ТХЫЛЪЫР ЗИ IЭПЭГЪУ ЩIЭБЛЭ

Налшык къалэм Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ и проспектым тет къалэ библиотекэр иджырей мардэхэм тету зэрагъэпэщыжри IэмэпсымэщIэхэр щагъэуващ, щIэлъ тхылъхэм я бжыгъэми къыхагъэхъуащ. Къалэ библиотекэр зэрырагъэфIэкIуам, абы нобэ иIэ щIэупщIэм тедгъэпсэлъыхьыну IуэхущIапIэм и унафэщI Бажэ Iэминэ зыхуэдгъэзащи, къыджиIахэм ди гуапэу фыщыдогъэгъуазэ.

Библиотекэр зэрагъэпэщыжа нэужь, «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектым тету, иджырей щIэблэм я библиотекэхэр егъэфIэкIуэным и IуэхукIэ къызэрагъэпэща грант зэпеуэм IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэр я зэфIэкI щеплъыжащ икIи абы зэрыщытекIуам къыпэкIуа ахъшэ саугъэтымкIэ  зыхуеину иджырей Iэмэпсымэхэр, компьютерхэр, тхылъхэр, унэлъащIэхэр, шэнтжьейхэр къащэхуащ. КъыжыIапхъэщ, абы и лъэныкъуэкIэ зи узыншагъэм къимыхьхэми гулъытэ зэрыхуащIар. ФIыуэ зэхэзымыххэм папщIэ тхьэкIумэIулъхьэхэмрэ зи нэм фIыуэ имылъагъухэм яхуэщIа клавиатурэхэмкIэ къызэрагъэпэщащ IуэхущIапIэр. Грант дэIэпыкъуныгъэм и фIыгъэкIэ, дызыхуэкIуэ илъэсищми иджыри тхылъхэр къаIэрыхьэнущ. КъищынэмыщIауэ, абы щахъумэ тхылъхэм я бжыгъэм хагъахъуэ федеральнэ бюджетым къыхэкIыу къаIэрыхьэ ахъшэмкIэ. Я гуапэ мэхъу ди тхакIуэхэм къыдагъэкI я тхылъхэм щыщ библиотекэм тыгъэ зэрыхуащIыр. Иджыблагъэ абы зи тхылъ щIэзылъхьахэм ящыщщ ди лэжьэгъу тхакIуэ, журналист Къаныкъуэ Анфисэ, урысыбзэкIэ, испаныбзэкIэ, адыгэбзэкIэ тхэ Нэгъуей Ингрид. 

- 1986 гъэм къызэIуаха мы библиотекэм илъэс куэдкIэ газетхэмрэ журналхэмрэ щахъумэу къекIуэкIащ. Зэрагъэпэщыжу 2021 гъэм ирагъэфIэкIуа нэужь, илъэс 14 ныбжьым итхэм щыщIэдзауэ гупыж зыщI дэтхэнэ зы балигъри къекIуэлIэну Iэмал яIэ хъуащ. Сабийхэм яхуэгъэза тхылъхэри диIэщи, илъэс I4 иримыкъуахэм я адэ-анэхэм къыхуащтэ хъунущ. Нэхъыбэу ди тхылъхэр зыхуэгъэзар  курыт еджапIэхэм щIэсхэрщ. Гъэмахуэм еджакIуэхэм ират классщIыб литературэхэм щыщ куэд ди деж къыщагъуэтынущ, - жеIэ Iэминэ. – Псом хуэмыдэу щIэупщIэшхуэ яIэщ иджырей художественнэ, классикэ литературэхэм, психологием теухуахэм,  комиксхэм. Жьыи щIэи ди бжэхэр дапщэщи яхузэIухащ, - жеIэ Аминэ.

Абы къызэрыхигъэщащи, я деж къекIуалIэ тхылъеджэхэм Iэмал яIэщ я дерсхэм, проектхэм зыхуагъэхьэзырыну, зэрыцIыхуну, зэпсэлъэну, загъэпсэхуну. КъищынэмыщIауэ, библиотекэм щэнхабзэ, литературэ зэхыхьэ щIэщыгъуэхэр щрагъэкIуэкI. Кавказ Ищхъэрэм и ТхакIуэхэм я клубым ди щIыналъэм щиIэ къудамэм хэтхэри IуэхущIапIэм мазэм зэ щызэхуос. Абы тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я тхыгъэхэм щыхоплъэ, щытопсэлъыхь. Апхуэдэщ «НыбжьыщIэхэм я тхылъхэм я тхьэмахуэр», «Библиотекэхэм я жэщ» урысейпсо Iуэхухэр. Мы махуэхэм абы къыщызэрагъэпэщынущ ИлъэсыщIэ (Хъуромэ) къеджэныгъэхэр. Тхылъеджэхэр зэхуэсу, фIыуэ ялъагъу тхакIуэхэм я Iэдакъэ къыщIэкIа, ИлъэсыщIэм теухуа тхыгъэ гъэщIэгъуэнхэм къеджэнущ.

IуэхущIапIэм екIуалIэ ныбжьыщIэхэм я псалъэм къыхагъэщащ библиотекэм и унафэщI Бажэ Iэминэ, и лэжьакIуэхэу Хьэжы Светланэрэ Мокаевэ ФатIимэрэ жэуаплыныгъэ ин яIэу я IэнатIэм зэрыбгъэдэтыр.

Налшык къалэм и гимназие №29-м и 10-нэ классым щеджэ Магомед къытеувыIащ Налшык къалэ администрацэм и ЩIалэгъуалэ советым хэт и ныбжьэгъу волонтёр щIалэм и чэнджэщкIэ библиотекэм къэкIуэн зэрыщIидзар икIи езыри волонтёр лэжьыгъэм зэрыдихьэхар.

- Мы библиотекэр хуабжьу сигу ирохь, зэман щызгъэкIуэнуи сфIэфIщ. Аращ тхылъ седжэну щIэх-щIэхыурэ сыкъыщIэкIуэр. Псом хуэмыдэу сфIэгъэщIэгъунщ япон комиксхэр. КъыдэкIыгъуэ куэд щыбгъуэт мы IуэхущIапIэм тхылъ ущеджэ и пэшыр екIуу зэрагъэдэхам удимыхьэхынкIэ Iэмал иIэкъым, - жеIэ Магомед. – Тхылъхэр фIыуэ зылъагъу си зы ныбжьэгъуи нобэ япэу къыздэсшащ.

Магомед библиотекэм япэу къыздиша Инал къытеувыIащ «Гарри Потер» тхылъыр унэм здимыхьу, атIэ иджыри къытригъазэурэ шэнтжьейм ису абы щеджэну зэримурадым.

Налшык къалэм и гимназие №14-м и 11-нэ классым и еджакIуэ Залинэ къыджиIащ библиотекэм экзаменхэм зыхуигъэхьэзыру, аудио тхылъхэм едаIуэу зэман щиIэхэм куэдрэ зэрыщIэсыр. Абы къыпищащ IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэр я лэжьыгъэм гу къабзэкIэ зэрыбгъэдэтыр икIи  психологхэм, журналистхэм, тхакIуэхэм я зэхыхьэу къыщызэрагъэпэщхэр щIэщыгъуэ зэрыщыхъур.

Сурэтхэр КЪАРЕЙ Элинэ трихащ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР НЭХЪРИ ЩIАГЪАХУАБЖЬЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» пэхуэщIэм къигъэув Iуэхугъуэхэр илъэсым и кIуэцIкIэ зэпымыууэ зэрырагъэкIуэкIым гу лъызымытэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм яхэту къыщIэкIынкъым.

22.06.2024 - 09:03

«СИ ХЭКУМ И МАКЪ»

Налшык щэнхабзэм зыщрагъэужь центрым щекIуэкIащ «Си  Хэкум и макъ» фестивалыр.

21.06.2024 - 08:54

КУЭД ЗЫЩЫМЫГЪУАЗЭ ТХЫЛЪХЭР

Черкесск къалэм и Сурэт галереем «Адыги: рыцари, всадники, воины» Iуэхум хыхьэу щагъэлъэгъуащ КъБКъУ-м и «Эрмитаж-Кавказ» щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрым и къудамэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ ка

21.06.2024 - 08:54

ГЪЭМАХУЭ КIУЭДА

1816 гъэм нэхъ щIыIэ Урысейми, Европэми, Америкэ Ищхъэрэми зэи къыщыхъуакъым. «Илъэс дыкъа» зыфIаща щIыуэпс къэхъугъэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар къыщахутар лIэщIыгъуэ псо дэкIыжауэщ. 

21.06.2024 - 08:53

УНАГЪУЭР КЪРАГЪЭЛАЩ

Тырныауз къалэм дэт район сымаджэщым и дэIэпыкъуэгъу псынщIэ IэнатIэм мэкъуауэгъуэм и 9-м жэщыкум псэлъа цIыхухъум жиIэну зыхунэсар кърагъэлыну зэрылъаIуэмрэ я хэщIапIэмрэщ, адэкIэ зэпыщIэныгъэр зэ