ЖАНДАУУРЛУКЪГЪА ДА ТИРИ КЪАТЫШАДЫЛА

Кёп болмай Россейни Экономиканы айнытыу министерствосу  «Мой бизнес» ара бла бирге  #Мойбизнес Помогает деген жандауурлукъ акция ётдюргендиле.  Аны баш магъанасы  - регионлада къолайсызлагъа болушлукъ тапдырыргъады эм жандауурлукъ ишге жамауатны эсин бурургъады. Къабарты-Малкъар да «Мой бизнес» араны бёлюмюню башламчылыгъы бла  анга 2019 жылдан бери къатышады. Ол бизнес биригиу къошумчулукъ этмей къуралмазлыгъын да энчи белгилерчады.  

Жангы жылны аллында республиканы  предпринимательлери болушлукъгъа  къумач, аш-суу, кийим эм башха продукцияларын да келтиргендиле. Жыйылгъан ахчагъа уа адамгъа биринчи керек болгъан товарла алыннгандыла. Саулай алып айтханда, бу жол  180-ге жууукъ адамгъа болушлукъ тапдырылгъанды.  

КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосу бла   «Мой бизнес» ара   акциягъа къатышханлары ючюн «Сириус-М», «Фрукт-Трейд», «Горянка-а»,  «Беркомпани»,  «Кристалл-Терек», «Дизатекс», «ЮгСад-Агро», «Живая вода»,  «Тигинтон»,  «ИВС»,  «Профхимия-ЮГ» биригиулеге, предпринимательле  Малкъарланы Айшатха, Альберт Улимбашевге,  Владимир Дышековха,  Аслан Азиковха,  Джамиля Муртазалиевагъа,  Владислав Можгинге,  Жанна Боготовагъа эм атлары сагъынылырын  сюймегенлеге да жюрек ыразылыкъларын билдиредиле. 

- Къабарты-Малкъарда быллай огъурлу иш  тёреге айланнганды эм мындан арысында бардырыллыкъды,- деп къошхандыла акцияны къурагъанла да.

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 15:02

АРА ЖОЛ АЙБАТ ЭМ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА

Арт жыллада Элбрус муниципал районда «Иги шахар болум къурау» федерал проектге кёре, эки майдан, аллай бир парк, жети сквер эм бир стела жангыртылгъанды.

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.