ТХЫЛЪЕДЖЭХЭМ ПАПЩIЭ

Урысей гвардием и управленэу КъБР-м щыIэм   ведомствэм щIэмыт и хъумакIуэ IэнатIэм  и лэжьакIуэхэр хэтащ «Дарите книги с любовью» фIэщыгъэм щIэту  Налшык къалэм и ХьэтIохъущыкъуей    паркым ит жылагъуэ библиотекэ зэIухам деж щекIукIа  Iуэхум.    

Росгвардейцхэм  библиотекэм и фондым халъхьащ хамэ къэрал, хэку литературэм и классикэ тхылъхэр.     «Урысейпсо цIыхубз зэгухьэныгъэ» - «Урысейм и гугъапIэ»  урысейпсо жылагъуэ организацэм и щIыналъэ   къудамэм и унафэщI    Черновэ Аленэ  апхуэдэ  гулъытэм папщIэ  Росгвардием и лэжьакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ. 

«Мыпхуэдэ Iуэхухэр ди республикэм щыпсэухэмрэ и хьэщIэхэмрэ я щэнхабзэмрэ щIэныгъэмрэ хэзыгъахъэущ.  Сыщогугъ мы тхылъхэм    я щIэджыкIакIуэ яIэну.  Мыр IуэхуфIщ, щхьэпэщ  икIи адэкIи зиужьыну  сыпоплъэ»,- жиIащ Iуэхум  хэта полицэм и лейтенант Щоджэн Мурат.  

                                                                     

БАХЪСЭН Ланэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ