ТХЫЛЪЫР ЦIЫХУМ И IЭПЭГЪУУ

Налшык къалэ иджыблагъэ зэхуэс гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ. Ар теухуат иджырей дуней еплъыкIэхэм къыхэкIа, цIыху зэхэтыкIэщIэхэм тещIыхьа лэжьэкIэ щекIуэкIыну библиотекэ лIэужьыгъуэщIэхэм я дуней къытехьэм.

Куэдыр зэрыщыгъуазэщи, жылагъуэ гъащIэр нэсу къызэгъэпэща хъун папщIэ, ди щIыналъэм къэрал программэрэ лъэпкъ пэхуэщIэу зыбжанэ къыщыхалъхьауэ щолажьэ. ЦIыхум и зэхэщIыкIыр къэIэтыным, и щэнхабзэр хэгъэхъуэным, и дуней лъагъукIэм зегъэубгъуным хуэунэтIа а жэрдэмхэм ирагъэфIакIуэр жылагъуэм и зэхэтыкIэм и закъуэкъым, атIэ ар хуэгъэпсащ экономикэ зыужьыныгъэми, щIыналъэм и шыфэлIыфэри фIы и лъэныкъуэкIэ къэгъэлъэгъуэнми. Апхуэдэ «Щэнхабзэ» зи фIэщыгъэ къэрал программэм и фIыгъэкIэ гъащIэм игъуэта зэхъуэкIыныгъэхэм пэджэж щэнхабзэ жэрдэмми гъуэгу игъуэтащ, библиотекэ лIэужьыгъуэщIэ щыIэ хъуащ.

ЦIыхур зэса гъэпсыкIэм тет къалэ библиотекитI къыхахри щIэлъ тхылъ тегъэувапIэкIи, унэлъащIэкIи, техникэ IэмэпсымэкIи къанэ щымыIэу зэрахъуэкIащ, и пэш кIуэцIхэр зэрыщыту къагъэщIэрэщIэжащ. ТеплъэщIэ зыгъуэта тхылъэщхэр Пушкиным и цIэр зезыхьэ уэрамымрэ Эльбрус уэрамымрэ тетщ.

Иджырей жыпхъэм иту зи бжэхэр щIэрыщIэу къызэIузыхыжа библиотекэхэм нэхъапэхэм зэрыщытам хуэдэу тхылъ хъумапIэ къызэрыгуэкIыу щытыжынукъым. Библиотекэ дунейри гъащIэм добакъуэ. Тхылъыр цIыхум Iэпэгъу хуэщIыныр, щIэджыкIакIуэхэр зэшэлIэныр, ахэр тхыгъэ дунейм къыщекIуэкIым щыгъэгъуэзэныр библиотекэхэм я къалэн нэхъыщхьэу щытамэ, иджы ахэр зэхуэсыпIэ хъун хуейуэ, жэрдэмыщIэхэр къыщыхалъхьэ, зи Iуэху еплъыкIэкIэ зэтехуэ цIыху гупхэм я зэхуэсыпIэ хъун хуейщ. Налшык къалэ къыщызэIуаха библиотекэ лIэужьыгъуэщIэхэри аращ зэрыщытынур.

Тхылъ тегъэувапIэхэр сатыру екIуэкIыу пэш щхьэхуэм и утыкум итыжкъым, ахэр блыным декIуэкIыу кIэрытщ. Утыкум зэгъэуIуауэ зы цIыху зыIухуэн Iэнэхэр итщ, зыр зым хуэмыхъун хуэдэу зэбгъурыту. Пэшхэм компьютер зыбжанэ щIэтщ, хуей хъумэ библиотекэм къыщIыхьэр абыхэм ирилэжьэну хуиту. Нэхугъэр зыщIэз пэшхэм щIэт унэлъащIэхэр зэрыщыту щхъуэкIэплъыкIэщ, уи гукъыдэжыр къаIэту, жэрдэмхэр къызэщIагъэбатэу. Псори уэршэрынымрэ лэжьыгъэмрэ хуэгъэпсащ. Мыбдеж уи нэгу зыщебгъэужьыным, зыщыбгъэпсэхуным къищынэмыщIауэ, щIэныгъэ лэжьыгъэхэр къыщызэбгъэпэщыну Iэмал щыIэщ – лекцэхэм укъыщеджэ, IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэр теухуа мастер-классхэр щызэхэпшэ, дерс гъэщIэгъуэнхэр къыщызэбгъэпэщ хъунущ. «Щэнхабзэ» проектым нэгъуэщI Iэмалхэр къыует библиотекэ лIэужьыгъуэщIэхэр нэгъэсауэ щэнхабзэ центр хъун папщIэ.

Зи лэжьэкIэм зихъуэжа, зи Iуэху щIэкIэр щIэщыгъуэ защIэу зэхэухуэна хъуа библиотекэхэр хухаша гъуэгущIэм техьакIэщ, хьэщIэхэмрэ жэрдэмыщIэхэмрэ япэплъэу.

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

ПХЪЭМЫФЫКЪУЭ ЛЪАПЭ ДЕЖ

Ди япэ итахэм къызэранэкIа хъыбархэр гъащIэм имыпхъэхыжу зэщIэзыкъуэжу бзэ къулейкIэ къезытхэкIыжахэм ящыщщ адыгэ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжыным ерыщу яужь ита, Къэрэшей-Шэрджэсым щэнхабзэмкIэ щIыхь з

18.05.2024 - 09:03

ЕВРОПЭР НАСЫПЫНШАГЪЭМ КЪЕЗЫГЪЭЛА ЩIАЛИЩ

1986 гъэм Чернобыль къыщыхъуауэ щыта насыпыншагъэм нэхъыбэж хэкIуэдэнут цIыхуищ къудей мыхъуатэмэ.

17.05.2024 - 09:03

ДЭТХЭНЭРИ ДЫХУЭНЫКЪУЭЩ

Ди планетэм тет къэралхэм я нэхъыбэм зы илъэс къэмынэу накъыгъэм и 12-м къыщызэрагъэпэщ хабзэщ «Экологие щIэныгъэ егъэгъуэтыным и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэхэр.

17.05.2024 - 09:03

ФIЫУЭ ФЛЪАГЪУХЭМ ЗАКЪЕВГЪАЩIЭ!

6-нэ Iыхьэ

17.05.2024 - 09:03

ТЕКIУЭНЫГЪЭ ИНЫМ ТЕУХУА КОНЦЕРТХЭР

ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр, къэралым и дэнэ щIыпIэми хуэдэу, Налшык къалэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ.