НАЛОГЛА ТЁЛЕУЧЮЛЕ БЛА МАГЪАНАЛЫ УШАКЪ

Кеслери иш къурагъанлача эсепге туруп, эл мюлк бёлюмде уруннганланы гражданланы къыйынларын хайырланыуда право жаны бла чыкъгъан сорууланы сюзгендиле федерал налог службаны КъМР-де Управлениясында. Ишчи къауумну жыйылыууна УФНС-ни башчысыны орунбасары Будайланы Расул, «Опора России» организацияны КъМР-де бёлюмюню башчысы Альберт Кильчуков, КъМР-ни урунуу жаны бла Къырал инспекциясыны тамата къырал инспектору Марина Бухурова, УФНС-ни специалистлери, организацияланы келечилери эмда энчи предпринимательле къатышхандыла.

Урунуу келишимни орунуна кеси аллына иш къурагъан бла келишим этилгенни къалай ачыкъларгъа боллугъун тохташдыргъандыла ФНС-де. Сёз ючюн, аллай адамгъа хакъ жаланда бир компаниядан келип тура эсе, бютюнда ахчаны ёлчеми да ай сайын хазна тюрленмей - ол ишеклик туудурады. Андан сора да тюрлю-тюрлю чурумлагъа эс бурулады. Налог службаны эмда урунуу жаны бла Къырал инспекциясыны келечилери аланы юсюнден толу хапар айтхандыла, кеслери иш къурагъанла бла келишимни къалай этерге кереклисин да ангылатхандыла. Бу теманы сюзе кетип, сейирлери болгъан ведомстволаны эмда жер-жерли администрацияланы келечилеринден ишчи къауум къураргъа оноулашхандыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.