуэкъухэм». Сыт хуэдэ Iуэхугъуэ дыхэмыхьэми, дызыхущIэкъур зыщ – лъахэр къызыхуэнэну щIалэгъуалэращ, Iэмал зэриIэкIэ акъыл жанкIэ абы и къэкIуэным бгъэдыхьэу щIэблэр гъэсэнырщ, апхуэдэ зэхэщIыкI хэлъхьэнырщ», – жиIащ Борисевич Екатеринэ.

ЩIалэгъуалэ палатэм лэжьыгъэ хъарзынэ иригъэкIуэкIащ, ауэ, унафэщIым зэрыжиIащи, дяпэкIи къапэщылъыр мащIэкъым. «ТщIэн хуейр мащIэкъым. Псалъэм и хьэтыркIэ, КъБР-м ЩIалэгъуалэм и IуэхухэмкIэ и министерствэм дызэрыдэлэжьэну Iэмалхэр дубзыхун хуейщ, УФ-м и Президентым и Унафэм ипкъ иткIэ, цIыхубэм зэдай щэнхабзэ къэгъэщIыгъэхэр хъума, егъэфIэкIа, зегъэужьа хъун папщIэ щIапхъэхэми дегупсысыну къытпэщылъщ», – жиIащ и псалъэмакъым и кIэухыу Борисевич Екатеринэ.

 

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

ФIЫМ Я ФIЫЖХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

«Уэ хьэрычэт щIэи, сэ берычэт хэслъхьэнщ», – жиIащ, жаIэ, Тхьэм.

01.06.2023 - 10:01

ПШЭРЫХЬ ХУЩАНЭ…

Новеллэ

01.06.2023 - 09:03

ГЪАЩIЭМ И ДАМЫГЪЭХЭР

Щыхьэрышхуэхэмрэ къалэ цIыкIухэмрэ я теплъэхэр егъэфIэкIуэным, хьэщIэ кIуапIэ щIыным, цIыху нэхъыбэ ешэлIэным, ахэр нэгузыужьыпIэу гъэпсыным ехьэлIауэ зэхьэзэхуэ куэд къэралым иужьрей илъэсхэм щраг

01.06.2023 - 09:03

ПХЪЭIЭПЭ

Ди зэманым хадэхэм дызэрилэжьыхь пхъэIэпэр къызытехъукIа Iэмэпсымэр къызэрыунэхурэ куэд щIащ.

31.05.2023 - 12:25

УАХЭР ЗЫЩIЭЗЫШЭЩ

 Къыщысынур дымыщIэми…

Хьэршыр зыдж щIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, уахэ щIэншэм къыщызылъэтыхь мащэ кIыфIхэм я зэранкIэ ЩIы Хъурейр бзэхыжыпэнкIэ хъунущ.