ИДЖЫРИ ЗЫ СПОРТ УТЫКУЩIЭ

Бахъсэн къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм иригъэкIуэкI щIалэгъуалэ политикэм зэрызиубгъум къищынэмыщIауэ, зэрефIакIуэм и щыхьэт куэдым гу лъумытэнкIэ Iэмал иIэкъым. Иужьрей илъэсхэм къалэм дэт, курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэхэр къыщагъэщIэрэщIэж, еджапIэщIэхэр щаухуэ, щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ епха унапIэхэр ирагъэфIакIуэ. КъулыкъущIэхэм я нэIэ тетщ спорт IэнатIэми.

ЩIалэгъуалэр спортым дегъэхьэхыныр къыхуеджэныгъэ къудейкIэ зэрызэфIэмыкIынур къызыгурыIуэ къулыкъущIэхэр а Iэмалыр нэсу зэфIэха щыхъун щIыпIэхэр къызэгъэпэща зэрыхъунуми толажьэ. Апхуэдэу иджы дыдэ Дыгулыбгъуей къуажэ къыщызэIуахащ спортым дихьэххэм папщIэ зы утыкущIэ. «Лэжьыгъэмрэ зыхъумэжынымрэ сыхуэхьэзырщ» (ГТО) зи фIэщыгъэ урысейпсо спорт мардэхэр щагъэзэщIэфын Iэмэпсымэхэр ягъэуващ.

Спорт утыкущIэхэр къуажэкум ирагъэуващ, ар Дыгулыбгъуей къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм къыбгъурытщ. Иджырей мардэхэм тет Iэмэпсымэхэм хеубыдэ хьэлъэ IэтыпIэхэр, зыдэшеипIэхэр, къэжыхьыпIэхэр, швед блыныр, Iэпкълъэпкъым зыщрагъэужь щIыпIэхэр. Утыкум псори зэгъусэу абы метр зэбгъузэнатIи 108-рэ еубыд.

Спорт утыкур «Лэжьыгъэмрэ зыхъумэжынымрэ сыхухьэзырщ» мардэхэр щагъэзащIэу Дыгулыбгъуей япэу къыщызэIуаха щIыпIэщ. Мыбдеж тай боксымкIэ дунейм тIэуней чемпион щыхъуа Бекбулатов Рашид и гъэсэнхэми я зэIущIапIэр щыIэнущ.

Спорт утыкущIэхэр ухуэным, ар зращIыхь щIыпIэр зыхуей хуэгъэзэным хухаха мылъкур «Спортыр гъащIэм и мардэщ» къэралпсо программэм къыхэкIащ.

 

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ