ГЪАЩIЭР ЛЪАПIЭНЫГЪЭ НЭХЪЫЩХЬЭЩ

Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэхэм къызэрагъэпэщащ «Лъы ты – гъащIэ къегъэл!» псапэ зыпылъ Iуэху.    Лъы  щыхаш станцым  пщэдджыжьым жьыуэ екIуэлIащ  абы хэтыну гупыж зыщIа, щIыналъэ МЧС-м и IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр. Къапщтэмэм, мыбыхэм ящыщ куэдым я дежкIэ ар япэкъым, яхэтщ иджы къахыхьахэри, къыхэдгъэщынщи «ЩIыхь зиIэ донор» хъуахэри  щыIэщ.         

- Лъы ятым хуэныкъуэщ ар и чэзум ягъуэтын-ямыгъуэтыным зи гъащIэр елъыта цIыхухэр.     Иужь зэманым къыхэхъуащ апхуэдэхэм.  Дэ тщыщу  лъы зыта дэтхэнэми   Iэмал  иIэщ  цIыху гъащIэ  къригъэлыну,- къыхигъэщащ Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Надежин Михаил.        

Урысей МЧС-р илъэс 32-рэ щрикъум, дыгъэгъазэм и 27-м, ирихьэлIэу  къызэрагъэпэща  мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхум хэтащ цIыху 95-рэ.   

         Гудзакъэ, гуапагъэ зыбгъэдэлъ щIыналъэ МЧС-м и лэжьакIуэхэм, Iэмал имыIэу лъы тын зэрыхуейм  шэч къытезыхьэхэр  къыхураджэ     донор  ухъуныр    ипэжыпIэкIэ ар мыхьэнэшхуэ зиIэ  цIыхугъэу зэрыщытыр зыхащIэну.  ЖаIэ:  «ЦIыху гъащIэ къегъэлыныр   лъапIэныгъэшхуэщ!»  

 

УАРДЭ Жантинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 17:32

ЗЭХЪУЭКIЫНЫГЪЭХЭР ХАЛЪХЬЭ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ­хабзэубзыху орган нэхъыщ­хьэм и президиумым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ иригъэ­кIуэкIащ. 

24.05.2024 - 14:19

ПАСЭРЕЙ АДЫГЭХЭМ Я ТХЫБЗЭР

Илъэс 50-м нэблэгъащ Псыжь щIыналъэм мэуэт къалэхэр къыщагъуэтыжауэ, къызэратIэщIрэ.

24.05.2024 - 14:19

ГЪУЭГУМРЭ ЖЫЛАГЪУЭ ЕХЪУЛIЭНЫГЪЭХЭМРЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэр ди щIыналъэм къызэрыщыхалъхьэрэ илъэс зыбжанэ хъуащ.

23.05.2024 - 09:03

САБИЙХЭМИ ЯХУЭГУАПЭТ

ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэр тележурналист Iэзэу зэрыщытам и мызакъуэу, усэхэри рассказхэри итхырт.  Абыхэм яхэтщ сабийхэм яхуэгъэзахэри. Мыбдежым къыщытхьыр апхуэдэхэм ящыщ зыщ.

23.05.2024 - 09:03

ЕДЖАПIЭ ГЪАТХЭХЭР ЗЭЩIОГЪАГЪЭ

«Урысей еджапIэ гъатхэ» фIэщыгъэ дахэр зиIэ II къэралпсо зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу хэта еджакIуэхэм текIуэныгъэ зыбжанэ къыщыхьащ, къызэрымыкIуэуи купщIафIэу къахущIэкIащ.